Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 71058-2023

03/02/2023    S25

Bulgarien-Ruse: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2023/S 025-071058

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OBShtINA RUSE
Nationale Identifikationsnummer: 000530632
Postanschrift: pl. SVOBODA No..6
Ort: gr.Ruse
NUTS-Code: BG323 Русе / Ruse
Postleitzahl: 7000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Kamen Hristov Hristov
E-Mail: k.hristov@ruse-bg.eu
Telefon: +359 82881710
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://obshtinaruse.bg/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/1111
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Упражняване на авторски надзор за строеж: „Монтаж на хидравлична платформа за осигуряване на достъпна среда в сградата на ОУ „Тома Кърджиев“ с

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Във връзка с предстоящото изпълнение на строеж: „Монтаж на хидравлична платформа за осигуряване на достъпна среда в сградата на ОУ „Тома Кърджиев“ с идентификатор 63427.7.26.1 по КККР на гр. Русе, адрес: гр. Русе , жк. „Здравец“, ул. „Байкал“ №2“, следва да бъде спазена разпоредбата на чл. 162, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), според която авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително.

Обектът е ЧЕТВЪРТА категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от Закона за устройство на територията и чл. 2, ал. 12 от Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 500.00 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG323 Русе / Ruse
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Във връзка с предстоящото изпълнение на строеж: „Монтаж на хидравлична платформа за осигуряване на достъпна среда в сградата на ОУ „Тома Кърджиев“ с идентификатор 63427.7.26.1 по КККР на гр. Русе, адрес: гр. Русе , жк. „Здравец“, ул. „Байкал“ №2“, следва да бъде спазена разпоредбата на чл. 162, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), според която авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително.

Обектът е ЧЕТВЪРТА категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от Закона за устройство на територията и чл. 2, ал. 12 от Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

За обекта е издадено Разрешение за строеж № 564/01.12.2021 г. и решение №РД-04-1/09.02.2022 г., на основание чл. 62 ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс (АПК) за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната при издаване на Разрешението за строеж. Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ, авторският надзор по време на строителството се осъществява от проектанта при условията и по реда, определени с наредба по чл. 169, ал. 4 от ЗУТ, и въз основа на договор с възложителя.

Упражняването на авторски надзор на строежа е обвързано с осигуряване на средства за изпълнение на СМР. При липса на осигурено финансиране за изпълнение на пълния обем СМР, стартирането на изпълнението на дейностите по упражняване на авторски надзор ще става въз основа на възлагателно писмо от Възложителя към Изпълниетеля, като в него ще бъде посочено обособения самостоятелен етап(част) от строежа, който функционално и технически може да бъде изпълнен цялостно по начин достатъчен сам по себе си да е завършен независимо от другите етапи (части) на строежа, определени с инвестиционния проект.

Авторският надзор на обекта следва да укаже техническа и експертна помощ на място и да контролира изпълнението на обекта в съответствие с одобрените проекти.

Авторският надзор  ще има следните функции:

- Наблюдава съответствието на изпълнението на строително-монтажните работи и влаганите строителни продукти с одобрените инвестиционни проекти по съответната проектна част;

- Съблюдава спазването инструкциите и указанията на одобряващите и съгласуващи органи, когато са приложими;

- Информира за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение на СМР по съответната част на одобрените проекти, като представя адекватни решения за тях и ги отразява в Заповедната книга;

- Уведомява своевременно при промяна в изпълнението на одобрените проекти, при замяна на материали или възникнали допълнителни работи/дейности по време на строителството, които водят до промяна на приетите КСС;

- Подпомага възложителя, строителя и консултанта, упражняващ строителен надзор при изпълнението и документирането на изпълнените строително-монтажни работи;

- Присъства при съставянето на задължителните протоколи и актове по време на строителството и ако установи точното изпълнение на проекта ги подписва;

- Участва в заверяването на изготвената от изпълнителя на строителството екзекутивната документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти, съгласно чл.175, ал.2 от ЗУТ;

- Осигурява присъствие на специалисти по съответната част при аварийни или спешни ситуации;

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • aufgrund des Schutzes von ausschließlichen Rechten einschließlich Rechten des geistigen Eigentums
Erläuterung:

Възложителят предвижда настоящата процедура да се проведе на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗОП във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП, поради необходимостта от упражняване на авторски надзор за обект: „Монтаж на хидравлична платформа за осигуряване на достъпна среда в сградата на ОУ „Тома Кърджиев“ с идентификатор 63427.7.26.1 по КККР на гр. Русе, адрес: гр. Русе , жк. „Здравец“, ул. „Байкал“ №2“.С упражняване на авторски надзор по време на строителството се гарантира качествено и правилно изпълнение на проекта което води до безпрепятствено осъществяване на обекта до въвеждането му в експлоатация. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал.1, т. 8 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАСП), обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. Според чл.2 от ЗАПСП авторското право върху произведения на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението. Предвид гореизложеното инвестиционния проект за обект: „Монтаж на хидравлична платформа за осигуряване на достъпна среда в сградата на ОУ „Тома Кърджиев“ с идентификатор 63427.7.26.1 по КККР на гр. Русе, адрес: гр. Русе , жк. „Здравец“, ул. „Байкал“ №2“, несъмнено представлява обект на авторско право по смисъла на чл.3, ал.1, т.8, във връзка с чл.2 от ЗАПСП. Съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ, авторският надзор авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително и същия се осъществява по време на строителството от проектанта при условията и по реда, определени с наредба по чл. 169, ал. 4 от ЗУТ, и въз основа на договор с възложителя. Във връзка изложеното, на основание чл.162, ал.2 ЗУТ и с оглед осигуряване закрила на правото на интелектуална собственост върху инвестиционния проект, задължението за упражняване на авторски надзор следва да бъде вменено на неговия автор.

Инвестиционния проект е изготвен от арх. Чавдар Христов Черников - по част Архитектура; инж. Христина Начева Милчева – по част конструктивна – становище и инж. Веселин Пейчев Петров - по част електрическа. За обекта е издадено Разрешение за строеж № 564/01.12.2021 г. и решение №РД-04-1/09.02.2022 г., на основание чл. 62 ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс (АПК) за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната при издаване на Разрешението за строеж.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 77968
Bezeichnung des Auftrags:

Упражняване на авторски надзор за строеж: „Монтаж на хидравлична платформа за осигуряване на достъпна среда в сградата на ОУ „Тома Кърджиев“ с идентификатор 63427.7.26.1 по КККР на гр. Русе, адрес: гр

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: АКСИС Архитектс ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 205577577
Ort: Русе
NUTS-Code: BG323 Русе / Ruse
Land: Bulgarien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 500.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 500.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023