Lieferungen - 71550-2023

03/02/2023    S25

Polska-Bełchatów: Silniki wielofazowe

2023/S 025-071550

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 252-734407)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Adres pocztowy: ul. Węglowa 5
Miejscowość: Bełchatów
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Grygiel
E-mail: dorota.grygiel@gkpge.pl
Tel.: +48 757734242
Faks: +48 757734212
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pgegiek.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup silników elektrycznych do wentylatorów powietrza i spalin bloku nr 7 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

Numer referencyjny: PPOST/GEK/CSS/IZE-ELT/08620/2022
II.1.2)Główny kod CPV
31132000 Silniki wielofazowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa silników elektrycznych do wentylatorów powietrza i spalin bloku nr 7 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów tj.:

1. SILNIK 1000V8 9870KW 5500V IMB3 - silnik elektryczny 3-fazowy klatkowy typu DKKEF1040-8V produkcji VEM Motors GmbH, odpowiednik silnika o numerze fabrycznym 2376073, lub równoważny;

2. SILNIK 710WF6 3400KW 10000V IMB3 - silnik elektryczny 3-fazowy klatkowy typu DKKAS7132-6WF produkcji VEM Motors GmbH, odpowiednik silnika o numerze fabrycznym 2376074, lub równoważny;

3. SILNIK 560V4 1592KW 5500V IMB3 - silnik elektryczny 3-fazowy klatkowy typu DKRAF5621-4V produkcji VEM Motors GmbH, odpowiednik silnika o numerze fabrycznym 2376075, lub równoważny.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 252-734407

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w miesiącach: 12

Powinno być:

Okres w miesiącach: 15

Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w miesiącach: 12

Powinno być:

Okres w miesiącach: 15

Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Okres w miesiącach: 12

Powinno być:

Okres w miesiącach: 15

Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1, 2, 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 06/02/2023
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 06/03/2023
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Część nr: 1, 2, 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 06/05/2023
Powinno być:
Data: 03/06/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1, 2, 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/02/2023
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 06/03/2023
Czas lokalny: 14:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: