Dienstleistungen - 71390-2023

03/02/2023    S25

Polska-Poznań: Usługi sprzątania budynków

2023/S 025-071390

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Adres pocztowy: Siemiradzkiego 5a
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 60-763
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Miller/Zamówienia Publiczne
E-mail: mmiller@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 618646303
Adresy internetowe:
Główny adres: https://gddkia.eb2b.com.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gddkia.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami krajowymi i autostradami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi sprzątania w budynku GDDKiA Oddział w Poznaniu Rejon w Gnieźnie w podziale na zadania

Numer referencyjny: OPO.D-3.2421.5.2023
II.1.2)Główny kod CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługi sprzątania wykonane w budynkach Rejonu oraz Obwodach Drogowych przy użyciu własnych środków w podziale na zadania :

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

Zadanie I obejmuje budynek administracyjny Rejonu oraz Obwodu Drogowego w Gnieźnie Al. Reymonta 32, o powierzchni 420,70 m2oraz archiwum w budynku garażowym o powierzchni 55m2,powirzchnia okien 144m2.

Zadanie II obejmuje budynek administracyjno–socjalny oraz budynek portierni Obwodu Drogowego w Iwnie ul. Gnieźnieńska 1, powierzchnia 156m2 powierzchnia okien 28,06m2.

Zadanie III obejmuje budynek administracyjno-socjalny Obwodu Drogowego we Wrześni ul. Objazdowa 120,5m2 , powierzchnia okien 32 m2.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie I obejmuje budynek administracyjny Rejonu oraz Obwodu Drogowego w Gnieźnie

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
90911300 Usługi czyszczenia okien
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL5 Makroregion południowo-zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gniezno

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie I obejmuje budynek administracyjny Rejonu oraz Obwodu Drogowego w

Gnieźnie Al. Reymonta 32, o powierzchni 420,70 m2oraz archiwum w budynku

garażowym o powierzchni 55m2,powirzchnia okien 144m2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt społeczny / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie II obejmuje budynek administracyjno–socjalny oraz budynek portierni Obwodu Drogowego w Iwnie

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
90911300 Usługi czyszczenia okien
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL5 Makroregion południowo-zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gniezno/Obwód Iwno

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie II obejmuje budynek administracyjno–socjalny oraz budynek portierni

Obwodu Drogowego w Iwnie ul. Gnieźnieńska 1, powierzchnia 156m2 powierzchnia

okien 28,06m2

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt społeczny / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie III obejmuje budynek administracyjno-socjalny Obwodu Drogowego we Wrześni

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
90911300 Usługi czyszczenia okien
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL5 Makroregion południowo-zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gniezno/ Obwód Września

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie III obejmuje budynek administracyjno-socjalny Obwodu Drogowego we

Wrześni ul. Objazdowa 120,5m2 , powierzchnia okien 32 m2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt społeczny / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie zdnia 23 kwiecień 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawozamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunkówzmian zostały zawarte w SIWZ.

3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawieumowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności wzakresie realizacji zamówienia zostały określone w SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/03/2023
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/06/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/03/2023
Czas lokalny: 10:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacjielektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem:

https://gddkia.eb2b.com.pl/

. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniuo udzielenie zamówienia, musi posiadać konto na Platformie zakupowej.Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie zakupowej oraz korzystanie zPlatformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

Pozostałe warunki określone zostały w SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniuzamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przezZamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określonew Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu orazdokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, októrej mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i ŚrednichPrzedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzpczynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzieleniezamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanieczynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formieelektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminudo wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treściąprzed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się ztreścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jegokopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środkówkomunikacji elektronicznej. Kopię odwołania zamawiającemu należy przesłać zapośrednictwem Platformy. Po zgłoszeniu do postępowania należy w zakładce„Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a następnie wybrać niniejszepostępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, polecenie„Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołanialub załączyć pliki.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynnościZamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja zostałaprzekazana przy użycie środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni -jeżeli została przekazana w inny sposób;

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentówzamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DziennikuUrzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia naPlatformie;

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) powyżej wnosi się wterminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytejstaranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiącychpodstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborzenajkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia oudzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował wDzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowneprzepisy Działu IX ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikompostępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie –sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowieniaPrezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześniejej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatorawyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jestrównoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawieprzysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament OdwołańAdres
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023