Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 711920-2022

Submission deadline has been amended by:  49733-2023
21/12/2022    S246

Polen-Pabianice: Computeranlagen und Zubehör

2022/S 246-711920

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza
Postanschrift: ul. Zamkowa 16
Ort: Pabianice
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Postleitzahl: 95-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Edyta Fila- Wyleżych
E-Mail: efila@um.pabianice.pl
Telefon: +48 422254600
Fax: +48 422254669
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.bip.um.pabianice.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.bip.um.pabianice.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina” w podziale na 7 części

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.9.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

4.2. Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 7 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ, w szczególności rozdział 4 oraz załącznik nr 1 do SWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz załącznik nr 2- Projekty umów odpowiednio dla danych części zamówienia.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 7
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Utworzenie środowiska zapewniającego ciągłość działania systemów informatycznych Urzędu Miejskiego w Pabianicach wraz z wdrożeniem”

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30232000 Peripheriegeräte
30233141 RAID (Redundant Array of Independent Disks, redundanter Verbund unabhängiger Festplatten)
32420000 Netzausrüstung
72263000 Software-Implementierung
72265000 Software-Konfiguration
72268000 Bereitstellung von Software
48821000 Netzwerkserver
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Hauptort der Ausführung:

Miasto Pabianice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

4.2.1. część 1 zamówienia – „Utworzenie środowiska zapewniającego ciągłość działania systemów informatycznych Urzędu Miejskiego w Pabianicach wraz z wdrożeniem”

Zamówienie obejmuje:

1) dostawę klastra niezawodnościowego wysokiej dostępności składającego się z: 2 macierzy dyskowych wraz z niezbędnymi licencjami, 4 przełączników Fibre-Channel, 3 kart Fibre-Channel do istniejących serwerów oraz Serwera quorum z kartą Fibre Channel; dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodzące z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniające w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, wraz z oprogramowaniem systemowym, ich transportem, wniesieniem i złożeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza sprzętu poleasingowego;

2) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim;

3) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia;

4) dostarczenie wraz z zamówieniem dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producenta, a także wszelkich niezbędnych do prawidłowego działania przewodów, kabli, złącz, itd. (jeżeli są wymagane do prawidłowego działania produktu)

5) wykonanie świadczeń w zakresie i w sposób określony w Załączniku nr 1 do SWZ (dla części 1),

4.3. W przypadku gdy w danej części zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia określonej liczby urządzeń danego rodzaju to każde z oferowanych urządzeń musi spełniać wszystkie dotyczące tej części zapisy OPZ.

4.4. Szczegółowy zakres dostaw (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1 do SWZ. Sposób wykonania zamówienia określa załącznik nr 2a do SWZ (projekt umowy dla części 1, 3, 4, 5) oraz załącznik nr 2b do SWZ (projekt umowy dla części 2, 6, 7).

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: dla części 1 zamówienia: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł i 00/100).

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu (zakresie części, w których określono warunki udziału w postępowaniu).

8.1.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z 5.01.2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zwanego dalej "JEDZ” – wg Załącznika Nr 4 do SWZ.

8.1.5. Razem z JEDZ wykonawca składa dodatkowe oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wskazanych w rozdziale 7.7 i 7.14 SWZ wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SWZ.

8.2. Zamawiający zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- dla części 1:

a) Certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 9001 lub równoważnej wystawiony dla producenta proponowanego urządzenia

b) Certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 14001 lub równoważnej wystawiony dla producenta proponowanego urządzenia

c) Deklaracja zgodności CE wystawiona dla proponowanego urządzenia;

8.2.1. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w pkt 8.2 SWZ lub są one niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

8.2.3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest ze środków projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Umowa grantu: 4823/3/2022.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Uzupełnienie informacji dotyczącej przedmiotowych środków dowodowych:

8.2.2. Przepisu zapisanego w pkt. 8.2.1 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa systemu poczty elektronicznej wraz z 5-letnim serwisem oraz wstępną konfiguracją dysponującego wbudowanymi funkcjami ochrony przed spamem, ransomware i innymi zaawansowanymi atakami"

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48811000 E-Mail-System
72268000 Bereitstellung von Software
72265000 Software-Konfiguration
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Hauptort der Ausführung:

Miasto Pabianice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

4.2.2. część 2 zamówienia – „Dostawa systemu poczty elektronicznej wraz z 5-letnim serwisem oraz wstępną konfiguracją dysponującego wbudowanymi funkcjami ochrony przed spamem, ransomware i innymi zaawansowanymi atakami”, obejmująca:

1) dostawę 1 szt. oprogramowania wirtualnego serwera pocztowego, dysponującego wbudowanymi funkcjami ochrony przed spamem, ransomware i innymi zaawansowanymi atakami, spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 do SWZ (dla części 2) wraz ze wstępną konfiguracją;

2) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim;

3) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia.

4) wykonanie świadczeń w zakresie i w sposób określony w Załączniku nr 1 do SWZ (dla części 2),

4.3. W przypadku gdy w danej części zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia określonej liczby urządzeń danego rodzaju to każde z oferowanych urządzeń musi spełniać wszystkie dotyczące tej części zapisy OPZ.

4.4. Szczegółowy zakres dostaw (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1 do SWZ. Sposób wykonania zamówienia określa załącznik nr 2a do SWZ (projekt umowy dla części 1, 3, 4, 5) oraz załącznik nr 2b do SWZ (projekt umowy dla części 2, 6, 7).

Dla części 2 zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu (zakresie części, w których określono warunki udziału w postępowaniu).

8.1.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z 5.01.2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zwanego dalej "JEDZ” – wg Załącznika Nr 4 do SWZ.

8.1.5. Razem z JEDZ wykonawca składa dodatkowe oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wskazanych w rozdziale 7.7 i 7.14 SWZ wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SWZ.

8.2. Zamawiający zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- dla części 2: brak wymagania (Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych dla tej części)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 45
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest ze środków projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Umowa grantu: 4823/3/2022.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa stacji roboczych o podwyższonym bezpieczeństwie”

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213300 Tischcomputer
30231300 Bildschirme
30232000 Peripheriegeräte
72268000 Bereitstellung von Software
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Hauptort der Ausführung:

Miasto Pabianice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

4.2.3. część 3 zamówienia – „Dostawa stacji roboczych o podwyższonym bezpieczeństwie”, obejmująca:

1) dostawę 94 szt. nowych stacji roboczych o podwyższonym bezpieczeństwie,

– tzn. nieużywanych przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, wraz z oprogramowaniem systemowym i biurowym – w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do SWZ (dla części 3), wraz z ich transportem, wniesieniem i złożeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza sprzętu poleasingowego;

2) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim;

3) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia;

4) dostarczenie wraz z zamówieniem dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producenta, a także wszelkich niezbędnych do prawidłowego działania przewodów, kabli, złącz, itd. (jeżeli są wymagane do prawidłowego działania produktu).

5) wykonanie świadczeń w zakresie i w sposób określony w Załączniku nr 1 do SWZ (dla części 3),

4.3. W przypadku gdy w danej części zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia określonej liczby urządzeń danego rodzaju to każde z oferowanych urządzeń musi spełniać wszystkie dotyczące tej części zapisy OPZ.

4.4. Szczegółowy zakres dostaw (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1 do SWZ. Sposób wykonania zamówienia określa załącznik nr 2a do SWZ (projekt umowy dla części 1, 3, 4, 5) oraz załącznik nr 2b do SWZ (projekt umowy dla części 2, 6, 7).

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: - dla części 3 zamówienia: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł i 00/100),

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu (zakresie części, w których określono warunki udziału w postępowaniu).

8.1.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z 5.01.2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zwanego dalej "JEDZ” – wg Załącznika Nr 4 do SWZ.

8.1.5. Razem z JEDZ wykonawca składa dodatkowe oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wskazanych w rozdziale 7.7 i 7.14 SWZ wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SWZ.

8.2. Zamawiający zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- dla części 3:

b) Certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 9001 lub równoważnej wystawiony dla wykonawcy zamówienia

c) Certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 14001 lub równoważnej wystawiony dla producenta proponowanego urządzenia

d) Raport z testów BAPCo SYSmark 25 dla oferowanego komputera stacjonarnego o wskazanej w ofercie specyfikacji wykonany nie wcześniej niż 45 dni przed złożeniem oferty

8.2.1. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w pkt 8.2 SWZ lub są one niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

8.2.3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest ze środków projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Umowa grantu: 4823/3/2022.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Uzupełnienie informacji dotyczącej przedmiotowych środków dowodowych:

8.2.2. Przepisu zapisanego w pkt. 8.2.1 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa komputerów przenośnych”,

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213100 Tragbare Computer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Hauptort der Ausführung:

Miasto Pabianice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

4.2.4. część 4 zamówienia – „Dostawa komputerów przenośnych”, obejmująca:

1) dostawę 5 szt. fabrycznie nowych komputerów przenośnych (laptopów) do zarządzania siecią IT, tzn. nieużywanych przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do SWZ (dla części 4), wraz z ich transportem, wniesieniem i złożeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza sprzętu poleasingowego;

2) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim;

3) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia;

4) dostarczenie wraz z zamówieniem dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producenta, a także wszelkich niezbędnych do prawidłowego działania przewodów, kabli, złącz, itd. (jeżeli są wymagane do prawidłowego działania produktu).

5) wykonanie świadczeń w zakresie i w sposób określony w Załączniku nr 1 do SWZ (dla części 4),

4.3. W przypadku gdy w danej części zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia określonej liczby urządzeń danego rodzaju to każde z oferowanych urządzeń musi spełniać wszystkie dotyczące tej części zapisy OPZ.

4.4. Szczegółowy zakres dostaw (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1 do SWZ. Sposób wykonania zamówienia określa załącznik nr 2a do SWZ (projekt umowy dla części 1, 3, 4, 5) oraz załącznik nr 2b do SWZ (projekt umowy dla części 2, 6, 7).

Dla części 4 zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu (zakresie części, w których określono warunki udziału w postępowaniu).

8.1.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z 5.01.2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zwanego dalej "JEDZ” – wg Załącznika Nr 4 do SWZ.

8.1.5. Razem z JEDZ wykonawca składa dodatkowe oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wskazanych w rozdziale 7.7 i 7.14 SWZ wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SWZ.

8.2. Zamawiający zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- dla części 4: brak wymagania (Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych dla tej części)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest ze środków projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Umowa grantu: 4823/3/2022.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa serwera i stacji roboczych dla Miejskiego Ośrodka Kultury”

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213300 Tischcomputer
30231300 Bildschirme
30232000 Peripheriegeräte
35100000 Not- und Sicherheitsausrüstungen
48822000 Computerserver
72268000 Bereitstellung von Software
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Hauptort der Ausführung:

Miasto Pabianice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

4.2.5. część 5 zamówienia – „Dostawa serwera i stacji roboczych dla Miejskiego Ośrodka Kultury”, obejmująca:

a) dostawę:

a) 2 szt. nowych stacji roboczych,

b) 1 szt. specjalnej jednostki komputerowej wraz z zasilaczem awaryjnym UPS do obsługi portalu wewnętrznego i portali zewnętrznych,

c) 1 szt. nowego serwera domeny wraz z zasilaczem awaryjnym UPS

– tzn. nieużywanych przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu poprawnej pracy, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych, wraz z oprogramowaniem systemowym – w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do SWZ dla części 5 (odpowiednio 5a – 5c), wraz z ich transportem, wniesieniem i złożeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza sprzętu poleasingowego;

a) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim;

b) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia;

c) dostarczenie wraz z zamówieniem dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producenta, a także wszelkich niezbędnych do prawidłowego działania przewodów, kabli, złącz, itd. (jeżeli są wymagane do prawidłowego działania produktu).

d) wykonanie świadczeń w zakresie i w sposób określony w Załączniku nr 1 do SWZ (dla części 5).

4.3. W przypadku gdy w danej części zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia określonej liczby urządzeń danego rodzaju to każde z oferowanych urządzeń musi spełniać wszystkie dotyczące tej części zapisy OPZ.

4.4. Szczegółowy zakres dostaw (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1 do SWZ. Sposób wykonania zamówienia określa załącznik nr 2a do SWZ (projekt umowy dla części 1, 3, 4, 5) oraz załącznik nr 2b do SWZ (projekt umowy dla części 2, 6, 7).

Dla części 5 zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu (zakresie części, w których określono warunki udziału w postępowaniu).

8.1.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z 5.01.2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zwanego dalej "JEDZ” – wg Załącznika Nr 4 do SWZ.

8.1.5. Razem z JEDZ wykonawca składa dodatkowe oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wskazanych w rozdziale 7.7 i 7.14 SWZ wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SWZ.

8.2. Zamawiający zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- dla części 5:

a) Certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 9001 lub równoważnej wystawiony dla wykonawcy zamówienia

b) Certyfikat potwierdzający spełnienie normy ISO 14001 lub równoważnej wystawiony dla wykonawcy zamówienia

8.2.1. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w pkt 8.2 SWZ lub są one niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

8.2.3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest ze środków projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Umowa grantu: 4823/3/2022.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Uzupełnienie informacji dotyczącej przedmiotowych środków dowodowych:

8.2.2. Przepisu zapisanego w pkt. 8.2.1 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Rozbudowa środowiska serwerowego poprzez dostawę oprogramowania serwerowego”

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48219700 Kommunikationsserversoftwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Hauptort der Ausführung:

Miasto Pabianice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

4.2.6. część 6 zamówienia – „Rozbudowa środowiska serwerowego poprzez dostawę oprogramowania serwerowego” obejmującą:

I. dostawę licencji oprogramowania Microsoft Windows Server Datacenter 2022 lub licencji równoważnych

II. dostawę 250 sztuk licencji dostępowych Microsoft Windows Server Device CAL 2022 do posiadanych serwerów lub licencji równoważnych

4.3. W przypadku gdy w danej części zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia określonej liczby urządzeń danego rodzaju to każde z oferowanych urządzeń musi spełniać wszystkie dotyczące tej części zapisy OPZ.

4.4. Szczegółowy zakres dostaw (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1 do SWZ. Sposób wykonania zamówienia określa załącznik nr 2a do SWZ (projekt umowy dla części 1, 3, 4, 5) oraz załącznik nr 2b do SWZ (projekt umowy dla części 2, 6, 7).

Dla części 6 zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu (zakresie części, w których określono warunki udziału w postępowaniu).

8.1.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z 5.01.2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zwanego dalej "JEDZ” – wg Załącznika Nr 4 do SWZ.

8.1.5. Razem z JEDZ wykonawca składa dodatkowe oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wskazanych w rozdziale 7.7 i 7.14 SWZ wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SWZ.

8.2. Zamawiający zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- dla części 6: brak wymagania (Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych dla tej części)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest ze środków projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Umowa grantu: 4823/3/2022.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa oprogramowania antywirusowego”

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48761000 Antivirensoftwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Hauptort der Ausführung:

Miasto Pabianice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

4.2.7. część 7 zamówienia – „Dostawa oprogramowania antywirusowego”, obejmująca 12 sztuk oprogramowania antywirusowego, spełniającego wymagania określone w Załączniku nr 1 do SWZ (dla części 7). Wykonanie świadczeń w zakresie i w sposób określony w Załączniku nr 1 do SWZ (dla części 7).

4.3. W przypadku gdy w danej części zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia określonej liczby urządzeń danego rodzaju to każde z oferowanych urządzeń musi spełniać wszystkie dotyczące tej części zapisy OPZ.

4.4. Szczegółowy zakres dostaw (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1 do SWZ. Sposób wykonania zamówienia określa załącznik nr 2a do SWZ (projekt umowy dla części 1, 3, 4, 5) oraz załącznik nr 2b do SWZ (projekt umowy dla części 2, 6, 7).

Dla części 7 zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu (zakresie części, w których określono warunki udziału w postępowaniu).

8.1.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z 5.01.2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zwanego dalej "JEDZ” – wg Załącznika Nr 4 do SWZ.

8.1.5. Razem z JEDZ wykonawca składa dodatkowe oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wskazanych w rozdziale 7.7 i 7.14 SWZ wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SWZ.

8.2. Zamawiający zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

- dla części 7: brak wymagania (Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych dla tej części)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest ze środków projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Umowa grantu: 4823/3/2022.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Uzupełnienie informacji dotyczącej przedmiotowych środków dowodowych:

8.2.2. Przepisu zapisanego w pkt. 8.2.1 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu umieszcza się tu informacje o wykluczeniu:

7.1. Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlega Wykonawca w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności o których mowa w art. 108 ustawy Pzp.

7.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ust 1 pkt 1, 4, 5, 7-10 ustawy Pzp.

7.7. Wykonawca podlega wykluczeniu też w oparciu o podstawy z art. 7 ustawy z 13.04.2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

7.12. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

7.13. Wykonawcy spełniający przesłanki wskazane w pkt. 7.12 powyżej podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

7.14. Wykluczenie Wykonawcy następuje również na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022).

8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu (jedynie w zakresie części w których określono warunki udziału w postępowaniu).

8.1.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z 5.01.2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ” – wg Załącznika Nr 4 do SWZ.

- JEDZ należy przekazać zgodnie ze wzorem standardowego formularza w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

-Wykonawca może skorzystać z wzoru JEDZ w formacie .doc (załącznik 4b do SWZ) lub przygotować JEDZ z wykorzystaniem narzędzia ESPD dostępnym pod adresem https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl.

Uwaga: Wskazane rozwiązania są pokazane jako fakultatywne, Wykonawca może przygotować JEDZ w innej formie dopuszczonej w ustawie i SWZ).

-Szczegółowe informacje dot.zasad i sposobu wypełniania JEDZ są też w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), dostępnych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl, Repozytorium wiedzy w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

4. Wykonawca spełniający wszystkie warunki udziału w postępowaniu mogą przygotowując JEDZ ograniczyć się tylko do wypełnienia sekcji α części IV formularza JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

8.1.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ lub jest ono niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

8.1.3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ.

8.1.4. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ budzi wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

8.2. Zamawiający zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe: dla części 1, 3 i 5 (szczegółowo opisane przy opisach przedmiotu w zakresie części.

8.3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg Załącznika Nr 6 do SWZ.

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ciąg dalszy pkt.8.3.2:

6) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w pkt 8.1 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dot. zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.),

f) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 ustawy Pzp,

g) art. 7 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz.U. 2022 r, poz. 835 ze zm.),

h) art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z 31.07.2014 r. dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z 8.04.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022)- wg Załącznika Nr 5 do SWZ

8.13. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r, poz. 2070 ze zm.) z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy,

z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

8.14. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe przekazuje się wg zasad wskazanych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) JEDZ o którym mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie części w których określono warunki udziału w postępowaniu), w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

b) oświadczenie o którym mowa w pkt. 8.1.5 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Potwierdza ono że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z 31.07.2014 r. dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576,

- nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.poz.835).

Ciąg dalszy w dalej w ogłoszeniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

6.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:

1) dla części 1: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje) należycie: minimum dwie dostawy klastra niezawodności na kwotę netto minimum 300 000 PLN każda;

2) dla części 2: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje) należycie: minimum dwie dostawy serwera pocztowego na kwotę netto minimum 70 000 PLN każda;

3) dla części 3: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje) należycie: minimum dwie dostawy sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe) po minimum 50 sztuk każda za kwotę netto minimum 250 000 PLN każda.

4) dla części 4: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

5) dla części 5: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

6) dla części 6: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

7) dla części 7: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

9.2. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

9.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

9.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny środek dowodowy,

o którym mowa w pkt 9.3 SWZ potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów.

9.5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

8.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania) podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia) tj:

8.3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy/usługi zostały wykonane (Załącznik Nr 7 do SWZ) z załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie; dowodami, o których mowa są referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonane a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – dotyczy części gdzie określono warunki udziału w postępowaniu.

Ciąg dalszy dotyczący potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

8.20. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) dokumentu wskazanego w pkt 8.3.2 ppkt 1) SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 8.3.2 ppkt 1) SWZ – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

2) dokumentów wskazanych w pkt 8.3.2 ppkt 3) – 5) SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej

w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury

– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) lub 2), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem (wystawionym w wymaganym w pkt 1) i 2) terminie) zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju,

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

Ciąg dalszy dotyczący Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

c) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.4 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:

- w pkt. 8.4.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku

- w pkt. 8.4.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projekt Umowy stanowi odpowiednio dla części 1 – 5, Załącznik Nr 2a dla części 6 - 7 Załącznik 2b do SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/01/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 26/04/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/01/2023
Ortszeit: 12:00
Ort:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty udostępnionego na stronie EPUAP zgodnie z Instrukcją użytkownika. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres swojej skrzynki ePUAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy miniportal.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

11.1 w postępowaniu Komunikacja Zamawiający- Wykonawcy odbywa się przy użyciu systemu ePUAP, miniPortal oraz poczty elektronicznej: it@um.pabianice.pl

11.2 Wnioski zawiadomienia oraz informacje (dalej korespondencja) Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na nr ogłoszenia (TED) lub nr referencyjny postępowania:

11.2.1 za pośrednictwem dedykowanego formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP (Formularz do komunikacji);

11.2.2 drogą elektroniczną na adres: zamowienia.publiczne@um.pabianice.pl - sposób komunikacji wskazany w pkt 11.2.2 SWZ nie jest właściwy dla oferty, którą należy składać wyłącznie w sposób wskazany w pkt 11.2.1 SWZ.

11.3 Wykonawca by wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP- wtedy ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji.

11.4 Zasady składania ofert, JEDZ i innych dokumentów składanych w sposób określony w pkt 11.2.1 oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane w Instrukcji użytkownika. Wykonawca winien zapoznać się z nią i postępować wg jej zasad.

11.5 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415)

11.12 Do kontaktowania się z Wykonawcami:

- Marcin Chojak i Kamil Makarewicz - w kwestiach merytorycznych Referat Informatyczny e-mail: it@um.pabianice.pl

- Edyta Fila-Wyleżych - w kwestiach proceduralnych e-mail: zamowienia.publiczne@um.pabianice.pl

11.13. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:

- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,

- format danych oraz kodowanie miniPortal - formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,

- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,

- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.

System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:

- Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,

- Mozilla Firefox od wersji 15,

- Google Chrome od wersji 20.

Postępowanie prowadzone jest wg przepisów dla dostaw więc nie obowiązuje art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.

Szczegółowe informacje dot. warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia z postępowania oraz o środkach komunikacji elektronicznej zawarte są w rozdziale 6, 7, 8, 9, 10, 11 SWZ. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia pozostałe informacje zapisano w SWZ dostępnej z tym ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego postępowania gdzie też zmiany i wyjaśnienia treści SWZ i inne dokumenty bezpośrednio zawiązane z postępowaniem: https://www.bip.um.pabianice.pl

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587700
Fax: +48 224587701
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

23.1 Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy.

23.2 Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

23.3 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

23.4 Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

23.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

23.6 Terminy wnoszenia odwołań:

1) Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

4) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

23.9 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

Informacje o środkach ochrony prawnej w rozdziale 23 SWZ; informacje o RODO w rozdziale 22 SWZ (SWZ z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej postępowania https://www.bip.um.pabianice.pl

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587700
Fax: +48 224587701
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/12/2022