Bauleistung - 71377-2023

03/02/2023    S25

България-София: Строителни и монтажни работи на електрически инсталации

2023/S 025-071377

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
Национален регистрационен номер: 175201304
Пощенски адрес: бул. Цар Борис III № 201
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Теодора Якимова Пашинова
Електронна поща: teodora.yakimova@eso.bg
Телефон: +359 9696842
Факс: +359 9626189
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.eso.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2470
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изпълнение на комплексни дейности по въвеждане на САУП в п/ст „Джумая“ 110/20 kV“

Референтен номер: ЕСОИ/2022/96
II.1.2)Основен CPV код
45310000 Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Строителство, включващо изпълнението на комплексни дейности по въвеждане на САУП в подстанция „Джумая“ 110/20 kV“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 109 593.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45310000 Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
Основно място на изпълнение:

Подстанция Джумая 110/20 kV се намира в област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград.

Подстанцията се експлоатира и поддържа от ЕСО ЕАД, Управление МЕР Благоевград.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Строителство, включващо изпълнението на комплексни дейности по въвеждане на

САУП в подстанция „Джумая“ 110/20 kV”.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Предвидено е поръчката да е част от изпълнението на Националния план за

възстановяване и устойчивост на Република България, проект „Дигитална

трансформация и развитие на информационните системи и системите реално време на

ЕСО ЕАД в условията на нисковъглеродна енергетика“, Подпроект 1 „Осъществяване

на система за автоматизирано управление на подстанции".

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата
Обяснение:

На основание чл. 15, ал. 1, т. 5, буква “в“ и чл. 15, ал. 4 от Закона за обществените

поръчки във връзка с § 2, т. 44 от Допълнителните разпоредби на ЗОП

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 77904
Наименование:

„Изпълнение на комплексни дейности по въвеждане на САУП в п/ст „Джумая“ 110/20 kV“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
25/01/2023
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ЕСО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Национален регистрационен номер: 206401308
Пощенски адрес: бул. П.Ю. Тодоров № 24
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1404
Държава: България
Електронна поща: office@engineering.eso.bg
Телефон: +359 29696869
Факс: +359 29696129
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 158 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 109 593.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Посочената прогнозна стойност на поръчката - 158 000,00 без ДДС, е с включена

стойност на всички доставки от ЕСО ЕАД в размер на 45 200,00 лв. без ДДС.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/01/2023