Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 71386-2023

03/02/2023    S25

Polska-Gliwice: Ryby przetworzone i konserwowane

2023/S 025-071386

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
Adres pocztowy: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-102
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@io.gliwice.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.io.gliwice.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy ryb i przetworów rybnych oraz jaj dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

Numer referencyjny: DO/DZ-381-1-19/21
II.1.2)Główny kod CPV
15200000 Ryby przetworzone i konserwowane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ryby i przetwory rybne

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15200000 Ryby przetworzone i konserwowane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddz. w G-cach

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice

Magazyn Działu Żywienia, Bistro, Kawiarenka Hotelu

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Zadanie nr 1 - Ryby i przetwory rybne

Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:

a) Specyfikacja asortymentowo-cenowa - załącznik nr 2.1 do SWZ,

b) Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy - załącznik nr 4.1 do SWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w SWZ.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 24
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 188-488849

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Ryby i przetwory rybne

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
07/09/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Zakład Produkcji Spożywczej AMBI M. Karkut i Wspólnicy Sp. J.
Miejscowość: Bytom
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Kod pocztowy: 41-902
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 218 560.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp:

1)Odwołanie wnosi się w terminie:

a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2)Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

3)Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

4)Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

b)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

- nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo,

- opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

7. Więcej informacji o o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy oraz innym podmiotom zostały zawarte w rozdziale XXIV Specyfikacji Warunków Zamówienia.

8. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy Pzp).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
15200000 Ryby przetworzone i konserwowane
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15200000 Ryby przetworzone i konserwowane
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddz. w G-cach

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice

Magazyn Działu Żywienia, Bistro, Kawiarenka Hotelu

VII.1.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 1 - Ryby i przetwory rybne

Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:

a) Specyfikacja asortymentowo-cenowa - załącznik nr 2.1 do SWZ,

b) Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy - załącznik nr 4.1 do SWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w SWZ.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 24
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 251 329.57 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Zakład Produkcji Spożywczej AMBI M. Karkut i Wspólnicy Sp. J.
Miejscowość: Bytom
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Kod pocztowy: 41-902
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Zmianie ulegają ceny jednostkowe określone w załączniku nr 2 do umowy, tj. „Specyfikacja asortymentowo-cenowa”, zgodnie z wyszczególnieniem poniżej:

LP. / PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / CENA JEDNOSTKOWA NETTO NA PODSTAWIE ANEKSU NR 1 / CENA JEDNOSTKOWA NETTO NA PODSTAWIE ANEKSU NR 2

2 / Filet z miruny, mrożony, bez skóry, dopuszczalna zawartość glazury: 3÷5% / 34,08 PLN / 44,90 PLN

11 / Filet z dorsza czarniaka, bez skóry, mrożony, dopuszczalna zawartość glazury: 3÷5% / 34,26 PLN / 34,90 PLN

LP. / PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / CENA JEDNOSTKOWA NETTO Z ZAWARTEJ UMOWY / CENA JEDNOSTKOWA NETTO NA PODSTAWIE ANEKSU NR 2

8 / Makrela wędzona / waga: 260 g (+/- 10 g) / 14,50 PLN / 21,69 PLN

9 / Tuńczyk w kawałkach w oleju, konserwa z otwieraczem 160÷170 gram / 4,50 PLN / 5,20 PLN

10 / Tuńczyk w kawałkach w sosie własnym, konserwa z otwieraczem 160÷170 gram / 4,50 PLN / 5,20 PLN

Łączny wzrost ceny spowodowany zmianą, o której mowa powyżej wynosi 14,99% pierwotnej wartości umowy.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Wzrost cen o charakterze inflacyjnym, m. in. liczne podwyżki cen surowców podstawowych i pomocniczych, usług, mediów energetycznych, a także wzrost płacy minimalnej - przyczyny zewnętrzne, niezależne od Stron skutkujące wystąpieniem okoliczności o charakterze obiektywnym i bezwzględnym, których żadna ze Stron, działając z należytą starannością nie mogła przewidzieć w dacie zawarcia umowy.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 237 500.02 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 251 329.57 PLN