Bauleistung - 71017-2023

03/02/2023    S25

Nederland-Arnhem: Wegenonderhoud

2023/S 025-071017

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Gelderland
Nationaal identificatienummer: 51468751
Postadres: Markt 11
Plaats: Arnhem
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6811 CG
Land: Nederland
Contactpersoon: Hansepeter de Jong
E-mail: h.de.jong1@gelderland.nl
Telefoon: +31 622667531
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gelderland.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=206959
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bestek 2372 N308/ A28 ontsluiting H2O Wezep (Vooraankondiging)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233141 Wegenonderhoud
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze Europese openbare aanbesteding is te komen tot een Overeenkomst voor bestek  N308/ A28 ontsluiting H2O Wezep aan Provincie Gelderland. Deze Opdracht wordt gegund aan de Inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft uitgebracht.  Het gunningscriterium voor het bepalen van de economisch meest voordelige inschrijving is de inschrijving met de beste prijs- kwaliteitsverhouding (BPKV), bestaande uit een RAW bestek, Plan van aanpak en MKI asfalt.

Het uit te voeren werk is gelegen aan N308 tussen ca. km 60.7 en km 61.05, Zuiderzeestraatweg van aansluiting N308 tot rotonde Rondweg en A28 tussen ca. km 81.8 en km 84.6 in de gemeente Oldebroek.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 14 966 432.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233222 Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
45262310 Betonwerk van gewapend beton
45316000 Installeren van verlichting en signaleringssystemen
45316110 Installeren van straatverlichtingsuitrusting
45316212 Installeren van verkeerslichten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wezep

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het werk omvat het realiseren van een nieuwe aansluiting van het bedrijven terrein H2O te Wezep.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Risico beheersplan / Weging: 750000
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak, hinder en hinderbeleving / Weging: 2250000
Kwaliteitscriterium - Naam: Planning en fasering, hinder en hinderbeleving / Weging: 1000000
Kwaliteitscriterium - Naam: MKI-asfalt / Weging: 1988400
Kwaliteitscriterium - Naam: CO2-prestatielader / Weging: 35000
Prijs - Weging: 14966432
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 190-536911
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Bestek 2372
Benaming:

N308/ A28 ontsluiting H2O Wezep

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/01/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fa. Gebr. van der Lee
Plaats: Hagestein
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 966 432.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland locatie Arnhem
Plaats: Arnhem
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/01/2023