Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 70976-2020

Vis forkortet udgave

12/02/2020    S30

Danmark-København: Programmering af software og konsulentvirksomhed

2020/S 030-070976

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter på området forsvar og sikkerhed

Tjenesteydelser

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Rigspolitiet
CVR-nummer: 17143611
Postadresse: Polititorvet 14
By: København V
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Att: Mia Boddum Jørgensen
Mailadresse: mjo076@politi.dk

Internetadresse(r):

Internetadresse for køberprofilen: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/324819

Elektronisk adgang til oplysninger: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=251951&B=RIGSPOLITIET

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
Ny disponeringsplatform
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 13: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Hvidovre

NUTS-kode DK0 DANMARK

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
1) Baggrund og formål:
Udbuddet vedrører anskaffelsen af en it-løsning (i det videre kaldet løsningen), som skal give dansk politi en samlet it-understøttelse af politiets operative disponeringsopgaver. Løsningen skal samle, bearbejde og præsentere information i et overskueligt situationsoverblik på landets vagtcentraler, i lokale, regionale og nationale stabe samt i situations- og operationscentre. Løsningen skal kunne anvendes både i den daglige disponering i politikredsene og ved større hændelser.
Der ønskes en løsning baseret på et standardsystem, der allerede anvendes i organisationer, der er sammenlignelige med dansk politi.
Løsningen skal bidrage til at opfylde 3 strategiske målsætninger:
1) Styrkelse af disponering i dansk politi via en national operativ disponeringsplatform;
2) Styrkelse af dansk politis operative parathed i forhold til større uvarslede hændelser;
3) Styrkelse af beslutningsgrundlag og bedre samarbejde på tværs.
Anskaffelsen foretages af Rigspolitiet til brug for alle landets politikredse (herunder også Grønland og Færøerne), samt Rigspolitiets koncern, inkl. PET og skal samlet anvendes af 10 000 – 12 000 brugere, hvoraf op til ca. 500 formodes at tilgå løsningen samtidigt som ”tunge” brugere. Løsningen forventes anvendt på 20-25 vagtcentraler, idet antallet kan variere.
Løsningen skal understøtte følgende overordnede funktionalitet:
Overblik: Løsningen skal skabe fælles overblik i mange forskellige dimensioner, blandt andet ved hjælp af visning af ressourcer på kort og kortlag, indplacering af radioer i talegrupper, sagsoverblik, planlægningsoverblik etc.
Prioritering: Løsningen skal via standardiserede workflows understøtte arbejdsprocesserne i vagtcentralen, blandt andet ved hjælp af regelbaseret automatisering.
Disponering: Løsningen skal understøtte disponering i bred forstand, herunder hændelsesregistrering, ”redlining” og ”computer aided dispatching”. Informationer skal kunne deles via mobile enheder til patruljer mm., der også skal kunne levere løbende statusmeldinger. Løsningen skal understøtte disponering og udlån på tværs af politikredse. Løsningen skal kunne hente og stille data til rådighed fra andre af politiets løsninger, blandt andet for at kvalificere disponeringerne. Løsningen skal understøtte indkaldelse af ikke-tjenestegørende medarbejdere i særlige situationer, eksempelvis via en SMS-service med svarmulighed eller tilsvarende.
Koordinering: Løsningen skal understøtte koordinering med interne såvel som eksterne betroede samarbejdspartnere, blandt andet ved at være forberedt til at kunne udstille udvalgte informationer fra løsningen via en snitflade.
Kommunikation: Løsningen skal kunne fungere sammen med og integreres med den eksisterende radiodispatch-løsning, så der fra disponeringsplatformen eksempelvis er understøttelse af etablering, administration og dynamisk styring af for eksempel talegrupper.
Dokumentation: Løsningen skal indeholde funktionalitet til logning og dokumentation af hændelsesforløb. Der skal - i videst muligt omfang via standardiserede API‘er - etableres integration til blandt andet det eksisterende sagssystem Polsas, så relevante sagsdata kan overføres mellem de 2 systemer.
Planlægning: Løsningen skal understøtte planlægning af begivenheder, herunder forventet træk på ressourcer, patruljer mm. Planlægningen skal kunne visualiseres og give overblik til disponeringen af hverdagens beredskab og understøtte koordineringen lokalt, regionalt og nationalt ved større begivenheder på tværs af kredse.
Rigspolitiet har et stort fokus på, at leverandøren og løsningen opfylder de til enhver tid gældende krav til databeskyttelse.
2) Hovedydelser. Nærværende udbud omfatter følgende hovedydelser:
A. Etablering og konfiguration:
Leverandøren skal stille de nødvendige licenser for anvendelse af løsningen til rådighed for Rigspolitiet. Leverandøren skal etablere og konfigurere løsningen til installation hos Rigspolitiet, herunder opsætning af workflows og regelmotor i løsningen og integration til relevante datakilder. Rigspolitiet vil stille infrastruktur, server- og storageplatform inkl. basisprogrammel til rådighed. Leverandøren skal medvirke til at sikre integration til udvalgte af politiets øvrige it-systemer.
B. Support og vedligeholdelse:
Leverandøren skal levere løbende support og vedligeholdelse af løsningen. Vedligeholdelsen omfatter løbende og forebyggende vedligeholdelse, herunder i form af levering af nye versioner, releases, patches og fejlrettelser. Support omfatter teknisk support i form af 3rd level support, herunder med mulighed for on-site support. 1st level og 2nd level support varetages af Rigspolitiet selv. Drift af hardware og infrastruktur varetages af Rigspolitiet eller Rigspolitiets driftsleverandører.
C. Uddannelse:
Leverandøren skal levere uddannelsesmateriale og eventuel undervisning af kundens tekniske medarbejdere og ekspertbrugere til et påkrævet niveau. Leverandøren skal medvirke til at udforme uddannelsesmateriale, der gør Rigspolitiet i stand til selv at undervise øvrige brugere i løsningen.
D. Konsulentydelser:
Leverandøren skal i kontraktperioden levere konsulentydelser f.eks. i form af teknisk bistand til konfiguration af fremtidige integrationer på kundens anmodning og omfang samt ydelser i forbindelse med kontraktens ophør
E. Konfiguration og videreudvikling:
Leverandøren skal løbende forestå, at standardløsningen konfigureres og eventuelt videreudvikles til understøttelse af Politiets forretningsmæssige behov. Konfigurations og videreudviklingsydelser skal leveres på Politiets anmodning.
F. Tilknyttede moduler:
Leverandøren skal stille nye moduler omfattet af leverandørens roadmap til rådighed for Rigspolitiet. Tilknyttede moduler skal leveres på Politiets anmodning.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support, 72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker, 72250000 System- og supporttjenester, 72263000 Implementering af programmel, 72265000 Konfigurering af programmel, 72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi, 72268000 Levering af programmel

II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 198 143 824 DKK
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
Forhandling med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Pris. Vægtning 30
2. Kvalitet. Vægtning 50
3. Leveringssikkerhed. Vægtning 20
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2018/S 125-286784 af 3.7.2018

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2018/S 228-523033 af 27.11.2018

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 1 Delaftale nr.: 1 - Betegnelse: Ny disponeringsplatform
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
28.1.2020
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 2
Antal bud modtaget elektronisk: 2
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: Netcompany A/S
CVR-nummer: CVR.nr. 14814833
Postadresse: Grønningen 17
By: København K
Postnummer: 1270
Land: Danmark
Mailadresse: jw@netcompany.com
Telefon: +45 41730225

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 198 143 824 DKK
Eksklusive moms
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)Yderligere oplysninger:
I relation til punkt II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi og V.4) Oplysninger om kontraktens værdi, skal det bemærkes, at den angivne pris er en samlet evalueringsteknisk pris, som er opgjort til brug for tilbudsevalueringen.
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.3.2)Indgivelse af klager
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10.2.2020