Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 70964-2023

03/02/2023    S25

Polen-Katowice: Bleifreies Benzin

2023/S 025-070964

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Nationale Identifikationsnummer: 6340137913
Postanschrift: ul. Lompy 19
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-038
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Mach
E-Mail: beata.mach@ka.policja.gov.pl
Telefon: +48 478512050
Fax: +48 478512060
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.slaska.policja.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://slaska-policja.eb2b.com.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ZP-400/2022 Zakup hurtowy paliw: benzyna bezołowiowa 95 (PB95), olej napędowy (ON) do magazynów resortowych stacji paliw KWP w Katowicach i KMP w Częstochowie z wykorzystaniem dla pojazdów służbowych

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-400/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09132100 Bleifreies Benzin
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakup i dostawa hurtowa paliw: benzyna bezołowiowa 95 (PB95), olej napędowy (ON) do magazynów resortowych stacji paliw KWP w Katowicach i KMP w Częstochowie z wykorzystaniem dla pojazdów służbowych przez KWP w Katowicach, jednostki terenowe i komórki organizacyjne podległe KWP w Katowicach oraz o/Katowice CBŚP, o/Katowice BSWP, o/Katowice CBZC. Dostarczone paliwa muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 23.10.2015r. poz. 1680 z późn. zm) oraz normy PN-EN-228+A1:2017-06 dla benzyny bezołowiowej i normy PN-EN-590+A1:2017-06 dla oleju napędowego. Wykonawca gwarantuje jakość paliw zgodną z ww. obowiązującymi normami i przepisami. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ. .Zamawiający przewiduje realizację dostaw sukcesywnie według bieżących potrzeb Zamawiającego.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 6 080 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1 – Dostawa hurtowa benzyny bezołowiowej 95 (PB95) do magazynów resortowych stacji paliw KWP w Katowicach i KMP w Częstochowie

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09132100 Bleifreies Benzin
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL224 Częstochowski
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

KWP Katowice ul. Lompy 19, KMP Częstochowa ul. Popiełuszki 5

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa hurtowa benzyny bezołowiowej 95 (PB95) do magazynów resortowych stacji paliw KWP w Katowicach i KMP w Częstochowie w ilościach szacowanych do następujących lokalizacji: PB95 : KWP Katowice – 400.000 litrów, KMP Częstochowa – 200.000 litrów. Podane ilości są tylko ilościami orientacyjnymi w celu wyłonienia Wykonawcy, a wartość umowy dla każdego z zadań będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danego zadania podaną na otwarciu ofert. Pojemność posiadanych zbiorników na stacjach paliw wynosi:KWP Katowice:PB – 2 zbiorniki o pojemności 27.500 litrów każdy, ON – 2 zbiorniki o pojemności. 27.500, 20.500 litrów, KMP Częstochowa:PB – 1 zbiornik poj. 23.000 litrów, ON – 1 zbiornik poj. 22.000 litrów. Wykonawca musi dostarczyć przedmiot zamówienia transportem samochodowym (autocysterną wyposażoną w pompę do rozładunku).Zamawiający wymaga aby Wykonawca do pierwszej dostawy każdego rodzaju asortymentu dostarczył kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej nieodpłatnie, w formie pisemnej, w języku polskim, w przypadku zmiany obowiązujących przepisów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty charakterystyki danego asortymentu zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień dostawy.10.1 Zamawiający wymaga aby Wykonawca do każdorazowej dostawy asortymentu, dostarczył świadectwo jakości produktu nieodpłatnie, w formie pisemnej, w języku polskim.Zamawiający zastrzega sobie prawo (w trakcie obowiązywania umowy) do dokonania maksymalnie sześciu badań asortymentu na rok, na koszt Wykonawcy bez uzasadnienia powodu. Pobranie próbek odbywać się będzie przy bieżącej dostawie paliwa PB 95, ON (z autocysterny, przed wlaniem do głównego zbiornika) będącego przedmiotem zamówienia.11.1.Badania PB 95 w zakresie spełnienia norm PN 228+A1:2017-06:Gęstość w temp. 15ºC,Prężność par,Skład frakcyjny do temp. 70ºC, 100ºC, 150ºC,Zawartość tlenu.Zanieczyszczenia;11.2 Badania ON w zakresie spełnienia norm PN 590+A1:2017-06:Temperatura zapłonu,Gęstość w temp. 15ºC,Skład frakcyjny do temp. 250ºC, 100ºC, 150ºC,Zawartość siarki,Zawartość wody,Zanieczyszczenia.Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.UWAGA: Cena oferty brutto obliczona zgodnie dyspozycją sekcji XX SWZ, wpisana do załącznika nr 1 do SWZ - formularza ofertowego dla każdego zadania odrębnie posłuży Zamawiającemu do wyboru najkorzystniejszej oferty na dane zadanie. Jeżeli dla danego zadania cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania, to Zamawiający podejmie decyzję czy będzie zawierał umowę do wysokości posiadanych środków, czy zwiększy środki przeznaczone na realizację, czy unieważni postępowanie.Termin realizacji dostaw nie dłuższy niż 2 dni robocze liczone od dnia otrzymania zamówienia.

Wyliczona cena jednostkowa netto za m3 oraz za 1 litr PB95 jak i ON nie może być wyższa niż średnia arytmetyczna obowiązujących cen paliw (na autocysternę) dwóch głównych producentów: Grupa Lotos, PKN Orlen określonych na dwa dni przed otwarciem ofert. Dostawy na koszt wykonawcy transportem samochodowym (autocysterną wyposażoną w pompę do rozładunku). Do pierwszej dostawy każdego rodzaju asortymentu dostarczy kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej nieodpłatnie, w formie pisemnej, w języku polskim. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów dostarczę karty charakterystyki danego asortymentu zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień dostawy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy przez okres 24 miesiące lub do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na realizację umowy. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku nie wykorzystania środków przeznaczonych na realizację z zastrzeżeniem że wydłużenie terminu wykonania zamówienia nie przekroczy 12 miesięcy.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2 - Dostawa hurtowa oleju napędowego (ON) do magazynów resortowych stacji paliw KWP w Katowicach i KMP w Częstochowie

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09134100 Dieselöl
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL224 Częstochowski
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

KWP Katowice ul. Lompy 19, KMP Częstochowa ul. Popiełuszki 5

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa hurtowa oleju napędowego (ON) do magazynów resortowych stacji paliw KWP w Katowicach i KMP w Częstochowie w ilościach szacowanych na rok do następujących lokalizacji:ON:KWP Katowice – 260.000 litrów, KMP Częstochowa – 140.000 litrów. Podane ilości są tylko ilościami orientacyjnymi w celu wyłonienia Wykonawcy, a wartość umowy dla każdego z zadań będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danego zadania podaną na otwarciu ofert. Pojemność posiadanych zbiorników na stacjach paliw wynosi:KWP Katowice:PB – 2 zbiorniki o pojemności 27.500 litrów każdy, ON – 2 zbiorniki o pojemności. 27.500, 20.500 litrów, KMP Częstochowa:PB – 1 zbiornik poj. 23.000 litrów, ON – 1 zbiornik poj. 22.000 litrów. Wykonawca musi dostarczyć przedmiot zamówienia transportem samochodowym (autocysterną wyposażoną w pompę do rozładunku).Zamawiający wymaga aby Wykonawca do pierwszej dostawy każdego rodzaju asortymentu dostarczył kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej nieodpłatnie, w formie pisemnej, w języku polskim, w przypadku zmiany obowiązujących przepisów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty charakterystyki danego asortymentu zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień dostawy.10.1 Zamawiający wymaga aby Wykonawca do każdorazowej dostawy asortymentu, dostarczył świadectwo jakości produktu nieodpłatnie, w formie pisemnej, w języku polskim.Zamawiający zastrzega sobie prawo (w trakcie obowiązywania umowy) do dokonania maksymalnie sześciu badań asortymentu na rok, na koszt Wykonawcy bez uzasadnienia powodu. Pobranie próbek odbywać się będzie przy bieżącej dostawie paliwa PB 95, ON (z autocysterny, przed wlaniem do głównego zbiornika) będącego przedmiotem zamówienia.11.1.Badania PB 95 w zakresie spełnienia norm PN 228+A1:2017-06:Gęstość w temp. 15ºC,Prężność par,Skład frakcyjny do temp. 70ºC, 100ºC, 150ºC,Zawartość tlenu.Zanieczyszczenia;11.2 Badania ON w zakresie spełnienia norm PN 590+A1:2017-06:Temperatura zapłonu,Gęstość w temp. 15ºC,Skład frakcyjny do temp. 250ºC, 100ºC, 150ºC,Zawartość siarki,Zawartość wody,Zanieczyszczenia.Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. UWAGA: Cena oferty brutto obliczona zgodnie dyspozycją sekcji XX SWZ, wpisana do załącznika nr 1 do SWZ - formularza ofertowego dla każdego zadania odrębnie posłuży Zamawiającemu do wyboru najkorzystniejszej oferty na dane zadanie. Jeżeli dla danego zadania cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania, to Zamawiający podejmie decyzję czy będzie zawierał umowę do wysokości posiadanych środków, czy zwiększy środki przeznaczone na realizację, czy unieważni postępowanie.Termin realizacji dostaw nie dłuższy niż 2 dni robocze liczone od dnia otrzymania zamówienia.

Wyliczona cena jednostkowa netto za m3 oraz za 1 litr PB95 jak i ON nie może być wyższa niż średnia arytmetyczna obowiązujących cen paliw (na autocysternę) dwóch głównych producentów: Grupa Lotos, PKN Orlen określonych na dwa dni przed otwarciem ofert. Dostawy na koszt wykonawcy transportem samochodowym (autocysterną wyposażoną w pompę do rozładunku). Do pierwszej dostawy każdego rodzaju asortymentu dostarczy kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej nieodpłatnie, w formie pisemnej, w języku polskim. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów dostarczę karty charakterystyki danego asortymentu zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień dostawy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy przez okres 24 miesiące lub do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na realizację umowy. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku nie wykorzystania środków przeznaczonych na realizację z zastrzeżeniem że wydłużenie terminu wykonania zamówienia nie przekroczy 12 miesięcy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

zgodnie z art. 138 ust. 4 Zamawiający może wyznaczyć termin krótszy o 5 dni niż wyznaczony w art. 138 ust. 1 jeżeli składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 205-583871
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1 – Dostawa hurtowa benzyny bezołowiowej 95 (PB95) do magazynów resortowych stacji paliw KWP w Katowicach i KMP w Częstochowie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PETROJET zp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 142428908
Postanschrift: Kieszek 52
Ort: Pionki
NUTS-Code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postleitzahl: 26-670
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 600 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 428 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2 - Dostawa hurtowa oleju napędowego (ON) do magazynów resortowych stacji paliw KWP w Katowicach i KMP w Częstochowie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PETROJET zp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 142428908
Postanschrift: Kieszek 52
Ort: Pionki
NUTS-Code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postleitzahl: 26-670
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 480 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 050 400.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie: art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 (Dz.U. z 2022 poz. 835); art. 108 ust. 1 ustawy PZP,art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany w trybie art. 126 ust.1 do złożenia podmiotowych środków dowodowych określonych w sekcji VIII SWZ. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np.konsorcjum, spółka cywilna), składając oświadczenie według wzoru Załącznik nr 3 do SWZ, Załącznik nr 3a oraz 3b do SWZ. Wadium dla zadania nr 1 - 36000 zł;dla zadania nr 2 - 23000 zł wnosi się przed upływem terminu składania ofert, Sekcja XII SWZ. Opis sposobu przygotowywania oferty sekcja XVI SWZ. Sposób obliczenia ceny sekcja XVII SWZ.RODO KLAUZULA INFORMACYJNA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH dla uczestników postępowań o udzielenie zamówień publicznych, Wykonawców oraz innych osób których dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę. Pouczenie wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119). Sekcja XXV SWZ.Kryteria i ocena ofert szczegóły sekcja XX.Do składanej oferty Wykonawca dołączy oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu art. 125 ust. 1 oraz art. 5k rozporządzenia 833/2014 i art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w sekcji VII. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.01.2016r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego „jednolitym dokumentem”. Wzór jednolitego dokumentu stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 i art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) składa się według wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do SWZ . W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia w/w składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Szczegóły sekcja IX.W przypadku podwykonawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia oświadczenie według wzoru Załącznika nr 3 i 3a do SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.2. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługuje odwołanie wobec czynności na:a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia —jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni — jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 7. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023