Lieferungen - 71008-2023

03/02/2023    S25

България-Варна: Зеленчуци

2023/S 025-071008

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА ВАРНА
Национален регистрационен номер: 000093442
Пощенски адрес: бул. ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК №.43
Град: гр.Варна
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Кирила Кирова
Електронна поща: op@varna.bg
Телефон: +359 52804925
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.varna.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/21637
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Покана 1 „Доставка на зеленчуци-сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени и ферментирали за Дейност „Хранителен комплекс“

II.1.2)Основен CPV код
03221000 Зеленчуци
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка на зеленчуци-сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени и ферментирали за Дейност „Хранителен комплекс, съгласно Техническа спецификация (Приложение №1).

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 27 300.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
03221000 Зеленчуци
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна / Varna
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка на зеленчуци-сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени и ферментирали за Дейност „Хранителен комплекс, съгласно Техническа спецификация (Приложение №1).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 061-159916
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 75436
Наименование:

Покана 1 „Доставка на зеленчуци-сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени и ферментирали за Дейност „Хранителен комплекс“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
12/01/2023
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ДЕЛФИН 2012
Национален регистрационен номер: 176441525
Пощенски адрес: ул. АКАДЕМИК КУРЧАТОВ №.1
Град: гр.Варна
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 9009
Държава: България
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 27 300.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 27 300.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Участници в ДЗЗД ДЕЛФИН 2012 са: ВАРНА ОБОРОТ ЕООД, ЕИК 103275063 И НОВОЕНЕРЖИ ЕООД, ЕИК 103823449

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/01/2023