Services - 71540-2017

24/02/2017    S39    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi nadzoru budowlanego

2017/S 039-071540

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: PKP PLK S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa, pokój 120 (I piętro)
E-mail: ewa.wrobel@plk-sa.pl
Faks: +48 0224732155
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.plk-sa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.plk-sa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
PKP Polskie linie kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny
ul. Minerska 16
Warszawa
04-506
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Wróbel
E-mail: ewa.wrobel@plk-sa.pl
Faks: +48 224732155
Kod NUTS: PL127

Adresy internetowe:

Główny adres: http://plk-sa.pl

I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport kolejowy, zarządzanie liniami kolejowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol.

Numer referencyjny: IREZA1n-216-79/16
II.1.2)Główny kod CPV
71520000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego, w ramach projektu Nr 2015-PL-TM-0007-W. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol, etap III – LCS Terespol”, realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę” CEF.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 15 760 008.10 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego, w ramach projektu Nr 2015-PL-TM-0007-W. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce-Terespol, etap III – LCS Terespol”, realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę” CEF 1, w szczególności:

a) Pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z Umową oraz warunkami kontraktowymi FIDIC;

b) Zarządzanie rzeczowo-finansowe, w szczególności kompleksowa obsługa Kontraktu w zakresie jego rozliczenia, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej;

c) Zarządzanie techniczne, w tym wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego dla Kontraktu;

d) Zarządzanie w tym koordynacja wszystkich robót realizowanych w ramach Projektu;

e) Prowadzenie nadzoru środowiskowego, osiągnięcie rezultatów określonych w umowie o dofinansowanie.

Usługa będzie realizowana dla Kontraktu w 2 Etapach:

1) Etap 1 – wsparcia w prowadzeniu postępowania przetargowego i wyboru Wykonawcy Robót – niniejsze postępowanie nie obejmuje realizacji Etapu 1,

2) Etap 2 – realizacji Robót – realizowany będzie od dnia wskazanego w wydanym przez Zamawiającego Poleceniu rozpoczęcia Usługi dla Etapu 2, wydanym nie później niż 14 dni od zawarcia Umowy na Roboty, określającym termin rozpoczęcia realizacji Etapu 2 nie później niż w terminie 30 dni od jej zawarcia, do dnia zakończenia wykonywania Robót (wystawienia Świadectwa Przejęcia),

3) Etap 3 – dotyczący okresu gwarancji i zgłaszania wad z Umowy o Roboty, realizowany od zakończenia wykonywania Robót (od dnia następnego po wystawieniu Świadectwa Przejęcia) przez okres 24 miesięcy, z zastrzeżeniem, iż czas ten może ulec wydłużeniu w przypadku zastosowania Prawa opcji określonego w § 27 Warunków Umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiący Tom III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 133 340.08 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 79
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W ramach Prawa opcji Zamawiający przewiduje, wydłużenie czasu realizacji Etapu 3, ponad przewidziane w Umowie 24 miesiące o:

1) 12 miesięcy,

2) 24 miesiące,

3) 36 miesięcy

4) 48 miesięcy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Nr 2015-PL-TM-0007-W.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy

1.1 W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 Ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz w ust. 5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne) z wyłączeniem przesłanek określonych w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Ustawy Pzp w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d Ustawy Pzp oraz spełniający warunki udziału określone w pkt 1.2 poniżej.

1.2 Zgodnie z art. 22 ust.1b Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

1.2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

1.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej.

1.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

1.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2. Dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w punkcie 1 powyżej.

2.1. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców złoży wraz z ofertą Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do IDW. Zasady wypełniania Jednolitego Dokumentu zostały zamieszczone na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

Uwaga!!!

Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca składając razem z ofertą Jednolity Dokument może ograniczyć się do wypełnienia w części IV jedynie sekcji α (alfa) i w takim przypadku nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

2.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą także Jednolity Dokument dotyczący każdego z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do IDW.

2.4. Wykonawca wskazujący w Jednolitym Dokumencie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa Jednolity Dokument dotyczący każdego z tych Podwykonawców.

2.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie.

2.6. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie dotyczącym każdego z tych podmiotów, w zakresie pkt 9.8.1. – 9.8.7 IDW:

Katalog dokumentów i dopuszczalna forma ich składania zostały określone w pkt. 9.7.-9.13. IDW.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca potwierdzi, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia jeżeli:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 3 600 000 000 PLN;

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 900 000 PLN;

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wstępne potwierdzenie spełnienia warunków zamówienia zostanie ocenione na podstawie Jednolitego Dokumentu o którym mowa w Sekcji III.1.1 pkt 2.1 Ogłoszenia. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie. Zakres i forma wymaganych dokumentów zostały określone w pkt 9.7.5-9.7.7 IDW oraz 9.6-9.13 IDW.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:

1.wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), maksymalnie 3 (trzech) usług polegających na zarządzaniu inwestycją i sprawowaniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie budowy lub przebudowy linii kolejowych, obejmujących budowę/przebudowę co najmniej:

— 1 (jednej) stacji kolejowej z minimum 4 torami głównymi w zakresie nawierzchni, podtorza i odwodnienia oraz sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi,

— 10 rozjazdów, 4 krawędzi peronowych, 2 (dwóch) obiektów inżynieryjnych, 1 (jednego) sytemu komputerowych stacyjnych urządzeń srk na stacji z minimum 10 rozjazdami,

— 2 (dwóch) systemów komputerowej samoczynnej sygnalizacji przejazdowej lub komputerowej sygnalizacji przejazdowej dla przejazdów kat. A,

— 5 (pięciu) odstępów komputerowej samoczynnej blokady liniowej, 1 (jednego) systemu DSAT,

przy czym usługi te muszą dotyczyć robót budowlanych, których łączna wartość zakończonych lub odebranych świadectwem przejęcia (protokołem odbioru końcowego) robót wynosi co najmniej

300 000 000 PLN brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbioru usług oraz dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia) lub zakończenia realizacji umowy na świadczenie usług nadzoru jeżeli zakończenie realizacji umowy nastąpiło wcześniej niż wystawienie Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), protokołu odbioru całości robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

1) Inżynier Projektu,

2) Specjalista ds. obmiarowo-rozliczeniowych,

3) Inżynier materiałowy,

4) Specjalista ds. raportowania,

5) Specjalista ds. BHP,

6) Inżynier Rezydent wiodący – koordynator branżowy,

7) Inżynier Rezydent – branża torowa,

8) Geodeta,

9) Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,

10) Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,

11) Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

12) Koordynator zespołu przeglądu dokumentacji.

UWAGA: Zamawiający zastrzega, że w odniesieniu do ww. osób będzie brane pod uwagę wyłącznie doświadczenie nabyte po uzyskaniu odpowiednich uprawnień.Nie dopuszcza się wskazywania przez Wykonawców w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wstępne potwierdzenie spełnienia warunku zamówienia zostanie ocenione na podstawie Jednolitego Dokumentu o którym mowa w Sekcji III.1.1 pkt 2.1 Ogłoszenia. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,o których mowa w Jednolitym Dokumencie. Zakres i forma wymaganych dokumentów zostały określone w pkt 9.7.1-9.7.4 IDW oraz 9.6-9.13 IDW.

Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w Jednolitym Dokumencie odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie ww. dokumentów, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy.

Dokładne informacje nt. wymogów stawianych wykonawcom z zakresie zdolności technicznej i zawodowej zostały zawarte w pkt 8 i 9 Tomu I SIWZ- IDW.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 350 000 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy.

Szczegóły zostały określone w pkt 11 IDW.

2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Szczegóły dot. zabezpieczenia zostały określone w pkt 20 IDW.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego Zamówienia będą prowadzone w złotych polskich.Szczegółowe zasady oraz sposób rozliczeń określony został w Warunkach Umowy stanowiących Tom II SIWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego Zamówienia, zgodnie z art. 23 Ustawy Pzp.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Tomie II SIWZ -Warunkach umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/04/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/04/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Minerska 16, 04-506 Warszawa, sala nr 010.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Przewidywany czas realizacji Usługi dla Kontraktu – od terminu rozpoczęcia realizacji Etapu z Umowy na roboty, odpowiednio 79 miesięcy, w tym:

a) 40 miesięcy – Etap 2

b) 24 miesiące – Etap 3;

c) Okres wydłużony realizacji Kontraktu – wyznaczony na 12 miesięcy,

d) Okres wykraczający poza okres wydłużony- wyznaczony na 3 miesiące.

II. Użyte w przedmiotowym Ogłoszeniu terminy mają następujące znaczenie:

1. „Ustawa” – ustawa z dnia 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 2164, z późn. zm.),

2. „IDW” – Instrukcja dla Wykonawców, stanowiąca Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV. Wartość szacunkowa zamówienia(wraz z zamówieniami podobnymi, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych) wynosi: 15 760 008,10 PLN, w tym wartość:

— zamówienia podstawowego wynosi 13 133 340,08 PLN;

— zamówień podobnych 2 626 668,02 PLN.

Dokumenty i oświadczenia o których mowa w Sekcji III 1.1 pkt 2.5.:

a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

b) dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie lub

c) oświadczenie – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt b) powyżej,

d) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,

e) część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

f) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

g) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt. e) i f) powyżej,

h) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy;

i) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) ustawy Pzp oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) ustawy Pzp oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp;

k) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

l)oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

m) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

n) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-784
Polska
Tel.: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania lub przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się treścią odwołania przed upływem termin do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-784
Polska
Tel.: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/02/2017