Lieferungen - 71007-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-Galați: Erdgas

2023/S 025-071007

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SC GOSPODARIRE URBANA SRL
Nationale Identifikationsnummer: 27413181
Postanschrift: Strada: Traian, nr. 246
Ort: Galati
NUTS-Code: RO224 Galaţi
Postleitzahl: 800506
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Maria Dragan
E-Mail: achizitii@gospodarire-urbana.ro
Telefon: +40 751023567
Fax: +40 0236477102
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gospodarire-urban.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: SOC. in sub C.L.
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Adm. si intretinere domeniu UAT Galati

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

CONTRACT DE PRODUSE - 1.600 MWH GAZE NATURALE - CATEGORIA DE CONSUM: C2, pentru perioada 01.02.2023 – 31.01.2024.

Referenznummer der Bekanntmachung: 27418131202204
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09123000 Erdgas
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Atribuirea contractului de furnizare gaze naturale. Achizitia gazelor naturale este necesara achizitorului pentru transformarea acestuia in agent termic, la punctele sale de consum localizate in:

a) Municipiul Galati, strada Traian, nr. 246, judetul Galati – sediul social;

b) Municipiul Galati, strada Traian, nr. 254, judetul Galati – sera de flori si respectiv,

c) Municipiul Galati, strada Constatin Levaditti , nr. 1A, judetul Galati – cimitirul Sfantul Lazar.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO224 Galaţi
Hauptort der Ausführung:

municipiul Galati, respectiv:

a) Municipiul Galati, strada Traian, nr. 246, judetul Galati – sediul social;

b) Municipiul Galati, strada Traian, nr. 254, judetul Galati – sera de flori si respectiv,

c) Municipiul Galati, strada Constatin Levaditti , nr. 1A, judetul Galati – cimitirul Sfantul Lazar.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Atribuirea contractului de furnizare gaze naturale. Achizitia gazelor naturale este necesara achizitorului pentru transformarea acestuia in agent termic, la punctele sale de consum localizate in:

a) Municipiul Galati, strada Traian, nr. 246, judetul Galati – sediul social;

b) Municipiul Galati, strada Traian, nr. 254, judetul Galati – sera de flori si respectiv,

c) Municipiul Galati, strada Constatin Levaditti , nr. 1A, judetul Galati – cimitirul Sfantul Lazar.

Precizam faptul ca intre cantitatea de gaze naturale tranzactionata si cea efectiv furnizata si consumata pot aparea diferente, insa autoritatea contractanta va plati furnizorului exclusiv cantitatea de gaze naturale consumata, la pretul din contract. Pe parcusul duratei contractuale, autoritatea contractanta isi aroga dreptul de a adauga noi puncte de consum, in limita cantitatii maximale contractate. De asemenea, pe parcusul duratei contractuale, partile pot conveni incheierea unui act aditional, de prelungire a duratei contractuale cu maximum 3 luni, exclusiv, in conditiile in pretul unitar contractat nu s-a majorat si nu a fost atinsa cantitatea maximala aferenta contractului de furnizare.

Valoarea estimata a achizitie a fost stabilita avand in vedere medie aritmedica a ofertelor de gaze naturale pentru categoria de consum C2 a operatori economici de resort, regasite pe site-urile acestora. Pretul unitar/MWh este fara accize si TVA/MWh si include tarifele reglementate de catre ANRE pentru transport si distributie.

Valoarea totala a contractului: 1.600 MWH x 1.810 lei/MWH = 2.896.000 lei, fara TVA si accize (include tarifele reglementate de catre ANRE pentru transport si distributie).

Facturarea pentru cantitatea consumata se va face în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei,

conform careia prețul este plafonat la valoarea de 370 lei/MWh în perioada 01.04.2022 - 31.08.2023.

Nota: Mentiune: Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de catre autoritatea contractanta in anuntul de participare/simplicat, respectiv 8 zile pana la data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea Contractanta va raspunde, in mod consolidat, clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 5-a zi, inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Justificarea reducerii termenelor: Se vor aplica prevederile art. 74 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, motivat de celeritatea incheierii unui nou contract, in conditiile in care actualul contract expira la data de 31.01.2023, iar autoritatea contractanta a derulat deja, in temeiul art. 104 alin. (5) lit. c) o procedura de negociere de negociere fara publicare prealabila de anunt (asa cum rezulta din raportul sedintei de tranzactionare nr. 1644GN/17.11.2022 inregistrat la Societatea Gospodarire Urbana S.R.L. Galati cu nr. 6968/17.11.2022) prin intermediul Bursei Romane de Marfuri, in urma careia nici un operator economic nu a depus oferta.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica: 2% - Suport tehnic / Gewichtung: 2
Preis - Gewichtung: 98
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 233-670241
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

In cazul in care cerintele de calificare referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza de catre operatorul economic prin invocarea sustinerii de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant/ candidat si persoana respectiva, atunci acesta din urma are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele invocate.

Angajamentul de sustinere va trebui sa respecte conditiile specifice prevazute la art. 182 si 184 din Legea 98/2016.

Asadar, in cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand angajamentul din partea tertului/tertilor. Conform art. 182 alin. (4) din Lege, odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documentele transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator(i), din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care vor constitui anexe la respectivul angajament.

Asa cum rezulta din prevederile art. 185 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, in cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui tert in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala in conditiile legii. Operatorii economici care participa in comun la procedura, precum si tertul sustinator sunt tinuti sa raspunda in solidar, fata de autoritatea contractanta, pentru executarea acordului-cadru/contractului de achizitie publica.

Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/ candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Autoritatea contractantă va lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului/candidatului;

b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant.

Nota: Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prev. Art. 164, 165,167 din Legea 98/2016 si totodata, trebuie sa indeplineasca criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate acestea de catre autoritatea contractanta.

Angajamentul ferm de sustinere prezentat de ofertantul câstigator va face parte integranta a contractului de achizitie publica.

Nota: In temeiul art. 196 alin. (1) din Legea nr. 196/2016, Autoritatea contractantă poate solicita candidaţilor/ofertanţilor să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii. Documentele solicitate vor trebui depuse de către candidaţi/ofertanţi, sub sancţiunea excluderii, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea autorităţii contractante, cu posibilitatea de prelungire cu maximum 5 zile lucrătoare, la solicitarea motivată a candidatului/ofertantului respectiv

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023