Bauleistung - 71179-2023

03/02/2023    S25

Slovensko-Bratislava: Terénne úpravy

2023/S 025-071179

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Valaliky Industrial Park, s. r. o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 54485053
Poštová adresa: Mlynské nivy 44/a
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 82715
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Bartoš
E-mail: peter.bartos@r-p.sk
Telefón: +421 232333431
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.mhsr.sk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: Obchodná spoločnosť ako dcérska spoločnosť Ministerstva hospodárstva SR so 100%nou účasťou štátu.
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva, obchodu, výroby, technicko-organizačné zabezpečenie pri realizácii významných projektov

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Hrubé terénne úpravy pre Strategické územie Valaliky

Referenčné číslo: VO-NZ001/2022
II.1.2)Hlavný kód CPV
45112700 Terénne úpravy
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác hrubých terénnych úprav (HTÚ), vybudovanie a likvidácia dočasných staveniskových ciest, príprava projektovej dokumentácie a vykonávanie inžinierskych činností, tak ako sú podrobne vymedzené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

Účelom a cieľom hrubých terénnych úprav je príprava záujmového územia tak, aby bolo budúce stavenisko pripravené pre koncového klienta na výstavbu závodu, v zmysle definovaných požiadaviek pre finálnu úroveň 0,000 (únosnosť na povrchu a v podloží, dovolené sadanie, hĺbka hladiny podzemnej vody pod finálnou podlahou, povrch pláne. atď.).

Základné údaje o záujmovej lokalite

Umiestnenie:

štát: Slovenská republika (SR)

kraj: Košický

okres: Košice okolie

kataster: Valaliky

plocha: cca 280 ha

výškopis: cca 186 - 203 m. n. m

Polohopis a výškopis záujmového územia tvorí súčasť prílohy č. 8 súťažných podkladov.

Rekapitulácia okrajových podmienok pre spracovanie HTÚ

Požiadavka na hladinu podzemnej vody je definovaná 3,0 m pod 0,000 (pod finálnou výškou podlahy),

Povrch upraveného terénu HTÚ nebude primárne spádovaný.

Jednotlivé úrovne povrchu HTÚ budú situované cca 800 mm pod vrchným povrchom podláh.

Odvoz nevyužiteľnej ornice a prebytočného nevhodného materiálu predpokladáme do maximálnej vzdialenosti 30 km,

Zhutnenie násypov musí byť realizované po vrstvách s hrúbkou max. 250 - 300 mm s dosiahnutím nasledovných parametrov finálnej úrovne statického modulu deformácie vrátane pomeru medzi dvomi zaťažovacími cyklami statickej zaťažovacej skúšky:

Edef,2 60 MPa, Edef,2/Edef,1 2,5, pre plochy pod budovami.

Edef,2 45 MPaEdef,2/Edef,1 2,5, pre plochy pod cestnými komunikáciami, parkoviskami, kontajnerovými plochami, železničnými dráhami a pod.;

Násypový materiál musí byť charakteru štrkovitej zeminy frakcie 0 63 mm, s podielom zŕn priemeru d < 0,063 mm menej ako 5%, charakterizovaný podľa STN 72 1001 ako zemina triedy G3/G-F,

Na plochách pod budovami, kde nie je prítomná štrková vrstva, bude vytvorená štrková vrstva o hrúbke 300 mm, ktorá poslúži ako vhodný pracovný povrch pre prípad dažďa na účely minimalizácie prestojov.

Hrúbka násypu štrkovitej zeminy (v násype ako aj v mieste výmeny podložia) bude rešpektovať triedu zeminy v podloží ako aj jej únosnosť.

Max. pôdorysný rozmer plošných základov je 3,0 m x 3,0 m.

Úplný opis predmetu zákazky, vrátane indikatívneho harmonogramu je uvedený v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 88 934 153.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Kód NUTS: SK04 Východné Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Košický kraj, okres Košice okolie, kataster Valaliky

II.2.4)Opis obstarávania:

V rámci uskutočnenia predmetu zákazky úspešný uchádzač vykoná najmä:

Odstránenie a vodorovné premiestnenie travín, tŕstia a krovín;

Odstránenie, premiestnenie, uskladnenie, odvoz a rozprestrenie ornice;

Odstránenie existujúcich dočasných staveniskových ciest z plôch A, C, D, E, H;

Výkopy, hĺbenie jám, premiestnenie výkopku, uloženie sypaniny na skládky;

Zhutnenie podložia, uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia 96 až 100 % podľa

Proctor-Standard pre plochy pod budovami, cestnými komunikáciami, parkoviskami, kontajnerovými plochami,

železničnými dráhami a pod;

Zhutnenie podložia, uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia 96 až 100 % podľa

Proctor-Standard pre ostatné plochy (plochy určené pre budúcu výstavbu a pláň pod zelenými plochami);

Realizácia odvodňovacieho systému (žľaby, trativody, drenážny systém)

Zriadenie dočasných staveniskových ciest pre realizáciu prác HTÚ a ich následná likvidácia

Izolácie proti vode a vlhkosti

Príprava projektovej dokumentácie v rozsahu:

-Projekt dočasného dopravného značenia

-Kontrolný a skúšobný plán

-Projekt organizácie výstavby (POV)

-Dokumentácia pre uskutočnenie stavby (realizačná dokumentácia)

-Dokumentácia skutočnej realizácie stavby (DRS)

-Dokumentácia ku kolaudácii stavby

-Dokumentácia o kvalite verejnej práce podľa zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení

neskorších predpisov

Inžinierska činnosť k odsúhlaseniu projektu dočasného dopravného značenia a k získaniu právoplatného

kolaudačného rozhodnutia k HTÚ;

Digitálne geodetické zameranie pri prevzatí staveniska a digitálne geodetické zamerania pri meraní prác v

súlade s podmienkami určenými v časti C. NÁVRH ZMLUVY súťažných podkladov.

Statické zaťažovacie skúšky na účely preberania jednotlivých častí diela, pri ktorých je určený statický modul

deformácie vrátane pomeru medzi dvomi zaťažovacími cyklami statickej zaťažovacej skúšky v súlade s STN 73

6190: 2019;

Služby spojené s realizáciou HTÚ špecifikované v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov;

Manažment kontrolných dní a projektovej dokumentácie v súlade s podmienkami určenými v časti C. NÁVRH

ZMLUVY súťažných podkladov;

Príprava a dodávanie týždenných a mesačných správ o postupe prác v slovenskom jazyku a v anglickom

jazyku v súlade s aplikovateľnými medzinárodnými štandardmi a podmienkami určenými v časti C. NÁVRH

ZMLUVY súťažných podkladov;

Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia Vlády Slovenskej republiky č. 396/2006

Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Podrobná špecifikácia jednotlivých prác a materiálov je uvedená vo Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 7 súťažných podkladov.

Úplný opis predmetu zákazky, vrátane indikatívneho harmonogramu je uvedený v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Na viazanosť ponuky sa požaduje zábezpeka vo výške: 100 000,00 EUR (slovom stotisíc euro).

Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 146-416763
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:

Hrubé terénne úpravy pre Strategické územie Valaliky

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
29/12/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 6
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 6
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: HOCHTIEF SK s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 44298170
Poštová adresa: Miletičova 23
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 82109
Štát: Slovensko
E-mail: info@hochtief.sk
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: HOCHTIEF CZ a. s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 46678468
Poštová adresa: Plzeňská 16/3217
Mesto/obec: Praha 5
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 15000
Štát: Česko
E-mail: info@hochtief.cz
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: VIAKORP, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 50228455
Poštová adresa: Strážska cesta 7892
Mesto/obec: Zvolen
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 96001
Štát: Slovensko
E-mail: viakorp@viakorp.sk
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 88 934 153.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 45 892 665.07 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok
Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami
Hodnota bez DPH: 14 190 012.00 EUR
Podiel: 31 %
Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:

Doprava, zemné práce, projekčné práce a geodetické

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Postup zadávania zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO na www.uvo.gov.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO.

Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa doručenia správy. Za okamih doručenia sa v systéme IS EVO považuje okamih jej odoslania v systéme IS EVO, a to v súlade s funkcionalitou systému.

Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky za viazanosť ponuky za podmienok určených v súťažných podkladoch.

V rámci poskytnutia súčinnosti pred uzavretím zmluvy úspešný uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi dôkaz o existencii poistenia a záručnú listinu za podmienok určených v súťažných podkladoch.

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v zmysle § 66 ods. 7 písm. b) a § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi zálohy ani preddavky na uskutočnenie stavebných prác.

Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie

ponúk a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia

zmluvy, nie je predmetné verejné obstarávanie zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Postupom a v lehotách podľa zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/01/2023