Dienstleistungen - 71084-2023

03/02/2023    S25

Polska-Gdańsk: Usługi w zakresie nieruchomości

2023/S 025-071084

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdańskie Wodociągi S.A.
Adres pocztowy: ul. Wałowa 46
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-858
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Michalak
E-mail: Dariusz.Michalak@gdanskiewodociagi.pl
Tel.: +48 583252700-233
Faks: +48 583014513
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gdanskiewodociagi.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa polegająca na dzierżawie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej stanowiącej własność Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo Kanalizacyjna Sp. z o.o., Gdańsk

Numer referencyjny: ZP-SAP/1/20223
II.1.2)Główny kod CPV
70000000 Usługi w zakresie nieruchomości - PA02
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na zawarciu umowy dzierżawy urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacyjnych, przyłączy, budynków, budowli, a także innych składników majątku (szczegółowo wskazanych w załączniku nr 1 i 2 do umowy) niezbędnych do wykonywania usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowiącej własność lub użytkowanej na innej podstawie przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo Kanalizacyjną Sp. z o.o. w Gdańsku.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na zawarciu umowy dzierżawy urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacyjnych, przyłączy, budynków, budowli, a także innych składników majątku (szczegółowo wskazanych w załączniku nr 1 i 2 do umowy) niezbędnych do wykonywania usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowiącej własność lub użytkowanej na innej podstawie przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo Kanalizacyjną Sp. z o.o. w Gdańsku.

II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Właścicielem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gdańsku realizowane są przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne którym jest Zamawiający. Zamawiający realizował przedmiotowe zadania na podstawie umowy dzierżawy z dnia 26 października 2004r. oraz na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Gdańska na prowadzenie na terenie Gdańska przez Zamawiającego zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zamawiający wystąpił z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na prowadzenie ww. działalności na terenie miasta Gdańska. Zamawiający jest spółką w 100% miejską, której podstawową działalnością jest i będzie zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W tym zakresie Zamawiający realizuje zadania własne Gminy Miasta Gdańska. Istniejąca obecnie w Gdańsku infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna pod względem właścicielskim i funkcjonalnym stanowi jeden system wodociągowy i kanalizacyjny obejmujący urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne a także budynki związane z wykonywaniem usługi dostawy i odbioru ścieków. System jest obecnie eksploatowany przez Zamawiającego w ramach realizowanego przedmiotu działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Fakt posiadania i eksploatacji przez Zamawiającego przedmiotowej infrastruktury jest jedną z podstaw dotychczas uzyskanego przez Zamawiającego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Gdańska.

Zamawiający dla możliwości dalszego wykonywania dotychczasowych zadań, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, musi pozyskać tytuł prawny do posiadania niezbędnej mu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, której właścicielem jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. Przedmiotowa infrastruktura jest niezbędna dla uzyskania kolejnego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, tj. zadania, które to Zamawiający będzie wykonywał w imieniu Gminy Miasta Gdańska. Podstawa prawna: art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy pzp.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/01/2023
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Hoża 76/78
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 80-682
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Tel.: +48 226958504
Faks: +48 226958111
Adres internetowy: www.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołania wnosi się w terminach określonych w Dziale IX Ustawy Prawo Zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023