Lieferungen - 71549-2023

03/02/2023    S25

Bulgarien-Sofia: Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

2023/S 025-071549

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: INSTITUT PO FIZIKOHIMIYa
Nationale Identifikationsnummer: 000663764
Postanschrift: ul. AKAD. G. BONChEV, blok 11, et. 4
Ort: gr.Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1113
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Dragomir Mladenov Tachev
E-Mail: dtachev@ipc.bas.bg
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://ipc.bas.bg/page/bg/nachalo.php
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/28894
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/266657
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/266657
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: научна и научно-изследователска дейност

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на общо лабораторно оборудване към лаборатория по електрохимични технологии,

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предмет на поръчката е доставка общо лабораторно оборудване към лаборатория по електрохимични технологии, както следва: лабораторен дестилатор с вграден резервоар, система за ултрачиста (клас i) и чиста (клас ii) вода, аналитична везна, лабораторен ph метър, лабораторен кондуктометър, лабораторна сушилня с принудителна конвекция, ултразвукова вана с нагряване, ултразвуков хомогенизатор, магнитна бъркалка с нагряване, вакуум сушилня в комплект с помпа, бинокулярен микроскоп, циркулационен нагряващ термостат, автоматични пипети с променлив обем, покриващи минимум диапазона 0.2 до 5000.0 µl, комплект диспенсъри.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 83 333.33 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

София, ул.Акад. Георги Бончев бл. 11

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предмет на настоящата процедура е избор на изпълнител за доставка на доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на доставените апарати.

Доставеното оборудване трябва да е фабрично ново и неупотребявано. Доставените към апаратите програмни продукти (пакети) трябва да са лицензирани. Апаратурата трябва да бъде доставена окомплектована с всички части и принадлежности, необходими за правилната работа и безпроблемна експлоатация. Всички апарати трябва да са произведени в съответствие с европейските норми за безопасност. Всички предлагани апарати трябва да бъде с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 83 333.33 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Средствата за изпълнение на поръчката са осигурени по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 за създаване на „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансират по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

няма изискване

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

няма изискване

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

няма изискване

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Предмет на настоящата процедура е избор на изпълнител за доставка на доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на доставените апарати.Срокът за доставка на всички апарати е съобразно предложението на Участника, като не може да бъде по-дълъг от 120 дни, считано от датата на подписване на договора, като крайният срок на доставка не може да бъде по-късно от 01.11.2023 г.В предложения от Участника срок на доставка трябва да бъдат доставени вс.апарати, предмет на поръчката. Доставката на вс. апарати се удостоверява с подписване на един приемно предавателен протокол. Монтажът трябва да бъде извършен от технически лица, притежаващи съответната квалификация и опит за изпълнение на възложените дейности.Крайният срок на изпълнение на доставка и монтаж на всички апарати не може да бъде след 01.12.2023 г. Гаранц. срок на вс. апаратите,предмет на поръчката,не може да бъде по-кратък от 2 год.считано от датата на подписване на Протокола за монтаж на всички апарати, предмет на поръчката.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 14:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

В процед.може да участва като подава оферта вс.бълг.или чуждестр.ФЛ или ЮЛ или техни обединения,както и вс.друго образув.,което има право да изпълни доставката,съгл.законодат.на държавата,в която е установ.и отговаря на изискв. на ЗОП, настоящото обявл. и документ. за участие.Възлож.отстран.от участие в процед.участн.,за когото са налице основ.за задълж.отстран.по чл.54,ал.1 ЗОП, обстоят. по чл.55, ал.1(без т.2) ЗОП,за когото са налице:по чл.3,т.8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС,обстоят. по чл.69 ЗПКОНПИ,който не отговаря на изискв.на чл.101, ал.11 ЗОП и съгл.чл.107 ЗОП,който е предст.ценово предлож.,което превишава максим.допустимата прогн.стойност на поръч. Участ.декларира липсата на основ.отстран.и съответств.с критериите за подбор чрез представ. ЕЕДОП. В раздел Г на ЕЕДОП.Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка” се попълва информация, относно специфичните национални основания за отстраняване, които са:Осъж.за престъпления по чл.194-208,чл.213а-217, чл. 219-252,чл.254а-255а и чл. 256-260 НК (или аналогични в друга държава); Нарушения по чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или 3,чл.63,ал.1 или 2,чл.228,ал.3 от КТ(чл.54,ал.1,т.6 ЗОП);Налич. на свързаност по смисъла на §2,т.45 ДР на ЗОП;Обстоят.по чл.69 ЗПКОНПИ; Забраната за участие в процедури за общес.поръчки на лица, за които са налице обстоятелствата съгласно чл.3,т.8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон;обстоят.по.т.4.3.от Общ.усл.при предост.на безвъзм.финан. помощ по приор. ос 1 от ОП НОИР,както следва:а)Към датата на подаване на оферта от съотв.участ.в процедура за възлагане,участ.в процедура за възлаг.се представл.от лице на трудово или служебно правоотн. в Управл.орган,докато заема съотв.длъжност и една година след напускането;б) Към датата на подав.на оферта от съотв. участн.в процед.за възлагане, участн.да има скл. трудов или др.договор за изпълн.на ръководни или контролни функции с лице на трудово или служебно правоотнош.в Управл.орган или докато заема съотв. длъжност и една година след напускането;в)към датата на подав.на оферта от съотв.участник, лице на труд. или служеб.правоотн. в Управл.орган,докато заема съотв. длъжн. и 1 година след напускането й не следва да притеж.дялове или акции от капитала на участн.в процедурата, при изпълн.на дейности по проект,съфинансиран по ОП„НОИР“;г)Към датата на подаване на офертата от съотв.участ.в процед.,участн.да няма сключ.договор за консултант.услуги с лице на труд. или служ. правоотн.в Управл. орган, докато заема съотв. длъжност и 1 година след напускането;Възлож.не изисква създаване на ЮЛ,когато участн.,определен за изпълнител е обединение на ФЛ и/или ЮЛ.Преди сключ. на догов. Изпълн.представя гаранц. за изпълнение в р-р на 5% от ст-та на договора без ДДС.Възложителят предвижда частично освобождаване на първоначално предостав. гаранц.за изпълн.,като след подписване на проток.за монтаж,въвежд.в експлоатация, тестване и обучение,освобож.80% от гаранцията. За обезпеч.на остат.от изпълн.,за срока на гаранц.обсл.,Изпълн. предост.гар-ция в р-р на 1% от ст-та на Договора със срок на валид.30 дни след изтич.на гаранц.срок. Възл. предост. възм.за аванс.плащане в размер на 30% от ст-та на договора, като изисква Гаран. за аван. плащане, покриваща целия р-р на аванс.плащане. Гаранц.се предоставят в една от формите по чл. 111, ал.5 от ЗОП.Усл.и сроковете за задържане/освобождаване на Гаранциите се уреждат в договора.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023