Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 71372-2023

03/02/2023    S25

Polen-Breslau: Weißzucker

2023/S 025-071372

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: 4 Regionalna Baza Logistyczna
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 8960004952
Postanschrift: ul. Pretficza 28
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-984
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marcin OLECHNO
E-Mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl
Telefon: +48 261651080
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.4rblog.wp.mil.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://portal.smartpzp.pl/4rblog
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/4rblog
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/4rblog
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka wojskowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

DOSTAWA DOSTAWA CUKRU BIAŁEGO (MAT/21/ES/2023)

Referenznummer der Bekanntmachung: MAT/21/ES/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15831200 Weißzucker
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA CUKRU BIAŁEGO wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w Projektowanych postanowieniach umowy (wraz załącznikami) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

zgodnie z Planem dostaw w 2023 roku (Załącznik nr 5 do Projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

DOSTAWA CUKRU BIAŁEGO

wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się

w Projektowanych postanowieniach umowy (wraz załącznikami) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zakres opcjonalny zamówienia: Zamawiający informuje, iż przewiduje udzielenie zamówień opcjonalnych zgodnie z zapisami Projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Zamawiający w Załączniku nr 1 do SWZ określa gwarantowany poziom zamówienia, który może poszerzyć poprzez zwiększenie ilości asortymentu do maksymalnej ilości określonej w tabeli w Załączniku nr 1 do SWZ, w kolumnie ‘Ilość (zamówienie opcjonalne) na co Wykonawca wyraża zgodę.

Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą potrzeby komórek zaopatrywanych oraz zagwarantowane środki finansowe.

Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem a nie obowiązkiem Zamawiającego wobec czego Zamawiający zastrzega sobie prawo nie składania zamówień w tym zakresie.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają

warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że posiada uprawnienia do prowadzenia

działalności w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia. Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej

oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,

nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych

potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia

określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

- aktualną decyzję administracyjną powiatowego lekarza weterynarii

o zatwierdzeniu zakładu w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących

przedmiot zamówienia, o której mowa w art.20 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia

zwierzęcego (Dz.U. z 2006r. nr 17, poz.127 z późn. zm.).

Dotyczy Wykonawcy, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność pochodzenia zwierzęcego.

- aktualną decyzję państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

o zatwierdzeniu zakładu w zakresie przedmiotu zamówienia, o której mowa w art.61 i art.62 lub art.122 ustawy z

dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2022r. poz.2132).

Dotyczy Wykonawcy, o którym mowa w art. 61 cyt. ustawy.

- aktualne zaświadczenie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o wpisie do rejestru zakładów

podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie przedmiotu zamówienia.

Dotyczy Wykonawcy, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności

na odległość (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet, o której mowa w art.63 ust.2 pkt.10

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2022r. poz.2132).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone w Załączniku nr 2 do SWZ.

2. Umowa zostanie zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę.

3. Zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której zostanie dokonany wybór Wykonawcy, określa § 12 projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 02/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 10:00
Ort:

Siedziba Wykonawcy - platforma zakupowa: https://portal.smartpzp.pl/4rblog

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego – platformy zakupowej przez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: pan Marcin OLECHNO, tel. +48 261651080, e-mail: kontakt poprzez platformę zakupową.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Uprawnienia do wnoszenia środków ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp

oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie powinno zawierać wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania oraz wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych wniesienie odwołania oraz wskazanie dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności,

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

6. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się

z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023