Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 71301-2023

03/02/2023    S25

Bulgarien-Stara Zagora: Möbel

2023/S 025-071301

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OBShtINA - STARA ZAGORA
Nationale Identifikationsnummer: 000818022
Postanschrift: ul. TsAR SIMEON VELIKI No..107
Ort: gr.Stara Zagora
NUTS-Code: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Postleitzahl: 6000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Stoyka Ruseva Ivanova
E-Mail: s.r.ivanova@starazagora.bg
Telefon: +359 42614815
Fax: +359 42259132
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.starazagora.bg/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/21609
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/267761
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/267761
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка и монтаж на мебели за нуждите на община Стара Загора“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39100000 Möbel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Доставка и монтаж на мебели за нуждите на община Стара Загора“. Видът, характеристиките и количеството са подробно описани в Техническата спецификация. Доставките следва да включват всички допълнителни и помощни елементи и приспособления, необходими за правилното им функциониране.

Представените спецификации отразяват минималните изисквания, базиращи се на проектната функция на съответния продукт, необходимите характеристики и неговото предназначение. Характеристики, показващи отклонения от точните цифри или стойности, представени в Спецификацията на продукта (освен, ако надхвърлят посочените изисквания), дължащи се на особености в оригиналната конструкция на фактическия, предложен в офертата продукт, се считат за приемливи дотолкова, доколкото отговарят на условията представени в Техническата спецификация.

Всички мебели следва да са с механизми, осигуряващи плавно затваряне.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 28 207.81 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Hauptort der Ausführung:

гр. Стара Загора

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на поръчката включва доставка на офис столове, посетителски столове, бюра, гардероби, стелажи и др. Видът, характеристиките и количеството са подробно описани в Техническата спецификация. Представените изображения в Техническата спецификация са илюстративни! Доставките следва да включват всички допълнителни и помощни елементи и приспособления, необходими за правилното им функциониране.

Представените спецификации отразяват минималните изисквания, базиращи се на проектната функция на съответния продукт, необходимите характеристики и неговото предназначение. Характеристики, показващи отклонения от точните цифри или стойности, представени в Спецификацията на продукта (освен, ако надхвърлят посочените изисквания), дължащи се на особености в оригиналната конструкция на фактическия, предложен в офертата продукт, се считат за приемливи дотолкова, доколкото отговарят на условията представени в Техническата спецификация. В офертата може да бъде включена съответната документация (например брошури, листове с технически данни и др. без посочени цени), позволяваща извършване на оценка на съответствието с изискванията по отношение на предлаганите параметри, качеството, съвместимостта и взаимната свързаност на предлагания продукт.

Всички мебели следва да са с механизми, осигуряващи плавно затваряне.

***Навсякъде в документацията, техническата спецификация и образците, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминирането на определени лица или стоки, да се разбира с добавката «или еквивалентно»

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 28 207.81 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Срокът за доставката и монтажа на мебелите е 2 (два) месеца от подписването на договора.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Не се поставя/Не се изисква

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Не се изисква

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Не се поставя

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участникът попълва поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Участникът да е изпълнил идентични или сходни с предмета на поръчката дейности (доставка) /минимум една/ през последните три години, считано от датата, посочена като краен срок за получаване на оферти.

**Под дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбират дейности, свързани с доставка и монтаж на мебели за обзавеждане;

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 14:35
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, като обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗОП се отнася за професията, свързана с предмета на поръчката, обстоятелствата по чл. 107 ЗОП, както и при 1. наличие на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС/, освен изключението по чл. 4 от същия закон;

2. наличие на свързаност по смисъла § 2, т. 45 от ДР на ЗОП;

3. Извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;

4. Осъждания за престъпления, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които имат характер на национални /специфични/ основания за изключване /тези основания за изключване не се съдържат в член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС, а само в нашето национално законодателство. Това са осъждания за престъпления по: чл. 194 — 208 /престъпления против собствеността/, чл. 21За -217 /изнудване, вещно укриветелство, злоупотреба на доверие/, чл. 219-252 /престъпления против стопанството/ и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК /престъпления против данъчната, финансовата и осигурителна система/. Посочва се информация и за престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна;

5. обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Във връзка с чл. 5к от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г. преди сключване на Договор участникът определен за изпълнител представя Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 5к от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора без ДДС.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума - превод по набирателната сметка на Община Стара Загора: IBAN: BG65UNCR70003322236387 BIC: UNCRBGSF в БАНКА „УниКредит Булбанк“АД;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

Ако се представя банкова гаранция, същата трябва да е със срок на валидност не по-кратък от 30 дни след крайния срок на договора.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197 и сл. от ЗОП

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023