Lieferungen - 70964-2023

03/02/2023    S25

Polska-Katowice: Benzyna bezołowiowa

2023/S 025-070964

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 6340137913
Adres pocztowy: ul. Lompy 19
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-038
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Mach
E-mail: beata.mach@ka.policja.gov.pl
Tel.: +48 478512050
Faks: +48 478512060
Adresy internetowe:
Główny adres: www.slaska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://slaska-policja.eb2b.com.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ZP-400/2022 Zakup hurtowy paliw: benzyna bezołowiowa 95 (PB95), olej napędowy (ON) do magazynów resortowych stacji paliw KWP w Katowicach i KMP w Częstochowie z wykorzystaniem dla pojazdów służbowych

Numer referencyjny: ZP-400/2022
II.1.2)Główny kod CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup i dostawa hurtowa paliw: benzyna bezołowiowa 95 (PB95), olej napędowy (ON) do magazynów resortowych stacji paliw KWP w Katowicach i KMP w Częstochowie z wykorzystaniem dla pojazdów służbowych przez KWP w Katowicach, jednostki terenowe i komórki organizacyjne podległe KWP w Katowicach oraz o/Katowice CBŚP, o/Katowice BSWP, o/Katowice CBZC. Dostarczone paliwa muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 23.10.2015r. poz. 1680 z późn. zm) oraz normy PN-EN-228+A1:2017-06 dla benzyny bezołowiowej i normy PN-EN-590+A1:2017-06 dla oleju napędowego. Wykonawca gwarantuje jakość paliw zgodną z ww. obowiązującymi normami i przepisami. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ. .Zamawiający przewiduje realizację dostaw sukcesywnie według bieżących potrzeb Zamawiającego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 6 080 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 – Dostawa hurtowa benzyny bezołowiowej 95 (PB95) do magazynów resortowych stacji paliw KWP w Katowicach i KMP w Częstochowie

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

KWP Katowice ul. Lompy 19, KMP Częstochowa ul. Popiełuszki 5

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa hurtowa benzyny bezołowiowej 95 (PB95) do magazynów resortowych stacji paliw KWP w Katowicach i KMP w Częstochowie w ilościach szacowanych do następujących lokalizacji: PB95 : KWP Katowice – 400.000 litrów, KMP Częstochowa – 200.000 litrów. Podane ilości są tylko ilościami orientacyjnymi w celu wyłonienia Wykonawcy, a wartość umowy dla każdego z zadań będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danego zadania podaną na otwarciu ofert. Pojemność posiadanych zbiorników na stacjach paliw wynosi:KWP Katowice:PB – 2 zbiorniki o pojemności 27.500 litrów każdy, ON – 2 zbiorniki o pojemności. 27.500, 20.500 litrów, KMP Częstochowa:PB – 1 zbiornik poj. 23.000 litrów, ON – 1 zbiornik poj. 22.000 litrów. Wykonawca musi dostarczyć przedmiot zamówienia transportem samochodowym (autocysterną wyposażoną w pompę do rozładunku).Zamawiający wymaga aby Wykonawca do pierwszej dostawy każdego rodzaju asortymentu dostarczył kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej nieodpłatnie, w formie pisemnej, w języku polskim, w przypadku zmiany obowiązujących przepisów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty charakterystyki danego asortymentu zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień dostawy.10.1 Zamawiający wymaga aby Wykonawca do każdorazowej dostawy asortymentu, dostarczył świadectwo jakości produktu nieodpłatnie, w formie pisemnej, w języku polskim.Zamawiający zastrzega sobie prawo (w trakcie obowiązywania umowy) do dokonania maksymalnie sześciu badań asortymentu na rok, na koszt Wykonawcy bez uzasadnienia powodu. Pobranie próbek odbywać się będzie przy bieżącej dostawie paliwa PB 95, ON (z autocysterny, przed wlaniem do głównego zbiornika) będącego przedmiotem zamówienia.11.1.Badania PB 95 w zakresie spełnienia norm PN 228+A1:2017-06:Gęstość w temp. 15ºC,Prężność par,Skład frakcyjny do temp. 70ºC, 100ºC, 150ºC,Zawartość tlenu.Zanieczyszczenia;11.2 Badania ON w zakresie spełnienia norm PN 590+A1:2017-06:Temperatura zapłonu,Gęstość w temp. 15ºC,Skład frakcyjny do temp. 250ºC, 100ºC, 150ºC,Zawartość siarki,Zawartość wody,Zanieczyszczenia.Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.UWAGA: Cena oferty brutto obliczona zgodnie dyspozycją sekcji XX SWZ, wpisana do załącznika nr 1 do SWZ - formularza ofertowego dla każdego zadania odrębnie posłuży Zamawiającemu do wyboru najkorzystniejszej oferty na dane zadanie. Jeżeli dla danego zadania cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania, to Zamawiający podejmie decyzję czy będzie zawierał umowę do wysokości posiadanych środków, czy zwiększy środki przeznaczone na realizację, czy unieważni postępowanie.Termin realizacji dostaw nie dłuższy niż 2 dni robocze liczone od dnia otrzymania zamówienia.

Wyliczona cena jednostkowa netto za m3 oraz za 1 litr PB95 jak i ON nie może być wyższa niż średnia arytmetyczna obowiązujących cen paliw (na autocysternę) dwóch głównych producentów: Grupa Lotos, PKN Orlen określonych na dwa dni przed otwarciem ofert. Dostawy na koszt wykonawcy transportem samochodowym (autocysterną wyposażoną w pompę do rozładunku). Do pierwszej dostawy każdego rodzaju asortymentu dostarczy kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej nieodpłatnie, w formie pisemnej, w języku polskim. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów dostarczę karty charakterystyki danego asortymentu zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień dostawy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy przez okres 24 miesiące lub do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na realizację umowy. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku nie wykorzystania środków przeznaczonych na realizację z zastrzeżeniem że wydłużenie terminu wykonania zamówienia nie przekroczy 12 miesięcy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 - Dostawa hurtowa oleju napędowego (ON) do magazynów resortowych stacji paliw KWP w Katowicach i KMP w Częstochowie

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

KWP Katowice ul. Lompy 19, KMP Częstochowa ul. Popiełuszki 5

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa hurtowa oleju napędowego (ON) do magazynów resortowych stacji paliw KWP w Katowicach i KMP w Częstochowie w ilościach szacowanych na rok do następujących lokalizacji:ON:KWP Katowice – 260.000 litrów, KMP Częstochowa – 140.000 litrów. Podane ilości są tylko ilościami orientacyjnymi w celu wyłonienia Wykonawcy, a wartość umowy dla każdego z zadań będzie opiewać na kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danego zadania podaną na otwarciu ofert. Pojemność posiadanych zbiorników na stacjach paliw wynosi:KWP Katowice:PB – 2 zbiorniki o pojemności 27.500 litrów każdy, ON – 2 zbiorniki o pojemności. 27.500, 20.500 litrów, KMP Częstochowa:PB – 1 zbiornik poj. 23.000 litrów, ON – 1 zbiornik poj. 22.000 litrów. Wykonawca musi dostarczyć przedmiot zamówienia transportem samochodowym (autocysterną wyposażoną w pompę do rozładunku).Zamawiający wymaga aby Wykonawca do pierwszej dostawy każdego rodzaju asortymentu dostarczył kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej nieodpłatnie, w formie pisemnej, w języku polskim, w przypadku zmiany obowiązujących przepisów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty charakterystyki danego asortymentu zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień dostawy.10.1 Zamawiający wymaga aby Wykonawca do każdorazowej dostawy asortymentu, dostarczył świadectwo jakości produktu nieodpłatnie, w formie pisemnej, w języku polskim.Zamawiający zastrzega sobie prawo (w trakcie obowiązywania umowy) do dokonania maksymalnie sześciu badań asortymentu na rok, na koszt Wykonawcy bez uzasadnienia powodu. Pobranie próbek odbywać się będzie przy bieżącej dostawie paliwa PB 95, ON (z autocysterny, przed wlaniem do głównego zbiornika) będącego przedmiotem zamówienia.11.1.Badania PB 95 w zakresie spełnienia norm PN 228+A1:2017-06:Gęstość w temp. 15ºC,Prężność par,Skład frakcyjny do temp. 70ºC, 100ºC, 150ºC,Zawartość tlenu.Zanieczyszczenia;11.2 Badania ON w zakresie spełnienia norm PN 590+A1:2017-06:Temperatura zapłonu,Gęstość w temp. 15ºC,Skład frakcyjny do temp. 250ºC, 100ºC, 150ºC,Zawartość siarki,Zawartość wody,Zanieczyszczenia.Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. UWAGA: Cena oferty brutto obliczona zgodnie dyspozycją sekcji XX SWZ, wpisana do załącznika nr 1 do SWZ - formularza ofertowego dla każdego zadania odrębnie posłuży Zamawiającemu do wyboru najkorzystniejszej oferty na dane zadanie. Jeżeli dla danego zadania cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania, to Zamawiający podejmie decyzję czy będzie zawierał umowę do wysokości posiadanych środków, czy zwiększy środki przeznaczone na realizację, czy unieważni postępowanie.Termin realizacji dostaw nie dłuższy niż 2 dni robocze liczone od dnia otrzymania zamówienia.

Wyliczona cena jednostkowa netto za m3 oraz za 1 litr PB95 jak i ON nie może być wyższa niż średnia arytmetyczna obowiązujących cen paliw (na autocysternę) dwóch głównych producentów: Grupa Lotos, PKN Orlen określonych na dwa dni przed otwarciem ofert. Dostawy na koszt wykonawcy transportem samochodowym (autocysterną wyposażoną w pompę do rozładunku). Do pierwszej dostawy każdego rodzaju asortymentu dostarczy kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej nieodpłatnie, w formie pisemnej, w języku polskim. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów dostarczę karty charakterystyki danego asortymentu zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień dostawy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy przez okres 24 miesiące lub do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na realizację umowy. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku nie wykorzystania środków przeznaczonych na realizację z zastrzeżeniem że wydłużenie terminu wykonania zamówienia nie przekroczy 12 miesięcy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

zgodnie z art. 138 ust. 4 Zamawiający może wyznaczyć termin krótszy o 5 dni niż wyznaczony w art. 138 ust. 1 jeżeli składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 205-583871
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Zadanie nr 1 – Dostawa hurtowa benzyny bezołowiowej 95 (PB95) do magazynów resortowych stacji paliw KWP w Katowicach i KMP w Częstochowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PETROJET zp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 142428908
Adres pocztowy: Kieszek 52
Miejscowość: Pionki
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Kod pocztowy: 26-670
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 600 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 428 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Zadanie nr 2 - Dostawa hurtowa oleju napędowego (ON) do magazynów resortowych stacji paliw KWP w Katowicach i KMP w Częstochowie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PETROJET zp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 142428908
Adres pocztowy: Kieszek 52
Miejscowość: Pionki
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Kod pocztowy: 26-670
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 480 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 050 400.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie: art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 (Dz.U. z 2022 poz. 835); art. 108 ust. 1 ustawy PZP,art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany w trybie art. 126 ust.1 do złożenia podmiotowych środków dowodowych określonych w sekcji VIII SWZ. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np.konsorcjum, spółka cywilna), składając oświadczenie według wzoru Załącznik nr 3 do SWZ, Załącznik nr 3a oraz 3b do SWZ. Wadium dla zadania nr 1 - 36000 zł;dla zadania nr 2 - 23000 zł wnosi się przed upływem terminu składania ofert, Sekcja XII SWZ. Opis sposobu przygotowywania oferty sekcja XVI SWZ. Sposób obliczenia ceny sekcja XVII SWZ.RODO KLAUZULA INFORMACYJNA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH dla uczestników postępowań o udzielenie zamówień publicznych, Wykonawców oraz innych osób których dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę. Pouczenie wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119). Sekcja XXV SWZ.Kryteria i ocena ofert szczegóły sekcja XX.Do składanej oferty Wykonawca dołączy oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu art. 125 ust. 1 oraz art. 5k rozporządzenia 833/2014 i art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w sekcji VII. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.01.2016r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego „jednolitym dokumentem”. Wzór jednolitego dokumentu stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 i art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) składa się według wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do SWZ . W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia w/w składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Szczegóły sekcja IX.W przypadku podwykonawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia oświadczenie według wzoru Załącznika nr 3 i 3a do SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.2. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługuje odwołanie wobec czynności na:a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia —jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni — jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących postawę jego wniesienia. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 7. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023