Lieferungen - 71386-2023

03/02/2023    S25

Polska-Gliwice: Ryby przetworzone i konserwowane

2023/S 025-071386

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
Adres pocztowy: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-102
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@io.gliwice.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.io.gliwice.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy ryb i przetworów rybnych oraz jaj dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

Numer referencyjny: DO/DZ-381-1-19/21
II.1.2)Główny kod CPV
15200000 Ryby przetworzone i konserwowane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ryby i przetwory rybne

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15200000 Ryby przetworzone i konserwowane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddz. w G-cach

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice

Magazyn Działu Żywienia, Bistro, Kawiarenka Hotelu

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Zadanie nr 1 - Ryby i przetwory rybne

Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:

a) Specyfikacja asortymentowo-cenowa - załącznik nr 2.1 do SWZ,

b) Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy - załącznik nr 4.1 do SWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w SWZ.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 24
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 188-488849

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Ryby i przetwory rybne

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
07/09/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Zakład Produkcji Spożywczej AMBI M. Karkut i Wspólnicy Sp. J.
Miejscowość: Bytom
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Kod pocztowy: 41-902
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 218 560.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp:

1)Odwołanie wnosi się w terminie:

a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2)Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

3)Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

4)Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

b)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

- nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo,

- opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

7. Więcej informacji o o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy oraz innym podmiotom zostały zawarte w rozdziale XXIV Specyfikacji Warunków Zamówienia.

8. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy Pzp).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
15200000 Ryby przetworzone i konserwowane
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15200000 Ryby przetworzone i konserwowane
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddz. w G-cach

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice

Magazyn Działu Żywienia, Bistro, Kawiarenka Hotelu

VII.1.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 1 - Ryby i przetwory rybne

Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:

a) Specyfikacja asortymentowo-cenowa - załącznik nr 2.1 do SWZ,

b) Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy - załącznik nr 4.1 do SWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w SWZ.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w miesiącach: 24
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 251 329.57 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Zakład Produkcji Spożywczej AMBI M. Karkut i Wspólnicy Sp. J.
Miejscowość: Bytom
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Kod pocztowy: 41-902
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Zmianie ulegają ceny jednostkowe określone w załączniku nr 2 do umowy, tj. „Specyfikacja asortymentowo-cenowa”, zgodnie z wyszczególnieniem poniżej:

LP. / PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / CENA JEDNOSTKOWA NETTO NA PODSTAWIE ANEKSU NR 1 / CENA JEDNOSTKOWA NETTO NA PODSTAWIE ANEKSU NR 2

2 / Filet z miruny, mrożony, bez skóry, dopuszczalna zawartość glazury: 3÷5% / 34,08 PLN / 44,90 PLN

11 / Filet z dorsza czarniaka, bez skóry, mrożony, dopuszczalna zawartość glazury: 3÷5% / 34,26 PLN / 34,90 PLN

LP. / PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / CENA JEDNOSTKOWA NETTO Z ZAWARTEJ UMOWY / CENA JEDNOSTKOWA NETTO NA PODSTAWIE ANEKSU NR 2

8 / Makrela wędzona / waga: 260 g (+/- 10 g) / 14,50 PLN / 21,69 PLN

9 / Tuńczyk w kawałkach w oleju, konserwa z otwieraczem 160÷170 gram / 4,50 PLN / 5,20 PLN

10 / Tuńczyk w kawałkach w sosie własnym, konserwa z otwieraczem 160÷170 gram / 4,50 PLN / 5,20 PLN

Łączny wzrost ceny spowodowany zmianą, o której mowa powyżej wynosi 14,99% pierwotnej wartości umowy.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Wzrost cen o charakterze inflacyjnym, m. in. liczne podwyżki cen surowców podstawowych i pomocniczych, usług, mediów energetycznych, a także wzrost płacy minimalnej - przyczyny zewnętrzne, niezależne od Stron skutkujące wystąpieniem okoliczności o charakterze obiektywnym i bezwzględnym, których żadna ze Stron, działając z należytą starannością nie mogła przewidzieć w dacie zawarcia umowy.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 237 500.02 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 251 329.57 PLN