Fournitures - 71037-2022

Submission deadline has been amended by:  142224-2022
09/02/2022    S28

Nederland-Eindhoven: Software en informatiesystemen

2022/S 028-071037

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Eindhoven
Nationaal identificatienummer: 261529808
Postadres: Stadhuisplein 1
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5611 EM
Land: Nederland
Contactpersoon: H Kriek
E-mail: hugo.kriek@eindhoven.nl
Telefoon: +31 649328120
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eindhoven.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e7655e90c20968bcdcf07d138ffa77ba
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e7655e90c20968bcdcf07d138ffa77ba
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Inschrijving indienen via www.tenderned.nl
Postadres: Stadhuisplein 1
Plaats: Eindhoven
Postcode: 5611 EM
Land: Nederland
Contactpersoon: Gemeente Eindhoven
E-mail: aanbestedingen@eindhoven.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eindhoven.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

GIS software

Referentienummer: EHV-2021-JA-002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht bestaat uit het werkend opleveren en vervolgens het ter beschikking stellen, inclusief onderhouden en ondersteunen, van een ICT-oplossing voor GIS software, in dit document verder ook aangeduid als ICT-oplossing of als GIS Software.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72263000 Software-implementatiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Eindhoven

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie Beschrijvend Document

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: K1 Implementatieplan / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: K2 Conversieplan / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: K3 Promotieplan / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: K4 Demo aan de hand van casussen / Weging: 300
Kwaliteitscriterium - Naam: K5 Aanvullende wensen / Weging: 300
Kwaliteitscriterium - Naam: K6 Partnership / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: K7 Service management / Weging: 40
Prijs - Weging: 360
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 05/05/2022
Einde: 31/12/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Opdrachtgever heeft 3 maal eenzijdig de mogelijkheid om de Overeenkomst onder dezelfde condities te verlengen met telkens maximaal 24 maanden. Hiermee zou de maximale looptijd van de Overeenkomst uitkomen op tien jaar en acht maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Opdrachtgever heeft 3 maal eenzijdig de mogelijkheid om de Overeenkomst onder dezelfde condities te verlengen met telkens maximaal 24 maanden. Hiermee zou de maximale looptijd van de Overeenkomst uitkomen op tien jaar en acht maanden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geschiktheidseis inschrijving handelsregister of beroepsregister

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Geschiktheidseis verzekering

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Geschiktheidseis Informatiebeveiliging,

- Geschiktheidseis ervaring, kerncompetenties (referenties),

- Geschiktheidseis Kwaliteitsmanagementsysteem,

- Geschiktheidseis Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen / Milieu,

- Geschiktheidseis Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen / Sociaal

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/03/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/03/2022
Plaatselijke tijd: 10:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant, zittingplaats 's Hertogenbosch
Postadres: Leeghwaterlaan 8
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5223 BA
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 736202020
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant, zittingplaats 's Hertogenbosch
Postadres: Leeghwaterlaan 8
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5223 BA
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 736202020
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/02/2022