Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 71549-2023

03/02/2023    S25

България-София: Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

2023/S 025-071549

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКОХИМИЯ
Национален регистрационен номер: 000663764
Пощенски адрес: ул. АКАД. Г. БОНЧЕВ, блок 11, ет. 4
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Лице за контакт: Драгомир Младенов Тачев
Електронна поща: dtachev@ipc.bas.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ipc.bas.bg/page/bg/nachalo.php
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/28894
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/266657
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/266657
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: научна и научно-изследователска дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на общо лабораторно оборудване към лаборатория по електрохимични технологии,

II.1.2)Основен CPV код
38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на поръчката е доставка общо лабораторно оборудване към лаборатория по електрохимични технологии, както следва: лабораторен дестилатор с вграден резервоар, система за ултрачиста (клас i) и чиста (клас ii) вода, аналитична везна, лабораторен ph метър, лабораторен кондуктометър, лабораторна сушилня с принудителна конвекция, ултразвукова вана с нагряване, ултразвуков хомогенизатор, магнитна бъркалка с нагряване, вакуум сушилня в комплект с помпа, бинокулярен микроскоп, циркулационен нагряващ термостат, автоматични пипети с променлив обем, покриващи минимум диапазона 0.2 до 5000.0 µl, комплект диспенсъри.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 83 333.33 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

София, ул.Акад. Георги Бончев бл. 11

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата процедура е избор на изпълнител за доставка на доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на доставените апарати.

Доставеното оборудване трябва да е фабрично ново и неупотребявано. Доставените към апаратите програмни продукти (пакети) трябва да са лицензирани. Апаратурата трябва да бъде доставена окомплектована с всички части и принадлежности, необходими за правилната работа и безпроблемна експлоатация. Всички апарати трябва да са произведени в съответствие с европейските норми за безопасност. Всички предлагани апарати трябва да бъде с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 83 333.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Средствата за изпълнение на поръчката са осигурени по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 за създаване на „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансират по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

няма изискване

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

няма изискване

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

няма изискване

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Предмет на настоящата процедура е избор на изпълнител за доставка на доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на доставените апарати.Срокът за доставка на всички апарати е съобразно предложението на Участника, като не може да бъде по-дълъг от 120 дни, считано от датата на подписване на договора, като крайният срок на доставка не може да бъде по-късно от 01.11.2023 г.В предложения от Участника срок на доставка трябва да бъдат доставени вс.апарати, предмет на поръчката. Доставката на вс. апарати се удостоверява с подписване на един приемно предавателен протокол. Монтажът трябва да бъде извършен от технически лица, притежаващи съответната квалификация и опит за изпълнение на възложените дейности.Крайният срок на изпълнение на доставка и монтаж на всички апарати не може да бъде след 01.12.2023 г. Гаранц. срок на вс. апаратите,предмет на поръчката,не може да бъде по-кратък от 2 год.считано от датата на подписване на Протокола за монтаж на всички апарати, предмет на поръчката.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 06/03/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/03/2023
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В процед.може да участва като подава оферта вс.бълг.или чуждестр.ФЛ или ЮЛ или техни обединения,както и вс.друго образув.,което има право да изпълни доставката,съгл.законодат.на държавата,в която е установ.и отговаря на изискв. на ЗОП, настоящото обявл. и документ. за участие.Възлож.отстран.от участие в процед.участн.,за когото са налице основ.за задълж.отстран.по чл.54,ал.1 ЗОП, обстоят. по чл.55, ал.1(без т.2) ЗОП,за когото са налице:по чл.3,т.8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС,обстоят. по чл.69 ЗПКОНПИ,който не отговаря на изискв.на чл.101, ал.11 ЗОП и съгл.чл.107 ЗОП,който е предст.ценово предлож.,което превишава максим.допустимата прогн.стойност на поръч. Участ.декларира липсата на основ.отстран.и съответств.с критериите за подбор чрез представ. ЕЕДОП. В раздел Г на ЕЕДОП.Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка” се попълва информация, относно специфичните национални основания за отстраняване, които са:Осъж.за престъпления по чл.194-208,чл.213а-217, чл. 219-252,чл.254а-255а и чл. 256-260 НК (или аналогични в друга държава); Нарушения по чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или 3,чл.63,ал.1 или 2,чл.228,ал.3 от КТ(чл.54,ал.1,т.6 ЗОП);Налич. на свързаност по смисъла на §2,т.45 ДР на ЗОП;Обстоят.по чл.69 ЗПКОНПИ; Забраната за участие в процедури за общес.поръчки на лица, за които са налице обстоятелствата съгласно чл.3,т.8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон;обстоят.по.т.4.3.от Общ.усл.при предост.на безвъзм.финан. помощ по приор. ос 1 от ОП НОИР,както следва:а)Към датата на подаване на оферта от съотв.участ.в процедура за възлагане,участ.в процедура за възлаг.се представл.от лице на трудово или служебно правоотн. в Управл.орган,докато заема съотв.длъжност и една година след напускането;б) Към датата на подав.на оферта от съотв. участн.в процед.за възлагане, участн.да има скл. трудов или др.договор за изпълн.на ръководни или контролни функции с лице на трудово или служебно правоотнош.в Управл.орган или докато заема съотв. длъжност и една година след напускането;в)към датата на подав.на оферта от съотв.участник, лице на труд. или служеб.правоотн. в Управл.орган,докато заема съотв. длъжн. и 1 година след напускането й не следва да притеж.дялове или акции от капитала на участн.в процедурата, при изпълн.на дейности по проект,съфинансиран по ОП„НОИР“;г)Към датата на подаване на офертата от съотв.участ.в процед.,участн.да няма сключ.договор за консултант.услуги с лице на труд. или служ. правоотн.в Управл. орган, докато заема съотв. длъжност и 1 година след напускането;Възлож.не изисква създаване на ЮЛ,когато участн.,определен за изпълнител е обединение на ФЛ и/или ЮЛ.Преди сключ. на догов. Изпълн.представя гаранц. за изпълнение в р-р на 5% от ст-та на договора без ДДС.Възложителят предвижда частично освобождаване на първоначално предостав. гаранц.за изпълн.,като след подписване на проток.за монтаж,въвежд.в експлоатация, тестване и обучение,освобож.80% от гаранцията. За обезпеч.на остат.от изпълн.,за срока на гаранц.обсл.,Изпълн. предост.гар-ция в р-р на 1% от ст-та на Договора със срок на валид.30 дни след изтич.на гаранц.срок. Възл. предост. възм.за аванс.плащане в размер на 30% от ст-та на договора, като изисква Гаран. за аван. плащане, покриваща целия р-р на аванс.плащане. Гаранц.се предоставят в една от формите по чл. 111, ал.5 от ЗОП.Усл.и сроковете за задържане/освобождаване на Гаранциите се уреждат в договора.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/01/2023