Bauleistung - 70972-2023

03/02/2023    S25

Danmark-Give: Bygge- og anlægsarbejder

2023/S 025-070972

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Give Energianlæg ApS
CVR-nummer: 10052947
Postadresse: Energivej 8
By: Give
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7323
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Mikael Kjer
E-mail: pm@give-fjernvarme.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.give-fjernvarme.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1889-GFO_-_Overskudsvarme
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af totalentreprise for varmepumpeanlæg til udnyttelse af overskudsvarme

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på at etablere et komplet vand/vand-varmepumpeanlæg fuldt færdig til drift, som udnytter overskudsvarme fra Danpo’s kølesystem som varmekilde. Udover varmepumpeanlæg med maskintavler, som tilsluttes bygherres hovedtavle, består leverancen blandt andet af en 200 m³ buffertank med nitrogenanlæg, normal- og nødventilationsanlæg, cirkulationspumper til fjernvarme og procesvand, komplet internt røranlæg med instrumentering, ekspansionssystem til procesvandskreds samt forbindelse til ledninger i jord (som udføres i særskilt entreprise) og indføring af disse gennem bygningsfacade. Teknikbygningen, hvori varmepumpeanlægget skal installeres samt transformere, koblingsanlæg, hovedtavle, bygningsel og nødstrømsanlæg er bygherreleverancer. Arbejdet omfatter alle ydelser og relaterede arbejder i forbindelse med de angivne arbejder, herunder inkluderet, men ikke begrænset til, detailprojektering af det komplette maskinanlæg, byggestyring.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Munkholmvej 6, 7323 Give, matrikel no. 3æ, Farre By, Give.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til beskrivelse ovenfor i pkt. II1.4) samt beskrivelse angivet i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 17
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Er der flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og som opfylder minimumskravene til egnethed, vil Ordregiver ved udvælgelsen af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, lægge vægt på:

- At referencerne for tidligere arbejder ligner arbejdet omfattet af denne kontrakt. Det vægter positivt, hvis Ansøger har erfaring med store vand/vand-varmepumpeanlæg som anvender eksempelvis spildevand eller grundvand som varmekilde.

- At Ansøger detaljeret har redegjort for dennes rolle i reference projekterne. Det vægter positivt, hvis Ansøger har omfattende erfaring med projektledelse, projektering og gennemførelse af tilsvarende projekter.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har ikke opdelt kontrakten i delkontrakter, idet Ordregiver vurderer, at en opdeling vil hindre den nødvendige koordinering for en tilfredsstillende opfyldelse af kontrakten.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i forbindelse med ansøgning aflevere tal for årsomsætning og egenkapital i de foregående 3 hhv. 2 regnskabsår. Data oplyses ved udfyldelse af ESPD, del IV, afsnit B.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Ansøgers gennemsnitlige årsomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum DKK 7.500.000.

• Ansøger skal have haft en positiv egenkapital i de seneste 2 disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i forbindelse med ansøgning aflevere oplysninger om referencer, der omfatter igangværende eller afsluttede projekter inden for de seneste 5 år - afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit C. Hvis ansøger foretrækker det pga. layoutmæssige fordele, kan referencerne dog også angives i et særskilt bilag, der afleveres sammen med ansøgningen. Hvis man vedlægger referencerne i bilag, bør de enkelte referencer ikke fylde mere end 1 A4-side.

Der ønskes maksimalt i alt 3 referencer. Hvis der fremsendes mere end 3 referencer, vil det udelukkende være de første 3 referencer, der fremkommer, der vil blive taget i betragtning.

Ansøger skal i forbindelse med ansøgning angive om ansøger er certificeret i henhold til ISO 9001 eller tilsvarende.

Denne oplysning skal angives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit D.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Ansøger skal aflevere minimum 1 reference på et projekt, gennemført inden for de seneste 5 år, hvor ansøger har været ansvarlig for projektering, levering, montering og tilslutning samt afprøvning og idriftsættelse af et eldrevet varme-pumpeanlæg med en varmeydelse på minimum 1 MW.

• Ansøger skal være certificeret i henhold til ISO 9001 eller have tilsvarende kvalitetssikringsforanstaltninger.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/03/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 13/03/2023
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ansøger er omfattet de obligatoriske udelukkelsesgrunde som nævnt i udbudsloven §§ 135 og 136.

Derudover er ansøger udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ansøger er omfattet de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6.

Ordregiver kan dog ikke udelukke en ansøger, der kan dokumentere sin pålidelighed (”self cleaning”) i henhold til Udbudslovens § 138, stk. 1-3.

Som dokumentation for, at virksomheden og dennes eventuelle underleverandør og støttenden enheder ikke er omfattet af forordning 2022/576 som beskrevet i udbudsmaterialet indhentes Tro- og loveerklæring vedrørende russisk etablering og ejerskab, se udbudsdokument 07 jf. udbudsbetingelserne. Ordregiver kan kræve yderligere dokumentation i form af koncerndiagrammer, ejerskabsfortegnelser mv.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 25
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/01/2023