Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 71073-2023

03/02/2023    S25

România-București: Sistem de monitorizare a pacienţilor

2023/S 025-071073

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI
Număr naţional de înregistrare: 25502860
Adresă: Strada: Sfânta Ecaterina, nr. 3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 040154
Țară: România
Persoană de contact: TEREZA ION
E-mail: achizitii@assmb.ro
Telefon: +40 758088371
Fax: +40 213101069
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.assmb.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare sistem de colectare si procesare date medicale pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia

Număr de referinţă: 2022
II.1.2)Cod CPV principal
33195000 Sistem de monitorizare a pacienţilor
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

“Furnizare sistem de colectare si procesare date medicale pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia”. in conformitate cu cerintele solicitate in caietul de sarcini, cantitate 1 buc.

Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de minim 20 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitarilor de clarificări sau informațiilor suplimentare în a 11 a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Orice solicitare de clarificare transmisă după data mentionata, va pune AC în imposibilitatea de a oferi un raspuns și drept urmare se va considera TARDIVĂ.

Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa în SEAP (www.e-licitatie.ro).

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 899 500.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia - Soseaua Berceni, nr 10, sector 4, Bucuresti,

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

“Furnizare sistem de colectare si procesare date medicale pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia”, in conformitate cu cerintele solicitate in caietul de sarcini

Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de minim 20 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitarilor de clarificări sau informațiilor suplimentare în a 11 a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Orice solicitare de clarificare transmisă după data mentionata, va pune AC în imposibilitatea de a oferi un raspuns și drept urmare se va considera TARDIVĂ.

Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa în SEAP (www.e-licitatie.ro).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Garantia extinsa pentru intreg sistemul / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Fiabilitatea terminalelor / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Fiabilitatea demonstrata a sistemului / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 60
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 195-552224
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 33692
Titlu:

Contract de furnizare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
08/12/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: VIV SOFT&TRADE
Număr naţional de înregistrare: RO38781537
Adresă: Strada Soseaua Tudor Neculai , Nr. 9
Localitate: Iasi
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Țară: România
E-mail: office.vivsofttrade@gmail.com
Telefon: +40 755550055
Adresă internet: www.vivsofttrade.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 920 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 899 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Continuare a sectiunii III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Informatii privind asociatii:

In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de fiecare operator economic in parte.

Se va prezenta Acordul de asociere cu urmatoarele prevederi minime:

- asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului

- nominalizarea liderului asocierii;

- comunicarile se vor face cu liderul asocierii;

Nominalizarea persoanei care semneaza in numele si din partea liderului, precum si imputernicirea de a semna contractul in numele asocierii.

Nota: Autoritatea contractanta va solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare;

- atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea - economico - financiara, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Modalitate de indeplinire: DUAE aferent procedurii de atribuire este configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire. Raspunsurile vor fi completate de operatorii economici direct in SEAP, dupa autentificare, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic, are eventual, intentia sa o subcontracteze.

Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.

Continuare a sectiunii III.1.6.a) Garantie de participare:

G.P.se poate constitui sub una din formele prevăzute la art. 36 din HG395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

(1) Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel:

a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat;

b) asigurare de garanţii emisă: – fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Garantia de participare trebuie sa fie valabila pe perioada de valabilitate a ofertelor.

În cazul constituirii garanției de participare prin virament bancar se va utiliza contul RO74 TREZ 7005 006X XX00 2371 deschis la Trezoreria Operarivă a Municipiului București. Documentul de plata va fi încărcat în SEAP semnat cu semnătura electronică extinsă până la data limită de depunere a ofertelor.

În cazul utilizării modalitatilor de la lit. a) si b), dovada constituirii garantiei de participare se va încărca în SEAP semnată cu semnătura electronică extinsă împreună cu oferta și celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora-limita de depunere a ofertelor și trebuie să prevadă că plata garantiei de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a autorității contractante pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. În cazul participării în comun la procedura de atribuire, garantia trebuie constituită în numele asocierii și să menționeze că acoperă în mod solidar toți membrii grupului de operatori economici. Garanția de participare emisă în altă limbă se va încărca în SEAP însoțita de traducerea autorizata în limba română. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Echivalența în lei a altor valute a garantiei de participare se determină la cursul BNR din data publicării anunțului de participare în SEAP. Condițiile de reținere sunt cele prevăzute de art. 37 din HG395/2016 iar restituirea acesteia se va face potrivit art. 38 din HG 395/2016.

DUAE va fi configurat de catre autoritatea contractanta direct in SEAP la definirea documentatiei de atribuire. Operatorii economici care participa la procedura vor completa direct in SEAP, in sectiunea dedicata a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractanta.

Detalii cu privire la intocmirea DUAE se vor regasi, dupa autentificarea in sistem, in sectiunea „Informatii DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in SEAP la sectiunea ”Raspuns consolidat”, a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Notă: funcție de situația concretă, autoritatea contractantă va aplica corespunzător prevederile art.138 alin 1 si 2 din Anexa la H.G. nr.395/2016.

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/01/2023