Lieferungen - 71004-2023

03/02/2023    S25

België-Sint-Niklaas: Beeldvormingsapparatuur met behulp van echo, ultrageluid en doppler

2023/S 025-071004

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VITAZ vzw
Postadres: Moerlandstraat 1
Plaats: Sint-Niklaas
NUTS-code: BE236 Arr. Sint-Niklaas
Postcode: 9100
Land: België
Contactpersoon: De heer Jan De Moor
E-mail: jan.demoor@vitaz.be
Telefoon: +32 37608633
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vitaz.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ziekenhuis
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Echografietoestellen Cardiologie

Referentienummer: 2021/AKD/JDM/1004
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33112000 Beeldvormingsapparatuur met behulp van echo, ultrageluid en doppler
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.2.4

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 330 578.51 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE236 Arr. Sint-Niklaas
Voornaamste plaats van uitvoering:

Campus Sint-Niklaas

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Echografietoestellen Cardiologie

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Functionele aspecten / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Service en onderhoud / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vereiste opties (Niet gespecifieerd)

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 210-600980
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2021/AKD/JDM/1004
Benaming:

Echografietoestellen Cardiologie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/01/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GE HEALTHCARE BV
Postadres: Kouterveldstraat 20
Plaats: Diegem
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 1831
Land: België
E-mail: backofficediegem@ge.com
Telefoon: +32 27197311
Fax: +32 27597359
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 330 578.51 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van Eerste Aanleg
Postadres: Justitieplein 1
Plaats: Dendermonde
Postcode: 9620
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/01/2023