Lieferungen - 71529-2023

03/02/2023    S25

Polska-Warszawa: Elektryczność

2023/S 025-071529

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
Adres pocztowy: Sokołowska 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-142
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Czajka
E-mail: m.czajka@kchz.agro.pl
Tel.: +48 226320142
Faks: +48 226320115
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kchz.agro.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka budżetowa Skarbu Państwa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Rolnictwo

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Numer referencyjny: ZP.262.11.2022
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt (KCHZ), w planowanej łącznej ilości 330 000 kWh

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości KCHZ w Parzniewie

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65300000 Przesył energii elektrycznej i podobne usługi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Parzniew, ul. Przyszłości 1, 05-804 Pruszków

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości KCHZ w Parzniewie przy ul. Przyszłości 1, 05-804 Pruszków, – 125 000 kWh

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości KCHZ w Zabierzowie

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65300000 Przesył energii elektrycznej i podobne usługi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zabierzów, ul. Cmentarna 6, 32-080 Zabierzów

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości KCHZ w Zabierzowie przy ul. Cmentarnej 6, 32-080 Zabierzów – 15 000 kWh

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości KCHZ w Rzeszowie

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65300000 Przesył energii elektrycznej i podobne usługi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeszów, ul. Hanasiewicza 6, 35-100 Rzeszów

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości KCHZ w Rzeszowie przy ul. Hanasiewicza 6, 35-103 Rzeszów – 12 000 kWh

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości KCHZ w Poznaniu

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65300000 Przesył energii elektrycznej i podobne usługi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Poznań, ul. Naramowicka 144 i ul. Naramowicka 135, 61-619 Poznań

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości KCHZ w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144, 61-619 Poznań – 13 000 kWh, – dostawa energii elektrycznej do nieruchomości KCHZ w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 135, 61-619 Poznań – 25 000 kWh

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości KCHZ w Wisełce

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65300000 Przesył energii elektrycznej i podobne usługi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wisełka, ul. Nowowiejska 27, 72-513 Wisełka

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości KCHZ w Wisełce przy ul. Nowowiejskiej 27, 72-513 Wisełka – 15 000 kWh

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości KCHZ w Warszawie

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65300000 Przesył energii elektrycznej i podobne usługi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. Sokołowska 3, 01-142 Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości KCHZ w Warszawie przy ul. Sokołowskiej 3, 01-142 Warszawa – 125 000 kWh

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 209-594422
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Instytucja zamawiająca nie udzieli dalszych zamówień na podstawie powyższego wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP.262.11.2022
Część nr: 1-6
Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do nieruchomości KCHZ w Parzniewie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Terminy wniesienia odwołania określono w art. 182 ustawy Pzp.

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023