Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 71536-2023

03/02/2023    S25

Polen-Legnica: Versicherungen

2023/S 025-071536

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica
Nationale Identifikationsnummer: IM.RZP.371.6.1.41.2022
Postanschrift: Plac Słowiański 8
Ort: Legnica
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
Postleitzahl: 59-220
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Violetta Piwońska
E-Mail: zamowienia.publiczne@legnica.eu
Telefon: +48 767212322
Fax: +48 767212325
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.um.bip.legnica.eu
Adresse des Beschafferprofils: www.um.bip.legnica.eu
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia Gminy Legnica na lata 2023-2024”

Referenznummer der Bekanntmachung: IM.RZP.271.6.1.41.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66510000 Versicherungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie Gminy Legnica wraz z jednostkami podległymi i instytucjami kultury na lata 2023-2024 - w trzech PAKIETACH jak niżej:

Zamówienie zostało podzielone na następujące - poniższe części - PAKIETY:

PAKIET I

Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SWZ

PAKIET II

Ubezpieczenia komunikacyjne

PAKIET III

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów.

Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1.zip (w skład którego wchodzą pliki: zal1a_szczegółowe warunki zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia; zal1b_rejestry majątku; zal1c_zestawienie sum ubezpieczeń i wykaz pojazdów; zal1d_informacje do oceny ryzyka) do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - stanowiący część poufną SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET I - Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SWZ

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66513000 Rechtsschutz- und Allgefahrenversicherungen
66513200 Bauwesenversicherungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
Hauptort der Ausführung:

Legnica

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SWZ

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia

2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji

Ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w SWZ

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej

3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów – dotyczy ruchomości

4. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk– dotyczy nieruchomości

5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

Nazwa jednostki:

Urząd Miasta Legnicy, Gmina Legnica, Miejskie Przedszkole Nr 1, Miejskie Przedszkole Nr 2, Miejskie Przedszkole Nr 3

Miejskie Przedszkole Nr 4, Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących, Miejskie Przedszkole Nr 7, Miejskie Przedszkole Nr 8, Miejskie Przedszkole Nr 9, Miejskie Przedszkole Nr 10, Miejskie Przedszkole Nr 11, Miejskie Przedszkole Nr 12, Miejskie Przedszkole Nr 13, Miejskie Przedszkole Nr 14, Miejskie Przedszkole Nr 16, Miejskie Przedszkole Nr 18, Miejskie Przedszkole Nr 19, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 4

Szkoła Podstawowa Nr 6 , Szkoła Podstawowa Nr 7 , Szkoła Podstawowa Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 10, Szkoła Podstawowa Nr 16 Szkoła Podstawowa Nr 18, Szkoła Podstawowa Nr 19, Zespół Szkół Integracyjnych, I Liceum Ogólnokształcące

II Liceum Ogólnokształcące, V Liceum Ogólnokształcące VII Liceum Ogólnokształcącego Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 , Zespół Szkół Muzycznych, Zespół Szkół Budowlanych , Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych, Zespół Szkół Samochodowych Zespół Szkół Technicznych I Ogólnokształcących, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, Młodzieżowe Centrum Kultury, Zespół Placówek Specjalnych, Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej w Legnicy, Rodzinny Dom Dziecka w Legnicy, Miejska Izba Wytrzeźwień, Świetlica Terapeutyczna Nr 1,Świetlica Terapeutyczna Nr 2, Pogotowie Opiekuńcze, Dom Dziecka, Zarząd Dróg Miejskich, Straż Miejska W Legnicy, Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, Legnicka Biblioteka Publiczna, Legnickie Centrum Kultury, Muzeum Miedzi, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom dla Dzieci" oraz parki, skwery, place zabaw będące w zarządzaniu w/w jednostek.

Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1.zip (w skład którego wchodzą pliki: zal1a_szczegółowe warunki zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia; zal1b_rejestry majątku; zal1c_zestawienie sum ubezpieczeń i wykaz pojazdów; zal1d_informacje do oceny ryzyka) do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – część utajniona SWZ - udostępniana na wniosek Wykonawcy.

Zamawiający stosownie do art. art. 95 ust. 1 uPzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 tj.)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena oferty / Gewichtung: 80%
Kostenkriterium - Name: Warunki ubezpieczenia: 20% - przyjęcie fakultatywnych klauzul rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej, według następujących zasad: a. brak akceptacji klauzul obligatoryjnych powoduje odrzucenie oferty b. za przyjęcie poszczególnych klauzul zostanie przyznana ilość punktów przypisana danej klauzuli / Gewichtung: 20%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET I - Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SWZ

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66513000 Rechtsschutz- und Allgefahrenversicherungen
66513200 Bauwesenversicherungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
Hauptort der Ausführung:

Legnica

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SWZ

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia

2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji

Ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w SWZ

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej

3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów – dotyczy ruchomości

4. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk– dotyczy nieruchomości

5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

Nazwa jednostki:

Urząd Miasta Legnicy, Gmina Legnica, Miejskie Przedszkole Nr 1, Miejskie Przedszkole Nr 2, Miejskie Przedszkole Nr 3

Miejskie Przedszkole Nr 4, Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących, Miejskie Przedszkole Nr 7, Miejskie Przedszkole Nr 8, Miejskie Przedszkole Nr 9, Miejskie Przedszkole Nr 10, Miejskie Przedszkole Nr 11, Miejskie Przedszkole Nr 12, Miejskie Przedszkole Nr 13, Miejskie Przedszkole Nr 14, Miejskie Przedszkole Nr 16, Miejskie Przedszkole Nr 18, Miejskie Przedszkole Nr 19, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 4

Szkoła Podstawowa Nr 6 , Szkoła Podstawowa Nr 7 , Szkoła Podstawowa Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 10, Szkoła Podstawowa Nr 16 Szkoła Podstawowa Nr 18, Szkoła Podstawowa Nr 19, Zespół Szkół Integracyjnych, I Liceum Ogólnokształcące

II Liceum Ogólnokształcące, V Liceum Ogólnokształcące VII Liceum Ogólnokształcącego Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 , Zespół Szkół Muzycznych, Zespół Szkół Budowlanych , Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych, Zespół Szkół Samochodowych Zespół Szkół Technicznych I Ogólnokształcących, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, Młodzieżowe Centrum Kultury, Zespół Placówek Specjalnych, Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej w Legnicy, Rodzinny Dom Dziecka w Legnicy, Miejska Izba Wytrzeźwień, Świetlica Terapeutyczna Nr 1,Świetlica Terapeutyczna Nr 2, Pogotowie Opiekuńcze, Dom Dziecka, Zarząd Dróg Miejskich, Straż Miejska W Legnicy, Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, Legnicka Biblioteka Publiczna, Legnickie Centrum Kultury, Muzeum Miedzi, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom dla Dzieci" oraz parki, skwery, place zabaw będące w zarządzaniu w/w jednostek.

Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1.zip (w skład którego wchodzą pliki: zal1a_szczegółowe warunki zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia; zal1b_rejestry majątku; zal1c_zestawienie sum ubezpieczeń i wykaz pojazdów; zal1d_informacje do oceny ryzyka) do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – część utajniona SWZ - udostępniana na wniosek Wykonawcy.

Zamawiający stosownie do art. art. 95 ust. 1 uPzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 tj.)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena oferty / Gewichtung: 80%
Kostenkriterium - Name: Warunki ubezpieczenia: 20% - przyjęcie fakultatywnych klauzul rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej, według następujących zasad: a. brak akceptacji klauzul obligatoryjnych powoduje odrzucenie oferty b. za przyjęcie poszczególnych klauzul zostanie przyznana ilość punktów przypisana danej klauzuli / Gewichtung: 20%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET I - Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SWZ

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66513000 Rechtsschutz- und Allgefahrenversicherungen
66513200 Bauwesenversicherungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
Hauptort der Ausführung:

Legnica

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SWZ

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia

2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji

Ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w SWZ

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej

3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów – dotyczy ruchomości

4. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk– dotyczy nieruchomości

5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

Nazwa jednostki:

Urząd Miasta Legnicy, Gmina Legnica, Miejskie Przedszkole Nr 1, Miejskie Przedszkole Nr 2, Miejskie Przedszkole Nr 3

Miejskie Przedszkole Nr 4, Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących, Miejskie Przedszkole Nr 7, Miejskie Przedszkole Nr 8, Miejskie Przedszkole Nr 9, Miejskie Przedszkole Nr 10, Miejskie Przedszkole Nr 11, Miejskie Przedszkole Nr 12, Miejskie Przedszkole Nr 13, Miejskie Przedszkole Nr 14, Miejskie Przedszkole Nr 16, Miejskie Przedszkole Nr 18, Miejskie Przedszkole Nr 19, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 4

Szkoła Podstawowa Nr 6 , Szkoła Podstawowa Nr 7 , Szkoła Podstawowa Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 10, Szkoła Podstawowa Nr 16 Szkoła Podstawowa Nr 18, Szkoła Podstawowa Nr 19, Zespół Szkół Integracyjnych, I Liceum Ogólnokształcące

II Liceum Ogólnokształcące, V Liceum Ogólnokształcące VII Liceum Ogólnokształcącego Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 , Zespół Szkół Muzycznych, Zespół Szkół Budowlanych , Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych, Zespół Szkół Samochodowych Zespół Szkół Technicznych I Ogólnokształcących, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, Młodzieżowe Centrum Kultury, Zespół Placówek Specjalnych, Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej w Legnicy, Rodzinny Dom Dziecka w Legnicy, Miejska Izba Wytrzeźwień, Świetlica Terapeutyczna Nr 1,Świetlica Terapeutyczna Nr 2, Pogotowie Opiekuńcze, Dom Dziecka, Zarząd Dróg Miejskich, Straż Miejska W Legnicy, Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, Legnicka Biblioteka Publiczna, Legnickie Centrum Kultury, Muzeum Miedzi, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom dla Dzieci" oraz parki, skwery, place zabaw będące w zarządzaniu w/w jednostek.

Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1.zip (w skład którego wchodzą pliki: zal1a_szczegółowe warunki zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia; zal1b_rejestry majątku; zal1c_zestawienie sum ubezpieczeń i wykaz pojazdów; zal1d_informacje do oceny ryzyka) do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – część utajniona SWZ - udostępniana na wniosek Wykonawcy.

Zamawiający stosownie do art. art. 95 ust. 1 uPzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 tj.)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena oferty / Gewichtung: 80%
Kostenkriterium - Name: Warunki ubezpieczenia: 20% - przyjęcie fakultatywnych klauzul rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej, według następujących zasad: a. brak akceptacji klauzul obligatoryjnych powoduje odrzucenie oferty b. za przyjęcie poszczególnych klauzul zostanie przyznana ilość punktów przypisana danej klauzuli / Gewichtung: 20%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2022r.poz. 1710 – tekst jednolity ze zmianami) - Wstępne ogłoszenie informacyjne NR 2022/S 027-069641 z dnia 08.02.2022r.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 220-631728
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET I - Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SWZ

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET II - Ubezpieczenia komunikacyjne

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET III - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

PAKIET I:

podstawa faktyczna:

cena najkorzystniejszej oferty PAKIET I firmy Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, która wynosi 3.556.000,60 zł brutto, przewyższa zamierzenie i możliwości finansowe Zamawiającego, które wynosi: 1.491.790,00 zł brutto;

podstawa prawna:

w związku z powyższym, Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 19.09.2019r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) cyt. „Art. 255. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) 3) cena (…) najkorzystniejszej oferty (…) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia…”.

PAKIET II:

podstawa faktyczna:

cena najkorzystniejszej oferty PAKIET II firmy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162,

02-342 Warszawa, która wynosi 278.766,00 zł brutto, przewyższa zamierzenie i możliwości finansowe Zamawiającego, które wynosi: 210.536,00 zł;

podstawa prawna:

w związku z powyższym, Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 19.09.2019r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) cyt. „Art. 255. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) 3) cena (…) najkorzystniejszej oferty (…) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia…”.

PAKIET III:

- podstawa faktyczna:

w pakiecie III nie została złożona żadna oferta.

- podstawa prawna:

w związku z powyższym, Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 19.09.2019r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) cyt. „255. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) 1) …nie złożono (…)żadnej oferty …”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023