Leveringen - 71497-2019

14/02/2019    S32    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Weilheim in Oberbayern: Graafmachines

2019/S 032-071497

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Wasserwirtschaftsamt Weilheim
Pütrichstraße 15
Weilheim in Oberbayern
82362
Duitsland
Contactpersoon: Vergabestelle
Telefoon: +49 881-182-0
E-mail: poststelle@wwa-wm.bayern.de
Fax: +49 881-182-222
NUTS-code: DE21N

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.bayern.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.bayern.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/169071
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://my.vergabe.bayern.de
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://my.vergabe.bayern.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Baumaschinen-, Transport- und Entsorgungsleistungen

Referentienummer: 18-415-2-01-10
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43262100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Baumaschinen-, Transport- und Entsorgungsleistungen zur Ufersicherung an Gew. I. Ordnung, Ammer zwischen Flusskilometer 128,0 und 128,4 rechts

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34134200
43261100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21N
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ammer bei 82362 Weilheim

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Anmietung von Geräten und Transportleistungen mit Bedienpersonal

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/04/2019
Einde: 19/07/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Bauzeitliche und witterungsbedingte Verlängerungen

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

3 Referenzen über durchgeführte vergleichbare Aufträge.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Elektronische Angebote sind zugelassen (§15 Abs. 4 VgV)

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 233-531895
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/03/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 05/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Regierung von Oberbayern — Vergabekammer Südbayern München
Maximilianstr. 39
München
80538
Duitsland
Telefoon: +49 89-2176-2411
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Fax: +49 89-2176-2847

Internetadres: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/behoerde/mittelinstanz/vergabekammer/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Regierung von Oberbayern — Sachgebiet Wasserwirtschaft
Maximilianstr. 39
München
80538
Duitsland
Telefoon: +49 89-2176-0
E-mail: wasserwirtschaft@reg-ob.bayern.de

Internetadres: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Siehe § 160 Abs. 3 GWB

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Wasserwirtschaftsamt Weilheim
Pütrichstraße 15
Weilheim i. OB
82362
Duitsland
Telefoon: +49 881-182-0
Fax: +49 881-182-222
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2019