Lieferungen - 71152-2023

03/02/2023    S25

România-Slatina: Distribuitoare automate de bilete

2023/S 025-071152

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Slatina
Număr naţional de înregistrare: 4394811
Adresă: Strada: Kogălniceanu Mihail, nr. 1
Localitate: Slatina
Cod NUTS: RO414 Olt
Cod poștal: 230080
Țară: România
Persoană de contact: FLORINA NEDELOIU
E-mail: florina.nedeloiu@primariaslatina.ro
Telefon: +40 249439377
Fax: +40 249431708/ +40 249439336
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariaslatina.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare Sistem de e-ticketing în cadrul proiectului ”Sistem integrat de plata a serviciilor comunitare (inclusiv transport public)”, cod SMIS 127370

Număr de referinţă: 4394811_2022_PAAPD1333362
II.1.2)Cod CPV principal
30144200 Distribuitoare automate de bilete
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul achizitiei Furnizare Sistem de e-ticketing în cadrul proiectului ”Sistem integrat de plata a serviciilor comunitare (inclusiv transport public)”, cod SMIS 127370;

Caracteristicile tehnice ale acestora sunt menţionate în caietul de sarcini și proiectul tehnic care fac parte integrantă din documentaţia de atribuire.

NOTĂ: Operatorii economici vor putea solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentatia de atribuire, conform prevederilor art. 161 din Legea 98/2016, în a 11-a zi dinainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Răspunsul consolidat la solicitările de clarificare va fi postat în SEAP, la anunțul de participare în rubrica dedicată. Achizitorul urmează să nu dea curs solicitărilor de clarificare adresate prin alte metode de comunicare sau alt termen decât cel stabilit prin documentația de atribuire.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 3 372 888.12 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30123100 Maşini de validare a biletelor
30144400 Taxare automată
45255400 Lucrări de montaj
48517000 Pachete software IT
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO414 Olt
Locul principal de executare:

Municipiul Slatina, județul Olt

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivul general al proiectului ”Sistem integrat de plata a serviciilor comunitare (inclusiv transport public)”, cod SMIS 127370 vizează implementarea sistemului de e-ticketing pentru serviciul de transport public de călători în Municipiul Slatina.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea transportului public urban de călători; infrastructura utilizată pentru prestarea serviciului de transport public de călători ; crearea, modernizarea, extinderea sistemelor de bilete integrate pentru călători ( "e-bilete" sau "e-ticketing").

Principalele componente ale sistemului de e-ticketing sunt următoarele :

- Componenta mobilă : -Validatoare duale ;

- Componenta mobilă : - Echipamente asociate controlorilor ;

- Componenta locală : - Automate de vânzare titluri de transport ;

- Componenta centrală/dispecerat – Dotări Hardware și software.

Caracteristicile tehnice ale echipamentelor și produselor care fac obiectul acestui proceduri se regăsesc în proiectul tehnic elaborat de SC SMART CITY DEVELOPMENT SRL care face parte integrantă din documentația de atribuire.

Valoarea totală estimată a contractului de achiziție publică de produse este: 3.376.894,63 lei fără TVA, potrivit devizului general din Proiectul tehnic elaborat de proiectantul S.C. SMART CITY DEVELOPMENT S.R.L se compune din:

Capitolul 4 - Investiția de bază

Linia 4.1 – Construcții și instalații – 15.604,25 lei fără TVA;

Linia 4.2 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale – 60.647,86 lei fără TVA;

Linia 4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj – 2.392.773,73 lei fără TVA;

Linia 4.5 - Dotări – 350.086,01 lei fără TVA

Linia 4.6 - Active necorporale – 534.556,52 lei fără TVA

Capitolul 5 - Organizarea de șantier – 23.226,26 lei fără TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Garanția acordată sistemului de e-ticketing / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Prezenta achiziție face parte din cadrul proiectului ”Sistem integrat de plata a serviciilor comunitare (inclusiv transport public)”, cod SMIS 127370 având ca sursă de finanțare Programul Operațional Regional 2014 – 2020: 85% din finanțare nerambursabilă din FEDR, 13% din bugetul național și 2% din bugetul local.

II.2.14)Informații suplimentare

Prezenta achiziție face parte din cadrul proiectului ”Sistem integrat de plata a serviciilor comunitare (inclusiv transport public)”, cod SMIS 127370 având ca sursă de finanțare Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Prioritatea de investiții 4e -Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare. Obiectiv specific 4.1- Reducerea emisiilor de carbon în municipiile de reședința de județ prin investiții bazate pe planuri de mobilitate urbana durabilă.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 196-555281
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 3637
Titlu:

Furnizare Sistem de e-ticketing în cadrul proiectului ”Sistem integrat de plata a serviciilor comunitare (inclusiv transport public)”, cod SMIS 127370

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: RADCOM
Număr naţional de înregistrare: RO 3939511
Adresă: Strada GEORGE CONSTANTINESCU, Nr. 2 C, Sector: 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 020339
Țară: România
E-mail: dragos.benescu@radcom.ro
Telefon: +40 212321039
Fax: +40 212321068
Adresă internet: www.radcom.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 3 376 894.63 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 372 888.12 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Pentru vizualizarea documentație de atribuire încărcate în SEAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic.

Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitoare la documentația de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Solicitări de clarificări/Intrebări”, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Secțiunea ”Solicitări de clarificări/Intrebări” din cadrul anunțului de participare, motiv pentru care operatorii economici vor lua toate măsurile ce se impun pentru a intra în posesia lor. Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici transmit solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea 98/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătură cu oferta la Secțiunea “ Solicitări de clarificări/Intrebări”. Comisia de evaluare va analiza documentul DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției, va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare, autoritatea contractantă va introduce în SEAP rezultatul admis/respins și va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente documentului DUAE depus de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acordând un termen de răspuns. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP la Secțiunea “ Solicitări de clarificări/Intrebări”, în format electronic, semnate cu semnătura electronică.

Notă: În cazul în care există incertitudini sau neclarități în ceea ce privește anumite documente prezentate și în măsura în care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita documente menționate sau detalii, precizări, informații sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul în cauză, cât și de la autoritățile competente care pot furniza informații în acest sens.

Prețul contractului rămâne ferm pe toată durata contractului, cu excepția cazului când ajustarea se va face având la baza modificările legislative, modificările normelor tehnice sau pentru care au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului, în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016 și art. 164 din HG. nr. 395/2016. Ajustarea prețului contractului pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa de valabilitate, se va efectua fără ca aceasta să reprezinte o modificare substanțială a acestuia prin încheierea unui act adițional la contract. Ajustarea prețului contractului va opera oricând pe parcursul derulării contractului ca urmare a modificărilor legislative.

NOTĂ:

”Cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metoda specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”

Nota 1: INFORMAȚII SUPLIMENTARE PENTRU GARANȚIA DE PARTICIPARE:

Garanția de participare se va completa și se va posta în SEAP (scanată), semnată cu semnătura electronică, până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor de către toți operatorii economici. După această dată, autoritatea contractantă solicită ofertanților clarificări în scopul prezentării în original a documentului privind garanția de participare, în cazul în care acesta face parte din categoria documentelor cu regim special a căror valabilitate este condiționată de prezentarea în forma originală.

În cazul participării în comun la procedura de atribuire, garanția de participare trebuie constituită în numele asocierii și să menționeze că acoperă în mod solidar toți membrii grupului de operatori economici. Ofertele care nu au dovada constituirii garanției de participare vor fi respinse conform art. 64 alin. (3) din HG 395/2016. Restituirea garanției de participare se va face în conformitate cu prevederile prevederile art. 154 ¹ din Legea 98/2016.

Nota 2: INFORMAȚII SUPLIMENTARE PENTRU GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE:

Garanția de bună execuție se constituie:

1. prin virament bancar sau prin instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:

a) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat;

b) asigurări de garanţii emise:

- fie de societați de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunea Europeană şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autoritatea de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societați de asigurări din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

2. prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, suma inițială pe care o va depune contractantul în contul deschis la dispoziția autorității contractante fiind de 1% din pretul contractului.

Autoritatea contractantă va elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor art.154² din Legea 98/2016.

Notă : În toată documentația, acolo unde specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, acestea sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. În consecință, aceste specificații sunt considerate ca având mențiunea de "sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/01/2023