Dienstleistungen - 71393-2023

03/02/2023    S25

Polska-Szczecinek: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2023/S 025-071393

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Szczecinecki
Krajowy numer identyfikacyjny: 330920877
Adres pocztowy: ul. Warcisława IV 16
Miejscowość: Szczecinek
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 78-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Paciorek
E-mail: przetargi@powiat.szczecinek.pl
Tel.: +48 943729200
Faks: +48 943729256
Adresy internetowe:
Główny adres: http://powiatszczecinecki.bip.net.pl
I.2)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego - linie użyteczności publicznej w Powiecie Szczecineckim.

II.1.2)Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi

Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Szczecinecki

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na 6 liniach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Szczecineckiego. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych na których będą wykonywane przewozy:

1) Rodzaj transportu – transport drogowy, przewozy autobusowe,

2) Linie komunikacyjne objęte przedmiotem zamówienia:

a) Linia nr 1 Rakowo – Łubowo – Piława skrz. – Silnowo – Śmiadowo – Szczecinek,

b) Linia nr 2 Szczecinek – Radacz – Juchowo – Silnowo – Piława – Łubowo – Borne Sulinowo,

c) Linia nr 3 Szczecinek – Spore – Wierzchowo,

d) Linia nr 4 Szczecinek – Buczek – Wojnowo,

e) Linia nr 5 Szczecinek – Parsęcko - Radomyśl – Storkowo – Wielawino – Lubogoszcz skrz. – Grzmiąca – Sucha,

f) Linia nr 6 Szczecinek – Ostropole – Kiełpino – Juchowo – Kądzielnia – Kucharowo – Mosina – Szczecinek.

(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)
II.2.7)Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Początek: 02/01/2024
Okres w miesiącach: 12

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Bezpośrednie udzielanie zamówień na małą skalę (art. 5 ust. 4 rozporządzenia 1370/2007)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany informacji.

Przewidywana ilość wozokilometrów na rok 2024 to 193924. Organizator przewiduje możliwość przyjmowanie ofert częściowych na wybrane linie użyteczności publicznej.

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023