Lieferungen - 70953-2023

03/02/2023    S25

България-Монтана: Компютърно оборудване

2023/S 025-070953

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА МОНТАНА
Национален регистрационен номер: 000320872
Пощенски адрес: ул. Извора №1
Град: гр. Монтана
код NUTS: BG312 Монтана / Montana
Пощенски код: 3400
Държава: България
Лице за контакт: Вася Иванова Симеонова
Електронна поща: vasi_sim@abv.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.montana.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1247
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/268174
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/268174
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

“Доставка на оборудване“ по проект BGLD-2.001-0004 „Изграждане на Младежки център в град Монтана“

II.1.2)Основен CPV код
30230000 Компютърно оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Община Монтана е бенефициент по проект BGLD-2.001-0004 „Изграждане на Младежки център в град Монтана”, финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г. Настоящата обществена пръчка има за цел да обезпечи планираната доставка на оборудване, необходимо за целите на проектните дейности.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 835.83 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG312 Монтана / Montana
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Община Монтана е бенефициент по проект BGLD-2.001-0004 „Изграждане на Младежки център в град Монтана”, финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г. Настоящата обществена пръчка има за цел да обезпечи планираната доставка на оборудване, необходимо за целите на проектните дейности.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 835.83 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Финансирането на настоящата обществена поръчка се извършва със средства по проект BGLD-2.001-0004-C01 „Изграждане на Младежки център в град Монтана“, Договор № Д03-45/20.10.2020 г., по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, процедура BGLD-2.001.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителя не поставя изисквания.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителя не поставя изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителя не поставя изисквания.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 02/03/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 06/03/2023
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора и гаранция за авансово предоставените средства.

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 2 на сто от стойността му.

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя:

• Първа инвестиционна банка АД клон Монтана,

• IBAN: BG68 FINV 9150 3316 6772 22,

• BIC: FINVBGSF

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/01/2023