Dienstleistungen - 70979-2023

03/02/2023    S25

Polska-Wrocław: Sadzenie drzew

2023/S 025-070979

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Zieleni Miejskiej
Adres pocztowy: al. Śląska 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-118
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Okulicz-Kozaryn
E-mail: magdalena.okulicz-kozaryn@zzm.wroc.pl
Tel.: +48 713235001
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzm.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: www.zzm.wroc.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna gminy
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Usługa polegająca na posadzeniu i 3-letniej pielęgnacji wraz z dostawą materiału roślinnego w ramach akcji społecznej "Wrośnij we Wrocław" w Parku Tysiąclecia – wiosna 2023"

Numer referencyjny: ZP/PN/220/10/2023/DZ
II.1.2)Główny kod CPV
77211600 Sadzenie drzew
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu Zamawiającemu materiału szkółkarskiego (drzew) do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej, posadzenia i objęcia trzyletnią pielęgnacją w ramach następującego zadania: „Usługa polegającą na posadzeniu i 3-letniej pielęgnacji wraz z dostawą materiału roślinnego w ramach akcji społecznej "Wrośnij we Wrocław" w Parku Tysiąclecia – wiosna 2023”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami (w tym Wzór umowy wraz z OPZ)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
03452000 Drzewa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu Zamawiającemu materiału szkółkarskiego (drzew) do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej, posadzenia i objęcia trzyletnią pielęgnacją w ramach następującego zadania: „Usługa polegającą na posadzeniu i 3-letniej pielęgnacji wraz z dostawą materiału roślinnego w ramach akcji społecznej "Wrośnij we Wrocław" w Parku Tysiąclecia – wiosna 2023”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ wraz z załącznikami (w tym Wzór umowy wraz z OPZ)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt społeczny - Zatrudnienie do realizacji przedmiotu umowy (w zakresie prac związanych z nasadzeniami i pielęgnacją zieleni) jednej osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/04/2023
Koniec: 22/04/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin realizacji zamówienia, szczegóły zawarte w SWZ. 2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp , dotychczasowemu wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, do wysokości 60% wartości zamówienia podstawowego na usługi . Zakres ww. zamówienia jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego określonego w SWZ i Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

nie dotyczy

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

nie dotyczy

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z postanowieniami Wzoru umowy i jego załączników, w tym OPZ (załącznik nr 11 do SWZ).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/03/2023
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/05/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/03/2023
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

1. Zamawiający z uwagi na elektronizację zamówień publicznych, w tym elektroniczne składanie ofert – nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

2. Otwarcie ofert następuje z użyciem systemu teleinformatycznego na platformie zakupowej, zwanej na BIP Zamawiającego „Platforma od 2021”, w specjalnie dedykowanym do tego miejscu dla danego postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z przepisem art. 257 pkt 1 ustawy Pzp - Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Termin realizacji zamówienia: Przewidywany termin wydarzenia nastąpi w dniu 15 kwietnia lub 22 kwietnia, lub w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego w sezonie wiosennym 2023 roku. Pielęgnacja wykonanych nasadzeń będzie liczona od dnia protokolarnego odbioru nasadzeń przez 36 kolejnych miesięcy. Szczegóły realizacji zostały określone w SWZ oraz we Wzorze umowy.

3. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 w zw. z przepisem art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835) a także na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Szczegółowy wykaz oświadczeń i dokumentów wymagany od Wykonawców w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania opisuje SWZ.

4. Informacje dotyczące wymogów dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawców polegających na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zostały w sposób szczegółowy określone w postanowieniach w SWZ.

5. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami SWZ.

6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w kwocie stanowiącej 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto).

7. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 6.000,00 PLN. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN. Szczegóły dotyczące wniesienia wadium określa SWZ.

8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp dotychczasowemu wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, do wysokości 60% wartości zamówienia podstawowego na usługi. Zakres zamówienia podobnego został przewidziany w ogłoszeniu o zamówieniu, jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz przesłankami art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, a jego całkowita wartość została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zgodnie z art. 214 ust. 2 ustawy Pzp w opisie zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, należy wskazać ewentualny zakres tych usług oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone. I tak, w zakresie ewentualnych usług, Zamawiający wskazuje, iż powtórzenie podobnych usług polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług, które są objęte zamówieniem podstawowym i będą związane z nasadzeniami drzew wraz z organizacją wydarzenia społecznego i udziałem mieszkańców lub nasadzeniami związanymi z tego typu wydarzeniami na terenach będących lub które wejdą w zarząd lub utrzymanie ZZM we Wrocławiu. Zamówienia podobne na usługi - będą realizowane zgodnie z postanowieniami art. 217 ustawy Pzp. Uwaga: Każde zamówienie podobne na usługi będzie udzielone w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i jego możliwości finansowych po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-626
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Hoża 76/78
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-682
Państwo: Polska
Tel.: +48 226958504
Faks: +48 226958111
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej, przysługujące Wykonawcom określa dział IX ustawy Pzp (art. 505 i następne ustawy Pzp).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-626
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023