Lieferungen - 70981-2023

03/02/2023    S25

Polska-Nowy Targ: Różny sprzęt komputerowy

2023/S 025-070981

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: POWIAT NOWOTARSKI
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 491893138
Adres pocztowy: ul. Bolesława Wstydliwego 14
Miejscowość: Nowy Targ
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-400
Państwo: Polska
E-mail: przetarg@nowotarski.pl
Tel.: +48 182661300
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nowotarski.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa różnego sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu i innych jedn. org. Powiatu Nowotarskiego w ramach śr. własnych oraz śr. pozyskanych ze źródeł zewnętrznych

Numer referencyjny: ZA.272.3.2022
II.1.2)Główny kod CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa różnego sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu i innych jednostek organizacyjnych Powiatu Nowotarskiego w ramach środków własnych oraz środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 719 893.12 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa klastera niezawodnościowego w ramach projektu nr RPMP.02.01.01-12-0180/19

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48822000 Serwery komputerowe
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
48620000 Systemy operacyjne
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
30233141 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa klastera niezawodnościowego w ramach projektu nr RPMP.02.01.01-12-0180/19 pn. „Integracja i digitalizacja zasobów z zakresu administracji powiatowej i drogownictwa wraz z udostępnieniem e-usług w Powiecie Nowotarskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2 Oś Priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla w/w części stanowi załącznik nr 7.1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie gwarancji / Waga: 38
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa funkcjonalność w serwerach / Waga: 2
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 235 772.36 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

projekt nr RPMP.02.01.01-12-0180/19 pn. „Integracja i digitalizacja zasobów z zakresu administracji powiatowej i drogownictwa wraz z udostępnieniem e-usług w Powiecie Nowotarskim”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 5000.00 pln

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa skanerów w ramach projektu nr RPMP.02.01.01-12-0180/19

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38520000 Skanery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa skanerów w ramach projektu nr RPMP.02.01.01-12-0180/19 pn. „Integracja i digitalizacja zasobów z zakresu administracji powiatowej i drogownictwa wraz z udostępnieniem e-usług w Powiecie Nowotarskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2 Oś Priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla w/w części stanowi załącznik nr 7.2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie gwarancji na skanery / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 53 658.54 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

projekt nr RPMP.02.01.01-12-0180/19 pn. „Integracja i digitalizacja zasobów z zakresu administracji powiatowej i drogownictwa wraz z udostępnieniem e-usług w Powiecie Nowotarskim”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 1000.00 pln

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa zestawów komputerowych dla szkół - Konkurs Grantowy „Cyfrowy Powiat”

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
30200000 Urządzenia komputerowe
48620000 Systemy operacyjne
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
30237200 Akcesoria komputerowe
33195100 Monitory
39162110 Sprzęt dydaktyczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa zestawów komputerowych dla szkół - Konkurs Grantowy „Cyfrowy Powiat” w ramach Projektu pn. „Cyfrowa Gmina” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla w/w części stanowi załącznik nr 7.3 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wudłużenie gwarancji na zestawy komputerowe / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 174 900.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Konkurs Grantowy „Cyfrowy Powiat” w ramach Projektu pn. „Cyfrowa Gmina” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 4000.00 pln

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa klastera niezawodnościowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48822000 Serwery komputerowe
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
48620000 Systemy operacyjne
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
30233141 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa klastera niezawodnościowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w ramach środków własnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla w/w części stanowi załącznik nr 7.4 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie gwarancji / Waga: 38
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa funkcjonalność w serwerach / Waga: 2
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 235 772.36 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 5000.00pln

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa drobnego sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33195100 Monitory
30200000 Urządzenia komputerowe
30237200 Akcesoria komputerowe
30237410 Myszka komputerowa
32342412 Głośniki
32342100 Słuchawki
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa drobnego sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w ramach środków własnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla w/w części stanowi załącznik nr 7.5 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie gwarancji na wszystkie elementy (za wyjątkiem pasty termoprzewodzącej) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 756.10 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
30200000 Urządzenia komputerowe
48620000 Systemy operacyjne
48700000 Pakiety oprogramowania użytkowego
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
30237200 Akcesoria komputerowe
33195100 Monitory
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w ramach środków własnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla w/w części stanowi załącznik nr 7.6 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie gwarancji na zestaw komputerowy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 504.07 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego (komputery przenośne, symulator biznesowy, router WiFi)

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
48620000 Systemy operacyjne
34150000 Symulatory
32413100 Rutery sieciowe
39162110 Sprzęt dydaktyczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego (komputery przenośne, symulator biznesowy, router WiFi) w ramach projektu: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” - Grant 2 finansowany ze środków Unii Europejskiej: z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla w/w części stanowi załącznik nr 7.7 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie gwarancji na komputery przenośne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 463.06 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

projekt: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” - Grant 2

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu do fotografii (smartfon, gimball, zestaw studyjny)

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32250000 Telefony komórkowe
38650000 Sprzęt fotograficzny
39162110 Sprzęt dydaktyczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu do fotografii (smartfon, gimball, zestaw studyjny) w ramach projektu: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” - Grant 2 finansowany ze środków Unii Europejskiej: z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla w/w części stanowi załącznik nr 7.8 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie gwarancji na smartfon / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 024.67 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

projekt: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” - Grant 2

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu wirtualnej rzeczywistości (telewizor smart, zestawy Gogle VR z dod. wyposażeniem)

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32324600 Telewizory cyfrowe
32322000 Urządzenia multimedialne
39162110 Sprzęt dydaktyczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu wirtualnej rzeczywistości (telewizor smart, zestawy Gogle VR z dod. wyposażeniem, ) w ramach projektu: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” - Grant 2 finansowany ze środków Unii Europejskiej: z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla w/w części stanowi załącznik nr 7.9 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie gwarancji na gogle VR / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 565.01 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

projekt: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” - Grant 2

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa narzędzi dydaktycznych

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
30232100 Drukarki i plotery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa narzędzi dydaktycznych (zestaw do nauki podstaw programowania i mechatroniki, zestaw edukacyjny służący rozwijaniu kompetencji społeczno-emocjonalnych, zestaw edukacyjny służący rozwijaniu umiejętności w zakresie robotyki i programowania, interdyscyplinarne laboratorium edukacyjne), w ramach projektu: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” - Grant 2 finansowany ze środków Unii Europejskiej: z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla w/w części stanowi załącznik nr 7.10 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie gwarancji dla wszystkich zamawianych urządzeń / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 33 464.89 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

projekt: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” - Grant 2

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego.

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
48620000 Systemy operacyjne
38652100 Projektory
30237200 Akcesoria komputerowe
39162110 Sprzęt dydaktyczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” - Grant 1 finansowany ze środków Unii Europejskiej: z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla w/w części stanowi załącznik nr 7.11 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie gwarancji na komputery stacjonarne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 59 832.56 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

projekt: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” - Grant 1

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego (15 zestawów komputer wraz z monitorem)

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
33195100 Monitory
30237200 Akcesoria komputerowe
48620000 Systemy operacyjne
39162110 Sprzęt dydaktyczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego (15 zestawów komputer wraz z monitorem) do nowo wybudowanego budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla w/w części stanowi załącznik nr 7.12 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie gwarancji na zestawy komputerowe / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 50 692.50 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego (105 zestawów komputer wraz z monitorem)

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
33195100 Monitory
30237200 Akcesoria komputerowe
48620000 Systemy operacyjne
39162110 Sprzęt dydaktyczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego (105 zestawów komputer wraz z monitorem) do nowo wybudowanego budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla w/w części stanowi załącznik nr 7.13 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie gwarancji na zestawy komputerowe / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 391 755.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

wadium: 8 000.00 pln

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego (69 zestawów komputer wraz z monitorem)

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
33195100 Monitory
48620000 Systemy operacyjne
30237200 Akcesoria komputerowe
39162110 Sprzęt dydaktyczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego (69 zestawów komputer wraz z monitorem) do nowo wybudowanego budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla w/w części stanowi załącznik nr 7.14 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie gwarancji na zestawy komputerowe / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 358 524.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

wadium: 7 000,00 pln

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa serwerów

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48822000 Serwery komputerowe
48620000 Systemy operacyjne
30237200 Akcesoria komputerowe
39162110 Sprzęt dydaktyczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa serwerów do nowo wybudowanego budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla w/w części stanowi załącznik nr 7.15 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie gwarancji na serwery / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 79 208.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

wadium: 1 500.00 pln

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

ZAMAWIAJĄCY W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU NIE WSKAZUJE/NIE BADA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PRZEPROWADZA JE SAMODZIELNIE 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca na dzień składania ofert: a) nie podlega wykluczeniu, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy). 1.1 Oświadczenie należy przedłożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). 1.2 Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajacy żąda złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ) wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona wraz z dokumentami określonymi w SWZ. 1.3 Treść oświadczenia JEDZ powinna być zgodna z formularzem udostępnionym w ramach niniejszej SWZ – oświadczenie to winno być złożone w oryginale w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do złożenia takiego oświadczenia w imieniu podmiotu, którego JEDZ dotyczy, oraz winno być przekazane Zamawiającemu zgodnie z zapisami niniejszej SWZ. 1.4 Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia w dokumencie JEDZ w Części IV: Kryteria kwalifikacji wyłącznie Sekcji α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj. dokumentów wymienionych poniżej: a) oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ) oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. art. 5k rozporządzenia Redy (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022 oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. , poz. 835), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 6 do SWZ. b) jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów - oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby własne o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - (JEDZ) – jeżeli dotyczy, c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

e) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, f) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: • art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, • art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, g) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania o której mowa w art.108 ust.1 pkt 3 - 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp – wg załącznika nr 5 do SWZ, h) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg załącznika nr 4 do SWZ,

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający dokona najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Nowotarski z siedzibą w Nowym Targu pod adresem: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, tel.: (18) 26 61 300;  kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu możliwy jest pod adresem: iod@nowotarski.pl, pod siedzibą: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa różnego sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu i innych jednostek organizacyjnych Powiatu Nowotarskiego w ramach środków własnych oraz środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, znak: ZA.272.3.2023, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy Pzp. Całość informacji RODO dostępna w SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowią załącznik nr 8 do SWZ. 2. Zamawiajacy nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3. Zamawiający nie przewiduje zman umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/03/2023
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/06/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/03/2023
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 3. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 5. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp. 6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą w walutach obcych. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 8. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp. 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp. 12. Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych. 13. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14. Zamawiający nie będzie komunikował się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – brak sytuacji okr. w art. 65 ust. 1, 66 i art. 69 ustawy Pzp. 15. SWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski, w której szczegółowo opisano zasady sporządzania i podpisywania wszystkich dokumentów. 16. W przypadku składania oferty wspólnej szczegółowe informacje w tym zakresie określa SWZ. 17. W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę/miejsce zamieszkania poza RP szczegółowe informacje w tym zakresie określa SWZ.18. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. XI. PODSTAWY WYKLUCZENIA: OBLIGATORYJNE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 5k rozporządzenia (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczących środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizujących sytuację na Ukrainie oraz w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp. FAKULTATYWNE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA: 2. Zamawiający przewiduje następujące podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ust. 1 pkt. 1 oraz 4 ustawy Pzp. Zamawiajacy nie unieważni postepownia jeżeli śr. publ.które zamierzał przeznaczyć na sfin.zamówienia (całości lub części) nie zostały mu przyznane. Wstępne konultacje rynkowe oraz aspekty społeczne, środowiskowe i innowacyjne w oparciu o analize potrzeb.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023