Lieferungen - 71549-2023

03/02/2023    S25

България-София: Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

2023/S 025-071549

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКОХИМИЯ
Национален регистрационен номер: 000663764
Пощенски адрес: ул. АКАД. Г. БОНЧЕВ, блок 11, ет. 4
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Лице за контакт: Драгомир Младенов Тачев
Електронна поща: dtachev@ipc.bas.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ipc.bas.bg/page/bg/nachalo.php
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/28894
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/266657
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/266657
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: научна и научно-изследователска дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на общо лабораторно оборудване към лаборатория по електрохимични технологии,

II.1.2)Основен CPV код
38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на поръчката е доставка общо лабораторно оборудване към лаборатория по електрохимични технологии, както следва: лабораторен дестилатор с вграден резервоар, система за ултрачиста (клас i) и чиста (клас ii) вода, аналитична везна, лабораторен ph метър, лабораторен кондуктометър, лабораторна сушилня с принудителна конвекция, ултразвукова вана с нагряване, ултразвуков хомогенизатор, магнитна бъркалка с нагряване, вакуум сушилня в комплект с помпа, бинокулярен микроскоп, циркулационен нагряващ термостат, автоматични пипети с променлив обем, покриващи минимум диапазона 0.2 до 5000.0 µl, комплект диспенсъри.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 83 333.33 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

София, ул.Акад. Георги Бончев бл. 11

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата процедура е избор на изпълнител за доставка на доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на доставените апарати.

Доставеното оборудване трябва да е фабрично ново и неупотребявано. Доставените към апаратите програмни продукти (пакети) трябва да са лицензирани. Апаратурата трябва да бъде доставена окомплектована с всички части и принадлежности, необходими за правилната работа и безпроблемна експлоатация. Всички апарати трябва да са произведени в съответствие с европейските норми за безопасност. Всички предлагани апарати трябва да бъде с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 83 333.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Средствата за изпълнение на поръчката са осигурени по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 за създаване на „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансират по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

няма изискване

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

няма изискване

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

няма изискване

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Предмет на настоящата процедура е избор на изпълнител за доставка на доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на доставените апарати.Срокът за доставка на всички апарати е съобразно предложението на Участника, като не може да бъде по-дълъг от 120 дни, считано от датата на подписване на договора, като крайният срок на доставка не може да бъде по-късно от 01.11.2023 г.В предложения от Участника срок на доставка трябва да бъдат доставени вс.апарати, предмет на поръчката. Доставката на вс. апарати се удостоверява с подписване на един приемно предавателен протокол. Монтажът трябва да бъде извършен от технически лица, притежаващи съответната квалификация и опит за изпълнение на възложените дейности.Крайният срок на изпълнение на доставка и монтаж на всички апарати не може да бъде след 01.12.2023 г. Гаранц. срок на вс. апаратите,предмет на поръчката,не може да бъде по-кратък от 2 год.считано от датата на подписване на Протокола за монтаж на всички апарати, предмет на поръчката.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 06/03/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/03/2023
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В процед.може да участва като подава оферта вс.бълг.или чуждестр.ФЛ или ЮЛ или техни обединения,както и вс.друго образув.,което има право да изпълни доставката,съгл.законодат.на държавата,в която е установ.и отговаря на изискв. на ЗОП, настоящото обявл. и документ. за участие.Възлож.отстран.от участие в процед.участн.,за когото са налице основ.за задълж.отстран.по чл.54,ал.1 ЗОП, обстоят. по чл.55, ал.1(без т.2) ЗОП,за когото са налице:по чл.3,т.8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС,обстоят. по чл.69 ЗПКОНПИ,който не отговаря на изискв.на чл.101, ал.11 ЗОП и съгл.чл.107 ЗОП,който е предст.ценово предлож.,което превишава максим.допустимата прогн.стойност на поръч. Участ.декларира липсата на основ.отстран.и съответств.с критериите за подбор чрез представ. ЕЕДОП. В раздел Г на ЕЕДОП.Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка” се попълва информация, относно специфичните национални основания за отстраняване, които са:Осъж.за престъпления по чл.194-208,чл.213а-217, чл. 219-252,чл.254а-255а и чл. 256-260 НК (или аналогични в друга държава); Нарушения по чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или 3,чл.63,ал.1 или 2,чл.228,ал.3 от КТ(чл.54,ал.1,т.6 ЗОП);Налич. на свързаност по смисъла на §2,т.45 ДР на ЗОП;Обстоят.по чл.69 ЗПКОНПИ; Забраната за участие в процедури за общес.поръчки на лица, за които са налице обстоятелствата съгласно чл.3,т.8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон;обстоят.по.т.4.3.от Общ.усл.при предост.на безвъзм.финан. помощ по приор. ос 1 от ОП НОИР,както следва:а)Към датата на подаване на оферта от съотв.участ.в процедура за възлагане,участ.в процедура за възлаг.се представл.от лице на трудово или служебно правоотн. в Управл.орган,докато заема съотв.длъжност и една година след напускането;б) Към датата на подав.на оферта от съотв. участн.в процед.за възлагане, участн.да има скл. трудов или др.договор за изпълн.на ръководни или контролни функции с лице на трудово или служебно правоотнош.в Управл.орган или докато заема съотв. длъжност и една година след напускането;в)към датата на подав.на оферта от съотв.участник, лице на труд. или служеб.правоотн. в Управл.орган,докато заема съотв. длъжн. и 1 година след напускането й не следва да притеж.дялове или акции от капитала на участн.в процедурата, при изпълн.на дейности по проект,съфинансиран по ОП„НОИР“;г)Към датата на подаване на офертата от съотв.участ.в процед.,участн.да няма сключ.договор за консултант.услуги с лице на труд. или служ. правоотн.в Управл. орган, докато заема съотв. длъжност и 1 година след напускането;Възлож.не изисква създаване на ЮЛ,когато участн.,определен за изпълнител е обединение на ФЛ и/или ЮЛ.Преди сключ. на догов. Изпълн.представя гаранц. за изпълнение в р-р на 5% от ст-та на договора без ДДС.Възложителят предвижда частично освобождаване на първоначално предостав. гаранц.за изпълн.,като след подписване на проток.за монтаж,въвежд.в експлоатация, тестване и обучение,освобож.80% от гаранцията. За обезпеч.на остат.от изпълн.,за срока на гаранц.обсл.,Изпълн. предост.гар-ция в р-р на 1% от ст-та на Договора със срок на валид.30 дни след изтич.на гаранц.срок. Възл. предост. възм.за аванс.плащане в размер на 30% от ст-та на договора, като изисква Гаран. за аван. плащане, покриваща целия р-р на аванс.плащане. Гаранц.се предоставят в една от формите по чл. 111, ал.5 от ЗОП.Усл.и сроковете за задържане/освобождаване на Гаранциите се уреждат в договора.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/01/2023