Lieferungen - 71412-2023

03/02/2023    S25

Polska-Łódź: Urządzenia medyczne

2023/S 025-071412

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Adres pocztowy: ul. Pabianicka 62
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 93-513
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl
Tel.: +48 426895910
Faks: +48 426895409
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Endokrynologicznej Ogólnej i Onkologicznej - Klinika Chirurgii Endokrynologicznej WWCOiT im. M Kopernika w Łodzi

Numer referencyjny: EZ.28.156.2022
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Endokrynologicznej Ogólnej i Onkologicznej - Klinika Chirurgii Endokrynologicznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Przedmiot zamówienia został podzielony na części.

Pakiet nr 1 – aparat do neuromonitoringu – 1 szt.

Pakiet nr 2 – laparoskop z torem wizyjnym endoskopowy – 1 szt.

Pakiet nr 3 – zestaw do identyfikacji przytarczyc – 1 szt.

Zakres przedmiotowy został szczegółowo opisany w załączeniu do niniejszej SWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji i szkoleń” – Załącznik nr 2 oraz wzorze umowy – Załącznik nr 7

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 1 – aparat do neuromonitoringu – 1 szt.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33195000 System monitorowania pacjentów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi (Oddział Chirurgii Endokrynologicznej Ogólnej i Onkologicznej - Klinika Chirurgii Endokrynologicznej).

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet nr 1 – aparat do neuromonitoringu – 1 szt.

Zakres przedmiotowy został szczegółowo opisany w załączeniu do niniejszej SWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji i szkoleń” – Załącznik nr 2 oraz wzorze umowy – Załącznik nr 7

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: WARUNKI GWARANCJI / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 2 – laparoskop z torem wizyjnym endoskopowy – 1 szt.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33168100 Endoskopy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi (Oddział Chirurgii Endokrynologicznej Ogólnej i Onkologicznej - Klinika Chirurgii Endokrynologicznej).

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet nr 2 – laparoskop z torem wizyjnym endoskopowy – 1 szt.

Zakres przedmiotowy został szczegółowo opisany w załączeniu do niniejszej SWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji i szkoleń” – Załącznik nr 2 oraz wzorze umowy – Załącznik nr 7

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: WARUNKI GWARANCJI / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 3 – zestaw do identyfikacji przytarczyc – 1 szt.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33168000 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi (Oddział Chirurgii Endokrynologicznej Ogólnej i Onkologicznej - Klinika Chirurgii Endokrynologicznej).

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet nr 3 – zestaw do identyfikacji przytarczyc – 1 szt.

Zakres przedmiotowy został szczegółowo opisany w załączeniu do niniejszej SWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji i szkoleń” – Załącznik nr 2 oraz wzorze umowy – Załącznik nr 7

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: WARUNKI GWARANCJI / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Inne informacje:

Podmiotowe środki dowodowe wskazane w Rozdziale XIV pkt 1 (za wyjątkiem dokumentu „JEDZ”), aktualne na dzień złożenia Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 126 ust. 1 PZP.

Zgodnie z art. 107 ust. 2, jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów wskazanych w pkt. VI. 2 wraz z ofertą lub złożone dokumenty są niekompletne Zamawiający wezwie jednokrotnie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie.

Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1. przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert;

2. mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu;

3. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, ale tylko jeśli stosowne zmiany zostały dopuszczone we wzoru umowy.

Wykonawca, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, które stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ z uwzględnieniem wprowadzonych w trakcie trwania postępowania zmian. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/03/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/05/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/03/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert jest niejawne.

Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert na Platformie e-Zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu: 1.Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, 2.poczty elektronicznej przetargi@kopernik.lodz.pl (w wyjątkowych sytuacjach braku możliwości komunikacji przez Platformy e-Zamówienia), z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia.3. poczty elektronicznej podanej przez Wykonawcę (w wyjątkowych sytuacjach braku możliwości komunikacji przez Platformy e-Zamówienia), w szczególności w celu zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 108 ust. 1 uPZP oraz art. 5k Rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie i na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

W terminie składania ofert określonym w SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (ESPDdalej:„JEDZ”) W zakresie kryterium kwalifikacji określonych Rozdziale XII SWZ Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcjiα części IV formularza jednolitego dokumentu.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3A oraz 3B /jeśli dotyczy/.

Pozostałe wymagania zgodnie z rozdziałem XIV SWZ. W terminie składania ofert określonym w SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą dokumenty - wykaz zgodnie z rozdziałem XX SWZ.

Zamawiający żąda przedstawienia następujących podmiotowych środków dowodowych celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:

Podmiotowe środki dowodowe w związku z art. 5k Rozporządzenia oraz art. 7 ust. 1 ustawy

Wykonawca składa, jeżeli złożone oświadczenie nie będzie wystarczające do weryfikacji braku podstaw wykluczenia,

Informacji z KRK sporządzonej nie wcześniej niż 6 m. przed jej złożeniem. W zakresie: art.108ust.1pkt1i2 ustawy z dnia11.09.2019r.–Pzp,art.108ust.1pkt4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, oświadczenia wykonawcy, w zakresie art.108ust.1pkt5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: art.108ust.1pkt3 ustawy, art.108ust.1pkt4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art.108ust.1pkt5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art.108ust.1pkt6 ustawy.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust.1 pkt c) oraz art. 9, art. 10 RODO

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” uPzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023