Lieferungen - 71425-2023

03/02/2023    S25

Slovensko-Trnava: Sieťové zariadenia

2023/S 025-071425

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 42156424
Poštová adresa: Kollárova 8
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 91702
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Šiška
E-mail: peter.siska@nases.gov.sk
Telefón: +421 232780751
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.nases.gov.sk/
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Štátna alebo federálna agentúra/úrad
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup sieťových a IKT komponentov

Referenčné číslo: 250-2022/5819
II.1.2)Hlavný kód CPV
32420000 Sieťové zariadenia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme (DNS) budú HW komponenty, najmä sieťové zariadenia, firewall, servery, balancery, dátové zariadenia, prípadne inštalácia, technická podpora a dopravné služby.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 7 936 169.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
48820000 Servery
32580000 Dátové zariadenia
71356300 Technická podpora
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Nákup 2ks serverov pre projekt Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Názov projektu: Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov. Kód projektu: 311071BXQ9.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Bol vytvorený dynamický nákupný systém
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 130-367756
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 1
Názov:

Nákup serverov pre projekt Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov - 1

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
14/12/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 6
Počet ponúk prijatých elektronicky: 6
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: GlobalTel, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35778199
Poštová adresa: Landererova 12
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 81109
Štát: Slovensko
Telefón: +421 58303942 / 57203400
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 43 200.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/01/2023