Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 71179-2023

03/02/2023    S25

die Slowakei-Bratislava: Landschaftsgärtnerische Arbeiten

2023/S 025-071179

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Valaliky Industrial Park, s. r. o.
Nationale Identifikationsnummer: 54485053
Postanschrift: Mlynské nivy 44/a
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 82715
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Peter Bartoš
E-Mail: peter.bartos@r-p.sk
Telefon: +421 232333431
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mhsr.sk
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Obchodná spoločnosť ako dcérska spoločnosť Ministerstva hospodárstva SR so 100%nou účasťou štátu.
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva, obchodu, výroby, technicko-organizačné zabezpečenie pri realizácii významných projektov

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Hrubé terénne úpravy pre Strategické územie Valaliky

Referenznummer der Bekanntmachung: VO-NZ001/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45112700 Landschaftsgärtnerische Arbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác hrubých terénnych úprav (HTÚ), vybudovanie a likvidácia dočasných staveniskových ciest, príprava projektovej dokumentácie a vykonávanie inžinierskych činností, tak ako sú podrobne vymedzené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

Účelom a cieľom hrubých terénnych úprav je príprava záujmového územia tak, aby bolo budúce stavenisko pripravené pre koncového klienta na výstavbu závodu, v zmysle definovaných požiadaviek pre finálnu úroveň 0,000 (únosnosť na povrchu a v podloží, dovolené sadanie, hĺbka hladiny podzemnej vody pod finálnou podlahou, povrch pláne. atď.).

Základné údaje o záujmovej lokalite

Umiestnenie:

štát: Slovenská republika (SR)

kraj: Košický

okres: Košice okolie

kataster: Valaliky

plocha: cca 280 ha

výškopis: cca 186 - 203 m. n. m

Polohopis a výškopis záujmového územia tvorí súčasť prílohy č. 8 súťažných podkladov.

Rekapitulácia okrajových podmienok pre spracovanie HTÚ

Požiadavka na hladinu podzemnej vody je definovaná 3,0 m pod 0,000 (pod finálnou výškou podlahy),

Povrch upraveného terénu HTÚ nebude primárne spádovaný.

Jednotlivé úrovne povrchu HTÚ budú situované cca 800 mm pod vrchným povrchom podláh.

Odvoz nevyužiteľnej ornice a prebytočného nevhodného materiálu predpokladáme do maximálnej vzdialenosti 30 km,

Zhutnenie násypov musí byť realizované po vrstvách s hrúbkou max. 250 - 300 mm s dosiahnutím nasledovných parametrov finálnej úrovne statického modulu deformácie vrátane pomeru medzi dvomi zaťažovacími cyklami statickej zaťažovacej skúšky:

Edef,2 60 MPa, Edef,2/Edef,1 2,5, pre plochy pod budovami.

Edef,2 45 MPaEdef,2/Edef,1 2,5, pre plochy pod cestnými komunikáciami, parkoviskami, kontajnerovými plochami, železničnými dráhami a pod.;

Násypový materiál musí byť charakteru štrkovitej zeminy frakcie 0 63 mm, s podielom zŕn priemeru d < 0,063 mm menej ako 5%, charakterizovaný podľa STN 72 1001 ako zemina triedy G3/G-F,

Na plochách pod budovami, kde nie je prítomná štrková vrstva, bude vytvorená štrková vrstva o hrúbke 300 mm, ktorá poslúži ako vhodný pracovný povrch pre prípad dažďa na účely minimalizácie prestojov.

Hrúbka násypu štrkovitej zeminy (v násype ako aj v mieste výmeny podložia) bude rešpektovať triedu zeminy v podloží ako aj jej únosnosť.

Max. pôdorysný rozmer plošných základov je 3,0 m x 3,0 m.

Úplný opis predmetu zákazky, vrátane indikatívneho harmonogramu je uvedený v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 88 934 153.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
NUTS-Code: SK04 Východné Slovensko
Hauptort der Ausführung:

Košický kraj, okres Košice okolie, kataster Valaliky

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

V rámci uskutočnenia predmetu zákazky úspešný uchádzač vykoná najmä:

Odstránenie a vodorovné premiestnenie travín, tŕstia a krovín;

Odstránenie, premiestnenie, uskladnenie, odvoz a rozprestrenie ornice;

Odstránenie existujúcich dočasných staveniskových ciest z plôch A, C, D, E, H;

Výkopy, hĺbenie jám, premiestnenie výkopku, uloženie sypaniny na skládky;

Zhutnenie podložia, uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia 96 až 100 % podľa

Proctor-Standard pre plochy pod budovami, cestnými komunikáciami, parkoviskami, kontajnerovými plochami,

železničnými dráhami a pod;

Zhutnenie podložia, uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia 96 až 100 % podľa

Proctor-Standard pre ostatné plochy (plochy určené pre budúcu výstavbu a pláň pod zelenými plochami);

Realizácia odvodňovacieho systému (žľaby, trativody, drenážny systém)

Zriadenie dočasných staveniskových ciest pre realizáciu prác HTÚ a ich následná likvidácia

Izolácie proti vode a vlhkosti

Príprava projektovej dokumentácie v rozsahu:

-Projekt dočasného dopravného značenia

-Kontrolný a skúšobný plán

-Projekt organizácie výstavby (POV)

-Dokumentácia pre uskutočnenie stavby (realizačná dokumentácia)

-Dokumentácia skutočnej realizácie stavby (DRS)

-Dokumentácia ku kolaudácii stavby

-Dokumentácia o kvalite verejnej práce podľa zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení

neskorších predpisov

Inžinierska činnosť k odsúhlaseniu projektu dočasného dopravného značenia a k získaniu právoplatného

kolaudačného rozhodnutia k HTÚ;

Digitálne geodetické zameranie pri prevzatí staveniska a digitálne geodetické zamerania pri meraní prác v

súlade s podmienkami určenými v časti C. NÁVRH ZMLUVY súťažných podkladov.

Statické zaťažovacie skúšky na účely preberania jednotlivých častí diela, pri ktorých je určený statický modul

deformácie vrátane pomeru medzi dvomi zaťažovacími cyklami statickej zaťažovacej skúšky v súlade s STN 73

6190: 2019;

Služby spojené s realizáciou HTÚ špecifikované v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov;

Manažment kontrolných dní a projektovej dokumentácie v súlade s podmienkami určenými v časti C. NÁVRH

ZMLUVY súťažných podkladov;

Príprava a dodávanie týždenných a mesačných správ o postupe prác v slovenskom jazyku a v anglickom

jazyku v súlade s aplikovateľnými medzinárodnými štandardmi a podmienkami určenými v časti C. NÁVRH

ZMLUVY súťažných podkladov;

Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia Vlády Slovenskej republiky č. 396/2006

Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Podrobná špecifikácia jednotlivých prác a materiálov je uvedená vo Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 7 súťažných podkladov.

Úplný opis predmetu zákazky, vrátane indikatívneho harmonogramu je uvedený v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Na viazanosť ponuky sa požaduje zábezpeka vo výške: 100 000,00 EUR (slovom stotisíc euro).

Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 146-416763
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Hrubé terénne úpravy pre Strategické územie Valaliky

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: HOCHTIEF SK s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 44298170
Postanschrift: Miletičova 23
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 82109
Land: Slowakei
E-Mail: info@hochtief.sk
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: HOCHTIEF CZ a. s.
Nationale Identifikationsnummer: 46678468
Postanschrift: Plzeňská 16/3217
Ort: Praha 5
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 15000
Land: Tschechien
E-Mail: info@hochtief.cz
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: VIAKORP, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 50228455
Postanschrift: Strážska cesta 7892
Ort: Zvolen
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Postleitzahl: 96001
Land: Slowakei
E-Mail: viakorp@viakorp.sk
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 88 934 153.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 45 892 665.07 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Wert ohne MwSt.: 14 190 012.00 EUR
Anteil: 31 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Doprava, zemné práce, projekčné práce a geodetické

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Postup zadávania zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na www.uvo.gov.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO.

Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa doručenia správy. Za okamih doručenia sa v systéme IS EVO považuje okamih jej odoslania v systéme IS EVO, a to v súlade s funkcionalitou systému.

Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky za viazanosť ponuky za podmienok určených v súťažných podkladoch.

V rámci poskytnutia súčinnosti pred uzavretím zmluvy úspešný uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi dôkaz o existencii poistenia a záručnú listinu za podmienok určených v súťažných podkladoch.

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v zmysle § 66 ods. 7 písm. b) a § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi zálohy ani preddavky na uskutočnenie stavebných prác.

Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie

ponúk a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia

zmluvy, nie je predmetné verejné obstarávanie zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Postupom a v lehotách podľa zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023