Werken - 712558-2022

21/12/2022    S246

België-Brussel: Bouwwerkzaamheden

2022/S 246-712558

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen (vanaf 1/1/2023 agentschap Wonen in Vlaanderen)
Nationaal identificatienummer: 0236.506.487_17204
Postadres: Havenlaan 88, bus 94
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Myriam Aelbrecht
E-mail: cbo.wonen@vlaanderen.be
Telefoon: +32 25054271
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vmsw.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=467685
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CBO2023-2

Referentienummer: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen-CBO2023-2-F01_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Via de oproep CBO willen we ondernemers aanstellen die instaan voor het ontwerp en de bouw van sociale woningen op gronden die ze aan de sociale huisvestingsmaatschappij/woonmaatschappij zullen verkopen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

De publicatie van de opdrachtdocumenten bevat een overzicht van de gemeenten waarvoor u een aanvraag tot deelname kan indienen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Via de oproep CBO willen we ondernemers aanstellen die instaan voor het ontwerp en de bouw van sociale woningen op gronden die ze aan de sociale huisvestingsmaatschappij/woonmaatschappij zullen verkopen.

De publicatie van de opdrachtdocumenten bevat een overzicht van de gemeenten waarvoor u een aanvraag tot deelname kan indienen.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/09/2023

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/12/2022