Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 71510-2023

Submission deadline has been amended by:  120701-2023
03/02/2023    S25

Polen-Warschau: Diverse Oberbauarbeiten

2023/S 025-071510

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
Postanschrift: Chmielna 120
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-801
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aldona Gałązka
E-Mail: zzp@zdm.waw.pl
Fax: +48 228909211
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Realizacja robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi powiatowej nr 5538W – ul. Jana Kazimierza w Warszawie na całym odcinku o długości 1803 m wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji(...)

Referenznummer der Bekanntmachung: ZDM/UM/DZP/5/PN/2/23
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233200 Diverse Oberbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi powiatowej nr 5538W – ul. Jana Kazimierza w Warszawie na całym odcinku o długości 1803 m wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci elektroenergetycznych w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Jana Kazimierza”

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
45233221 Straßenmarkierungsarbeiten
45233290 Installation von Straßenschildern
45316110 Installation von Straßenbeleuchtungsanlagen
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Realizacja robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi powiatowej nr 5538W – ul. Jana Kazimierza w Warszawie na całym odcinku o długości 1803 m wraz z budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci elektroenergetycznych w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Jana Kazimierza”

Wartość szacunkowa zamówienia jest większa od progów unijnych określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 Ustawy Pzp w odniesieniu do robót.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 20
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

-cena ofertowa brutto: 60%;

-okres gwarancji jakości wykonanych robót: 40%

Szczegóły znajdują się w punkcie 16 SWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

1.1. Wykonawca uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż: 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych). .

1.2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej: 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). .

2.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia:

2.1. sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Z załączonej części sprawozdania finansowego powinno wynikać, że sprawozdanie spełnia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. że sprawozdanie finansowe zostało podpisane - z podaniem zarazem daty podpisu – przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu. W przypadku odmowy podpisu wymagane jest załączenie pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

2.2. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (zawierających potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia – w przypadku gdy z treści przedstawionych dokumentów nie wynika, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty). Wyjaśnienie: zgodnie z art. 814 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.) jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

1. Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał - co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie: drogi min. klasy Z, długości co najmniej 1 km wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.

2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), zgodnie z poniższym wykazem:

Lp. - Stanowisko - Wymagana liczba osób – Okres posiadania wymaganych uprawnień - Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.

2.1. Kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowalnymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń - 1 osoba –5 lat – 5 lat - podstawa dysponowania.

2.2. Kierownik robót drogowych z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowalnymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń - 1 osoba – 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.

2.3. Kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – 1 osoba – 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.

2.4. Kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - 1 osoba -5 lat – 5 lat– podstawa dysponowania.

Kierownicy budowy oraz robót wymienieni powyżej powinni posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831 z późn. zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117, z późn. zm.)).

Stanowiska określone powyżej mogą zostać również powierzone obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

3. Wykonawca ma do dyspozycji następujące narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne:

Lp. - narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne – ilość – podstawa dysponowania:1. wytwórnia mieszanek mineralno - bitumicznych o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym (...)

(...)

2.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia:

2.1. wykazu robót budowlanych (...) . Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (...).

2.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (...).

Z uwagi na ograniczona ilość znaków, szczegóły dotyczące ww. warunków znajdują się w SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy znajdują się w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi z użyciem systemu teleinformatycznego.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Komisja przetargowa.

Otwarcie ofert nastąpi z użyciem systemu teleinformatycznego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Przez zastosowane pojęcie „ustawa Pzp”, należy rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

2. Opis sposobu przygotowania ofert zawarty został w pkt 8. Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w tym:

2.1. Do oferty należy dołączyć: UWAGA: Każdy dodawany w zakładce „OFERTY" dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane, z zastrzeżeniami poniżej oraz z uwzględnieniem postan. SWZ

2.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej „JEDZ"

2.1.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców.

2.1.1.2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2.1.1., także oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby,

2.1.2.aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

2.1.2.1. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 2.1.2. składa każdy z Wykonawców.,

2.1.2.2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie, o którym mowa w pkt 2.1.2. podmiotu udostępniającego zasoby.

2.1.2. kosztorysy ofertowe oraz strona tytułowa kosztorysu.

2.1.4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.2.2.4. SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

2.1.5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10.3. SWZ, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (...)

2.1.6. stosowne pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek określonych w SWZ.

4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie potwierdzi spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykaże braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od wezwania, aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w dokumentacji postępowania.

6. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 800 000,00 zł .

7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta została w pkt 22. SWZ.8. Ofertę należy złożyć na elektronicznej Platformie E-Zamawiający (dalej w skrócie: „Platforma”) pod adresem: https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl.

9. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

10. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Pzp, , które będzie polegało na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia.

11. Zamawiający zastrzega że wykonanie asortymentu robót wskazanego w kosztorysie ofertowym branży drogowej w rozdziałach: 3 - „Podbudowy”, 4- „Nawierzchnie” oraz 5 (...)

12. Z uwagi na to, że treść ogłoszenia posiada ograniczoną ilość znaków, szczegółowe zapisy znajdują się w SWZ udostępnionej na stronie prowadzonego postępowania: https://zdm-waw.ezamawiajacy.pl

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-767
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587722
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem art. 515 ust. 4 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-767
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587722
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023