Lieferungen - 70977-2023

03/02/2023    S25

Slovensko-Bratislava: Elektrotechnické zariadenia

2023/S 025-070977

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2022/S 248-725272)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151866
Poštová adresa: Pribinova
Mesto/obec: Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK0 Slovensko
PSČ: 81272
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Hlavová
E-mail: martina.hlavova@minv.sk
Telefón: +421 250944590
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.minv.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Upgrade personalizačného zariadenia Datacard MX6000

Referenčné číslo: SE-VO2-2023/002649
II.1.2)Hlavný kód CPV
31730000 Elektrotechnické zariadenia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky HW a SW určeného pre upgrade jedného personalizačného zariadenia Datacard MX6000 na Datacard MX6100 a posilnenie čipovej personalizácie potrebnej pre vydávanie novej generácie občianskych preukazov

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
31/01/2023
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 248-725272

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.2)
Namiesto:
Dátum: 31/01/2023
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 21/02/2023
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.7)
Namiesto:
Dátum: 31/01/2023
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 21/02/2023
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: