Lieferungen - 71255-2023

03/02/2023    S25

Česko-Praha: Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje

2023/S 025-071255

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Úřad práce České republiky
Národní identifikační číslo: 72496991
Poštovní adresa: Dobrovského 1278/25
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 17000
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Šeredová
E-mail: sarka.seredova@uradprace.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://portal.mpsv.cz/upcr
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/UPCR
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

NÁKUP TONERŮ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU PRO TISKOVÁ ZAŘÍZENÍ III

Spisové číslo: GŘ 1/2021
II.1.2)Hlavní kód CPV
30125110 Tonery pro laserové tiskárny/faxové přístroje
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tonerů a spotřebního materiálu, např. částí a příslušenství kancelářských strojů, tonerů pro laserové tiskárny, tonerů pro fotokopírovací stroje, válce, zásobníků tonerů apod. pro tisková zařízení do kanceláří jednotlivých pracovišť Úřadu práce ČR, jehož přesná specifikace je Příloze č. 1 ZD (dále jen „zboží“), kde je kromě konkrétních druhů tonerů a spotřebního materiálu pro zadavatelem provozovaná tisková zařízení uveden i jeho předpokládaný objem.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 134 244 922.00 CZK
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30125000 Části a příslušenství fotokopírovacích strojů
30125100 Zásobníky tonerů
30192113 Inkoustové náplně
30125120 Tonery pro fotokopírovací stroje
30124000 Části a příslušenství kancelářských strojů
30125130 Tonery pro střediska zpracování dat a výzkumná a dokumentační střediska
30192300 Inkoustové pásky
30192320 Pásky do tiskáren
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ01 Praha
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místo plnění veřejné zakázky je Česká republika, zejména pracoviště zadavatele, jejichž adresy tvoří přílohu č. 2 těchto zadávacích podmínek a stanou se přílohou č. 2 rámcové dohody.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tonerů a spotřebního materiálu, např. částí a příslušenství kancelářských strojů, tonerů pro laserové tiskárny, tonerů pro fotokopírovací stroje, zásobníků tonerů apod. pro tisková zařízení do kanceláří jednotlivých pracovišť Úřadu práce ČR. Více informací v zadávací dokumentaci.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium nákladů - Název: Nejnižší nabídková cena / Váha: 100
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

Zadavatel si vyhrazuje právo na poskytnutí dodávek jiných obdobných typů tonerů a spotřebního materiálu pro tisková zařízení do kanceláří jednotlivých pracovišť Úřadu práce ČR, jejichž potřeba se vyskytne za dobu plnění veřejné zakázky, zejména v souvislosti s dodávkou nových typů pořizovaných tiskových a kopírovacích multifunkčních zařízení (tonerů a spotřebního materiálu, např. částí a příslušenství kancelářských strojů, tonerů pro laserové tiskárny, tonerů pro fotokopírovací stroje, zásobníků tonerů apod.). Cena plnění odpovídající tomuto právu bez daně z přidané hodnoty v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ nesmí dosahovat finančního limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň ani 10 % původní hodnoty závazku. Jednotlivé dílčí veřejné zakázky v případě využití tohoto práva budou vybranému dodavateli zadávány v souladu s uzavřenou rámcovou dohodou, a to na základě písemné objednávky zadavatele vybranému dodavateli.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

jedná se o více projektů financovaných z OP Zaměstnanost

II.2.14)Další informace

Veřejná zakázka bude hrazena ze státního rozpočtu ČR a dále z jednotlivých projektů financovaných z ESIF.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 063-159245
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Název:

NÁKUP TONERŮ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU PRO TISKOVÁ ZAŘÍZENÍ III

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
25/08/2021
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 7
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 5
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 7
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: AKR1 s.r.o.
Národní identifikační číslo: 28196449
Poštovní adresa: Svatoslavova 589/9
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 14000
Země: Česko
E-mail: obchod@akr1.cz
Tel.: +420 725497775
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 150 000 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 134 244 922.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

V IV. čtvrtletí roku 2022 bylo uskutečněno 45 objednávek, celkem bylo čerpáno 22 108 911 Kč bez DPH, což činí

26 751 782,31 Kč s DPH.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29/01/2023