Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 71412-2023

03/02/2023    S25

Polen-Łódź: Medizinische Geräte

2023/S 025-071412

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Postanschrift: ul. Pabianicka 62
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 93-513
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień Publicznych
E-Mail: przetargi@kopernik.lodz.pl
Telefon: +48 426895910
Fax: +48 426895409
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Endokrynologicznej Ogólnej i Onkologicznej - Klinika Chirurgii Endokrynologicznej WWCOiT im. M Kopernika w Łodzi

Referenznummer der Bekanntmachung: EZ.28.156.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Endokrynologicznej Ogólnej i Onkologicznej - Klinika Chirurgii Endokrynologicznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Przedmiot zamówienia został podzielony na części.

Pakiet nr 1 – aparat do neuromonitoringu – 1 szt.

Pakiet nr 2 – laparoskop z torem wizyjnym endoskopowy – 1 szt.

Pakiet nr 3 – zestaw do identyfikacji przytarczyc – 1 szt.

Zakres przedmiotowy został szczegółowo opisany w załączeniu do niniejszej SWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji i szkoleń” – Załącznik nr 2 oraz wzorze umowy – Załącznik nr 7

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 1 – aparat do neuromonitoringu – 1 szt.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33195000 Patienten-Fernüberwachungssystem
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi (Oddział Chirurgii Endokrynologicznej Ogólnej i Onkologicznej - Klinika Chirurgii Endokrynologicznej).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 1 – aparat do neuromonitoringu – 1 szt.

Zakres przedmiotowy został szczegółowo opisany w załączeniu do niniejszej SWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji i szkoleń” – Załącznik nr 2 oraz wzorze umowy – Załącznik nr 7

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: WARUNKI GWARANCJI / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 28
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 2 – laparoskop z torem wizyjnym endoskopowy – 1 szt.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33168100 Endoskopen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi (Oddział Chirurgii Endokrynologicznej Ogólnej i Onkologicznej - Klinika Chirurgii Endokrynologicznej).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 2 – laparoskop z torem wizyjnym endoskopowy – 1 szt.

Zakres przedmiotowy został szczegółowo opisany w załączeniu do niniejszej SWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji i szkoleń” – Załącznik nr 2 oraz wzorze umowy – Załącznik nr 7

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: WARUNKI GWARANCJI / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 28
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 3 – zestaw do identyfikacji przytarczyc – 1 szt.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33168000 Ausrüstung für Endoskopie und Endochirurgie
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi (Oddział Chirurgii Endokrynologicznej Ogólnej i Onkologicznej - Klinika Chirurgii Endokrynologicznej).

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pakiet nr 3 – zestaw do identyfikacji przytarczyc – 1 szt.

Zakres przedmiotowy został szczegółowo opisany w załączeniu do niniejszej SWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji i szkoleń” – Załącznik nr 2 oraz wzorze umowy – Załącznik nr 7

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: WARUNKI GWARANCJI / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 28
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Inne informacje:

Podmiotowe środki dowodowe wskazane w Rozdziale XIV pkt 1 (za wyjątkiem dokumentu „JEDZ”), aktualne na dzień złożenia Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 126 ust. 1 PZP.

Zgodnie z art. 107 ust. 2, jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów wskazanych w pkt. VI. 2 wraz z ofertą lub złożone dokumenty są niekompletne Zamawiający wezwie jednokrotnie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie.

Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1. przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert;

2. mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu;

3. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, ale tylko jeśli stosowne zmiany zostały dopuszczone we wzoru umowy.

Wykonawca, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, które stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ z uwzględnieniem wprowadzonych w trakcie trwania postępowania zmian. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert jest niejawne.

Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert na Platformie e-Zamówienia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu: 1.Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, 2.poczty elektronicznej przetargi@kopernik.lodz.pl (w wyjątkowych sytuacjach braku możliwości komunikacji przez Platformy e-Zamówienia), z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia.3. poczty elektronicznej podanej przez Wykonawcę (w wyjątkowych sytuacjach braku możliwości komunikacji przez Platformy e-Zamówienia), w szczególności w celu zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 108 ust. 1 uPZP oraz art. 5k Rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie i na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

W terminie składania ofert określonym w SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (ESPDdalej:„JEDZ”) W zakresie kryterium kwalifikacji określonych Rozdziale XII SWZ Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcjiα części IV formularza jednolitego dokumentu.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3A oraz 3B /jeśli dotyczy/.

Pozostałe wymagania zgodnie z rozdziałem XIV SWZ. W terminie składania ofert określonym w SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą dokumenty - wykaz zgodnie z rozdziałem XX SWZ.

Zamawiający żąda przedstawienia następujących podmiotowych środków dowodowych celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:

Podmiotowe środki dowodowe w związku z art. 5k Rozporządzenia oraz art. 7 ust. 1 ustawy

Wykonawca składa, jeżeli złożone oświadczenie nie będzie wystarczające do weryfikacji braku podstaw wykluczenia,

Informacji z KRK sporządzonej nie wcześniej niż 6 m. przed jej złożeniem. W zakresie: art.108ust.1pkt1i2 ustawy z dnia11.09.2019r.–Pzp,art.108ust.1pkt4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, oświadczenia wykonawcy, w zakresie art.108ust.1pkt5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: art.108ust.1pkt3 ustawy, art.108ust.1pkt4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art.108ust.1pkt5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art.108ust.1pkt6 ustawy.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust.1 pkt c) oraz art. 9, art. 10 RODO

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” uPzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023