Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Werken - 713718-2022

Submission deadline has been amended by:  48745-2023
21/12/2022    S246

België-Brussel: Bouwen van multifunctionele gebouwen

2022/S 246-713718

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Nationaal identificatienummer: 0236.506.487_17204
Postadres: Havenlaan 88, bus 94
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Els Struyf
E-mail: modulairewoonunits.wonen@vlaanderen.be
Telefoon: +32 25054413
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vmsw.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=467460
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=467460
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=49336
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Het ontwerpen, bouwen en definitief herbestemmen van flexibele wooninfrastructuur.

Referentienummer: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen-flexibele wooninfrastructuur-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45211350 Bouwen van multifunctionele gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbestedende overheid plaatst een opdracht voor het ontwerpen, bouwen en definitief herbestemmen van flexibele wooninfrastructuur. De aanbestedende overheid hecht hierbij veel belang aan een duurzame, circulaire en flexibele oplossing. Aangezien de wooninfrastructuur meerdere bestemmingen zal hebben, moet de wooninfrastructuur zowel naar samenstelling als inrichting flexibel vormgegeven worden.

Nadien wenst de aanbestedende overheid de wooninfrastructuur een tweede leven met definitief karakter te geven op een andere locatie. Voor deze definitieve herbestemming, zoals bv. studentenhuisvesting, zal de wooninfrastructuur (gedeeltelijk) omgebouwd moeten worden om te voldoen aan de woonnormen die gelden voor deze herbestemming. De opdrachtnemer moet de wooninfrastructuur bijgevolg kunnen verplaatsen en modelleren om te voldoen aan de eisen van de definitieve herbestemming.

De wooninfrastructuur zal gedurende haar volledige levensduur moeten voldoen aan verscheidene woonnormen.

Het voorwerp van de opdracht betreft het voorzien van noodinfrastructuur, waardoor snelle uitvoeringstermijnen onontbeerlijk zijn voor een goed verloop van de opdracht.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 30 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zie bestek

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbestedende overheid plaatst een opdracht voor het ontwerpen, bouwen en definitief herbestemmen van flexibele wooninfrastructuur. De aanbestedende overheid hecht hierbij veel belang aan een duurzame, circulaire en flexibele oplossing. Aangezien de wooninfrastructuur meerdere bestemmingen zal hebben, moet de wooninfrastructuur zowel naar samenstelling als inrichting flexibel vormgegeven worden.

De aanbestedende overheid zal de wooninfrastructuur in een eerste leven laten plaatsen voor het nooddorp in de Eikstraat te Gent. In de wooninfrastructuur worden bijgevolg initieel Oekraïense ontheemden tijdelijk gehuisvest conform Richtlijn 2001/55/EG juncto Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/382 van de Raad van 4 maart 2022.

Nadien wenst de aanbestedende overheid de wooninfrastructuur een tweede leven met definitief karakter te geven op een andere locatie. Voor deze definitieve herbestemming, zoals bv. studentenhuisvesting, zal de wooninfrastructuur (gedeeltelijk) omgebouwd moeten worden om te voldoen aan de woonnormen die gelden voor deze herbestemming. De opdrachtnemer moet de wooninfrastructuur bijgevolg kunnen verplaatsen en modelleren om te voldoen aan de eisen van de definitieve herbestemming.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zie bestek

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: D

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/01/2023
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/?page=contact&lang=nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/?page=contact&lang=nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/12/2022