Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 71120-2023

03/02/2023    S25

Polen-Rawicz: Kreditgewährung

2023/S 025-071120

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Rawicz
Nationale Identifikationsnummer: 411050729
Postanschrift: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
Ort: Rawicz
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Postleitzahl: 63-900
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Krystyna Sikorska, Bogumiła Domaniecka, Marta Mikołajczyk, Magdalena Suwalska
E-Mail: przetargi@rawicz.eu
Telefon: +48 656164980
Fax: +48 655464167
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.rawicz.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/transakcja/rawicz/aukcje
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/transakcja/719399
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/transakcja/719399
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Administracja samorządowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 7.400.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetu, w tym wydatki majątkowe

Referenznummer der Bekanntmachung: BZPiF.2710.5.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66113000 Kreditgewährung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego w wysokości 7.400.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym na wydatki majątkowe.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417 Leszczyński
Hauptort der Ausführung:

Rawicz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym na wydatki majątkowe.

2. Kwota kredytu – do 7.400.000 złotych (słownie złotych: siedem milionów czterysta tysięcy 00/100).

3. Okres kredytowania – Zamawiający zobowiązuje się spłacić kredyt wraz z odsetkami do dnia 31.12.2034 roku.

4. Okres karencji w spłacie kapitału – do dnia 30.01.2028 roku.

5. Spłata kapitału w złotych polskich, nastąpi następująco:

1) karencja w spłacie do 30.01.2028 r.

2) spłata w ratach miesięcznych wg harmonogramu:

a) 2028 – 900.000 zł, w tym 12 rat po 75.000 zł,

b) 2029 – 500.000 zł, w tym 11 rat po 41.000 zł, ostatnia rata 49.000 zł,

c) 2030 – 1.000.000 zł, w tym 11 rat po 83.000 zł, ostatnia rata 87.000 zł,

d) 2031 – 1.000.000 zł, w tym 11 rat po 83.000 zł, ostatnia rata 87.000 zł,

e) 2032 – 1.500.000 zł, w tym 12 rat po 125.000 zł,

f) 2033 – 1.500.000 zł, w tym 12 rat po 125.000 zł,

g) 2034 – 1.000.000 zł, w tym 11 rat po 83.000 zł, ostatnia rata 87.000 zł.

6. Spłata kredytu i odsetek nastąpi z dochodów własnych Gminy Rawicz.

7. Odsetki naliczane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych od aktualnego stanu zadłużenia, płatne do 20 dnia kalendarzowego następnego miesiąca. Zamawiający zostanie powiadomiony o wysokości naliczonych odsetek przez Bank. Dopuszczalną formą powiadomienia oprócz formy pisemnej jest przekazanie informacji za pomocą poczty elektronicznej.

8. Planowane uruchomienie kredytu w dwóch transzach w terminie:

1) nie wcześniej jak 15.06.2023 r. kwota 4.000.000 zł,

2) nie wcześniej jak 15.10.2023 r. kwota 3.400.000 zł.

9. Zamawiający zastrzega, że:

1) planowane uruchomienie poszczególnych transz kredytu może ulec zmianie,

2) łączna kwota uruchomionego kredytu może być mniejsza od kwoty 7.400.000,00 zł,

3) termin spłaty kredytu i wysokość spłaty raty kredytu mogą ulec zmianie bez pobierania przez Bank dodatkowych opłat.

10. Zabezpieczenie kredytu w formie: weksel „in blanco” wraz z porozumieniem wekslowym.

11. Koszty obsługi kredytu - cenę ofertową stanowi suma prowizji za udzielenie kredytu oraz odsetek od kredytu w okresie kredytowania.

12. Kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej jako suma stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1 M) i marży Banku.

13. Marża Banku nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy kredytowej, natomiast stawka WIBOR 1M przyjmowana do wyliczenia oprocentowania kredytu będzie stawką obowiązującą na rynku międzybankowym w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, za który naliczane są odsetki.

14. W przypadku braku notowań stawki WIBOR dla danego dnia do wyliczenia stopy procentowej stosuje się notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie danej stawki WIBOR. W przypadku wystąpienia ujemnej wartości WIBOR 1M dla celów określenia wartości oprocentowania kredytu przyjmuje się stawkę WIBOR w wysokości 0,00%.

15. Przy wyliczeniu odsetek od kredytu stosowany będzie kalendarz rzeczywisty (tj. rzeczywista liczba dni w miesiącu w stosunku do rzeczywistej liczby dni w roku).

16. Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości bądź w części, bez dodatkowych opłat.

17. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypadać będzie w dzień wolny od pracy to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.

18. Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, osobę lub osoby zatrudnione na stanowisku pracy ds. obsługi kredytu oraz ds. kontaktów z Zamawiającym.

19. Pozostałe wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zostały zawarte w rozdziale III SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

2. Szczegółowe informację w zakresie kryterium oceny ofert zostały odpowiednio zawarte w rozdziale XIX SWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, w tym realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2324 ze zm.).

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 4 ustawy Pzp, zamówienie musi być realizowane przez tego Wykonawcę, który spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu.

3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę ww. warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 124 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów: zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, w tym realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2342 ze zm.) lub innego dokumentu potwierdzającego powyższe (np.: statut oraz dokument potwierdzający radę nadzorczą i zarząd).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

WYKAZANIE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, w art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 10 ustawy Pzp, w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 124 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów;

1) informacji z KRK w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2581 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

3) odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp; art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego; art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp.

5) oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)

6) oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2022 roku poz. 835).

3. Dokumenty i oświadczenia, o których wyżej mowa składa Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie ww. Wykonawcę na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych zostały określone w rozdziale IX SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Istotne postanowienia stron, w tym warunki realizacji zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 10:15
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, art. 132 - 139 ustawy Pzp (zamówienie klasyczne o wartości większej niż progi unijne).

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim.

3. Postępowanie przetargowe prowadzone będzie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na stronie internetowej prowadzonego postępowania, o której mowa w rozdziale I SWZ.

4. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ,

b) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ,

c) Oświadczenie wstępne Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ

d) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,

e) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w rozdziale XI SWZ,

f) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określające, które roboty wykonują poszczególni wykonawcy - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców.

g) Kalkulacja ceny, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

5. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji oraz opis sposobu przygotowania ofert zostały zawarte w rozdziale XII i XIII SWZ.

6. Zamawiający informuje, że:

1) nie żąda przedmiotowych środków dowodowych,

2) nie przewiduje obowiązku/możliwości odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego,

3) nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej,

4) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

5) nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań,

6) nie udzieli zaliczek na poczet wykonania zamówienia, o których mowa w art. 442 ust. 1 ustawy Pzp.

7) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

7. Treść klauzuli informacyjnej wynikającej z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” została określona w rozdziale XIV SWZ.

8. Termin realizacji zamówienia:

1) termin rozpoczęcia – planowane uruchomienie pierwszej transzy kredytu – nie wcześniej niż 15 czerwca 2023 roku,

2) termin zakończenia – ostateczny termin otrzymania kredytu upływa z dniem 31 grudnia 2023 roku

3) ostateczny termin spłaty kredytu – 31 grudnia 2034 roku.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówien Publiczanych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023