Dienstleistungen - 70986-2023

03/02/2023    S25

Nederland-Almelo: Beveiligingsdiensten

2023/S 025-070986

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterschap Vechtstromen
Nationaal identificatienummer: 58972676
Postadres: Kooikersweg 1
Plaats: Almelo
NUTS-code: NL2 Oost-Nederland
Postcode: 7609PZ
Land: Nederland
Contactpersoon: M. Wolda
E-mail: m.wolda@vechtstromen.nl
Telefoon: +316 42051885
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vechtstromen.nl
Adres van het kopersprofiel: https://s2c.mercell.com/buyer/2325
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beveiliging, alarmopvolging, receptiediensten en teleservice

Referentienummer: T24315
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79710000 Beveiligingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze Europese openbare aanbesteding is om met de inschrijver met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving op basis van de Beste Prijs Kwaliteitverhouding één Overeenkomst te sluiten op het gebied van beveiliging, alarmopvolging, receptiediensten en teleservices voor diverse locaties binnen het gebied van het waterschap, zoals omschreven in de Aanbestedingsdocumenten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 67 495.94 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL2 Oost-Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van deze Europese openbare aanbesteding is om met de inschrijver met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving op basis van de Beste Prijs Kwaliteitverhouding één Overeenkomst te sluiten op het gebied van beveiliging, alarmopvolging, receptiediensten en teleservices voor diverse locaties binnen het gebied van het waterschap, zoals omschreven in de Aanbestedingsdocumenten.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zie Mercell / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 218-623672
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/01/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: G4S Beveiliging
Nationaal identificatienummer: 33160979
Postadres: Hogehilweg 12
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1101CD
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 67 495.94 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord Nederland
Plaats: Zwolle
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/01/2023