Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 71437-2023

03/02/2023    S25

Bulgarien-Sofia: Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

2023/S 025-071437

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: NATsIONALNA KOMPANIYa "ZhELEZOPaTNA INFRASTRUKTURA" DP
Nationale Identifikationsnummer: 130823243
Postanschrift: bul. "Knyaginya Mariya Luiza” No. 110
Ort: gr. Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1233
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Denis Dimitrov Dimitrov
E-Mail: dd.dimitrov@rail-infra.bg
Telefon: +359 29323749
Fax: +359 29310663
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.rail-infra.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/1213
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Поддържане на жп инфраструктура

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Механизиран среден ремонт на железния път по 3-та и 4-та жп линии в 2 (две) обособени позиции“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Обособена позиция № 2 „Механизиран среден ремонт на железния път по 4-та жп линия“ в района на Железопътна секция Горна Оряховица

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 979 483.65 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Механизиран среден ремонт на железния път по 4-та жп линия“ в района на Железопътна секция Горна Оряховица

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG32 Северен централен / Severen tsentralen
Hauptort der Ausführung:

Междугарието Русе–Долапите отсечките:от км 13+170 до км 16+668 (с дължина 3498м)и от км19+643 до км21+333 (с дължина 1690м) с обща дължина 5188м;

Продължава в поле II.2.4

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

ВИДОВЕ РАБОТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТИТЕ ПО ЧАСТ ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ

1.Подготвителни

2.Долно строене

2.1.Почистване на съществуващи отводнителни канавки

2.2.Подравняване на банкети

3.Горно строене

3.1.Механизирано пресяване на баластовата призма, баластиране и нивелации

3.2.​​​​​​​​​​​​​​Безнаставов път

Пълното описание на изискванията на възложителя е посочено в Техническата спецификация за Обособена позиция 2, Приложение № 1 от документацията за обществената поръчка.

Продължение от поле II.2.3) Място на изпълнение

Междугарието Русе–Долапите отсечките:от км 13+170 до км 16+668 (с дължина 3498м)и от км19+643 до км21+333 (с дължина 1690м) с обща дължина 5188м;междугарието Борово–Моруница отсечката:от км 61+900 до км 65+360 (с дължина 3460м);междугарието Петко Каравелово–Янтра отсечките: от км 105+223 до км 105+800 (с дължина 577м)и от км 108+000 до км 109+360(с дължина 1360м)с обща дължина 1 937 м;междугарието Бяла–Полски Тръмбеш отсечката от км 82+202 до км 82+937 с дължина 735 м.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 171-483458
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 77975
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

„Механизиран среден ремонт на железния път по 3-та и 4-та жп линии в 2 (две) обособени позиции“, Обособена позиция 2: „Механизиран среден ремонт на железния път по 4-та жп линия“ в района на Железопът

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД
Nationale Identifikationsnummer: 205677435
Postanschrift: ул. "Кирил Благоев" №.14
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1271
Land: Bulgarien
E-Mail: stroitel@tsv.bg
Telefon: +359 28926244
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 999 280.62 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 979 483.65 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

В процедурата може да участва участникк,който отг. на усл. на чл.10,ал.1 от ЗОП.Възл. няма усл. за създаване на ЮЛ по чл.10,ал.2 от ЗОП.Възл. отстранява от проц. уч-к,за когото са налице осн. по чл.54,ал.1,т.1-7 от ЗОП,чл.55,ал.1,т.1,т.4 и т.5 от ЗОП и чл.107 от ЗОП,обстоят. по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС /освен когато не са налице усл. по чл.4 от същия закон/,както и наличие на обстоят. по чл.69 от ЗПКОНПИ.Когато уч-кът е обединение,което не е ЮЛ,задължително се представя копие от документ,със срок не по-кратък от срока за изпълн. на общ. поръчка.Документът трябва да съдържа и следната инф. във връзка с общ. поръчка:1.правата и задълж. на уч-ците в обединението;2.разпредел. на отговорността м/у членовете на обединението;3.дейностите,които ще изпълн. всеки член на обединението.С този документ следва по безусл.начин да се удостовери определ. на партньора,който представл. обединението за целите на общ. поръчка,както и обстоятел.,че лицата в обединението поемат солидарна отговорност,заедно и поотделно,за участието си и изпълн. на поръчката.Уч-к,за когото са налице основания по чл.54,ал.1,т.1-7 от ЗОП и чл.55,ал.1,т.1,4 и 5 от ЗОП има право да представи доказателства по чл.56 от ЗОП.Съгл. чл.67,ал.1 от ЗОП при подаване на офертата уч-кът декл. липса на основанията за отстран. от проц. и съотв. с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП.Когато учкът е обединение,което не е ЮЛ,при подаване на офертата за участие,за всеки член на обединението се представя отделен еЕЕДОП.Когато уч-кът е посочил,че ще използва подизп.и/или трети лица,при подаване на офертата за участие,за всeки от тях се представя отделен еЕЕДОП.Документите,чрез които се доказва инф.,посочена в еЕЕДОП,могат да бъдат изисквани допълн. при усл.на чл.67,ал.5 и чл.112,ал.1,т.2 от ЗОП.Документите се представят от обединението уч-к и/или всеки член на обединението,което не е ЮЛ,и от подизп. и третите лица ако има такива,когато е приложимо.Уч-ците могат да получат необх. инф. За задълженията,свързани с:данъци и осигуровки–НАП, www.nap.bg/;опазв. на окол. среда– МОСВ,www.moew.government.bg/;закрила на заетостта–АЗ,https://www.az.government.bg/;усл. на труд в страната – ИА ГИТ,www.gli.government.bg/

Гаранции за ОП1 и ОП2:

1.гаранция,обезпеч. изпълн. в размер на 5%от договорната цена без ДДС,предст. в една от формите съгл.чл.111,ал.5 от ЗОП.2.Застраховка за конкретния обект по чл.173 от ЗУТ-при сключване на договор Изпълнителят се задължава да представи валидна застрахователна полица за сключена застраховка за конкретния обект по чл.173 от ЗУТ,покриваща всички материални вреди настъпили през срока на изпълнение на СМР,както и вредите причинени на трети лица,с лимит на застр. отговорност не по-малък от ст-стта за изпълн. на СМР без ДДС (без непредвидени разходи.3.На осн. чл.116,ал.1,т.1 от ЗОП, страните подписват доп. спораз. за предоставяне на аванс. плащане,независимо чия е инициативата,след предст. от стр. на Изпълнителя на безусловна неотменяема банкова гаранция,обезпеч.аванс. плащане,покриваща 100%размера на исканото аванс. плащане (с вкл. ДДС).4.Гаранция за обезпеч. задълж. на Изпълнителя в гаранционния срок-при подписване на Протокол приложение №6 за установяване на годността за ползване на обекта (частта,етапа от него) и за предаване на обекта за редовна експлоатация,съгл. Инструкция за ремонтите на ДМА в ДП НКЖИ,Изпълнителят да представи гаранция за обезпеч. задълженията на Изпълнителя през гаранц. срок на обекта в размер 3,5%от извърш. плащания за изпълнените СМР,в лв. без ДДС.Условията, валидн. и сроковете за задържане и освобожд. на гаранциите от т.1 до т.4 се уреждат в Проекта на договор Приложение №2 от Документацията за общ. пор.

На осн. чл.114 от ЗОП,изпълн. на възложените проектантски и строително-монтажни работи,започва да тече след осигур. на фин. от стр. на Възл.,за което Възл. уведомява писмено Изпълнителя.Възложителят предвижда оглед на обекта при условията посочени в документ. за общ. пор.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023