Lieferungen - 71558-2023

03/02/2023    S25

România-Baia Mare: Paste făinoase nepreparate

2023/S 025-071558

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MARAMURES
Număr naţional de înregistrare: 15331312
Adresă: Strada: Banatului, nr. 1
Localitate: Baia Mare
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Cod poștal: 430353
Țară: România
Persoană de contact: MARIA COMAN
E-mail: office@dgaspcmm.ro
Telefon: +40 0262228999
Fax: +40 262-228322
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.dgaspcmm.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: INSTITUTIE PUBLICA
I.5)Activitate principală
Protecție socială

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord cadru de furnizare - „Paste fainoase si alte produse alimentare”

Număr de referinţă: 15331312/2022/18
II.1.2)Cod CPV principal
15851100 Paste făinoase nepreparate
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul achizitiei îl constituie achizitia de PASTE FAINOASE SI ALTE PRODUSE ALIMENTARE

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 255.185 lei

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent este de 127.592,5 lei

Valoare estimata totala a acordului cadru: intre 255.185 lei si 510.371 lei.

Cantitatile maxime si minime aferente acordului cadru sunt conform caietului de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale acordului cadru sunt conform caietului de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazuta in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. Contractele subsecvente se vor atribui semestrial, in functie de necesitatile autoritatii contractante.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 459 032.31 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15400000 Uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale
15613310 Cereale pentru micul dejun
15800000 Diverse produse alimentare
15898000 Drojdie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Locul principal de executare:

DGASPC Maramures, str. Banatului nr. 1, Baia Mare si locatiile acesteia din judet.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul achizitiei îl constituie achizitia de PASTE FAINOASE SI ALTE PRODUSE ALIMENTARE

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 255.185 lei

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent este de 127.592,5 lei

Valoare estimata totala a acordului cadru: intre 255.185 lei si 510.371 lei.

Cantitatile maxime si minime / acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente a acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazuta in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. Contractele subsecvente se vor atribui semestial, in functie de necesitatile autoritatii contractante.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 191-540235
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 219
Titlu:

Contract subsecvent 2 de furnizare paste fainoase

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ROALMISA INV
Număr naţional de înregistrare: 30715430
Adresă: Strada LUPULUI, Nr. 22
Localitate: Zalau
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Cod poștal: 450011
Țară: România
E-mail: suciu_gx2@yahoo.com
Telefon: +40 769046677
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 20 443.40 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 20 443.40 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 207
Titlu:

Acord cadru furnizare paste fainoase si alte produse alimentare

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
05/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ROALMISA INV
Număr naţional de înregistrare: 30715430
Adresă: Strada LUPULUI, Nr. 22
Localitate: Zalau
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Cod poștal: 450011
Țară: România
E-mail: suciu_gx2@yahoo.com
Telefon: +40 769046677
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 510 371.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 459 032.31 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 213
Titlu:

Contract subsecvent 1 de furnizare paste fainoase

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
16/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ROALMISA INV
Număr naţional de înregistrare: 30715430
Adresă: Strada LUPULUI, Nr. 22
Localitate: Zalau
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Cod poștal: 450011
Țară: România
E-mail: suciu_gx2@yahoo.com
Telefon: +40 769046677
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 229 526.54 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 229 485.04 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

1. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primele locuri au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertanților care au depus inițial propuneri financiare cu preț egal, reofertarea in SEAP (daca sistemul permite) sau in plic inchis, la sediul autoritatii contractante, iar acordul cadru va fi incheiat cu ofertantii clasati pe primele trei locuri in urma reofertarii. Precizam ca acest lucru nu va afecta pozitiile superioare in clasament ocupate de ceilalti ofertanti.

2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica) .

3. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, este OBLIGATORIE completarea DUAE pentru toti participantii la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti), urmand ca documentele de confirmare sa fie prezentate numai de ofertantul clasati pe primele trei locuri la finalizarea evaluarii ofertelor. In procesul de evaluare a ofertelor se va avea in vedere respingerea unei oferte in situatia in care ofertantul nu depune DUAE - art.104, alin 3 coroborat cu art. 60/HG 395/2016 si art. 137 alin. 2 litera b/HG 395/2016.

4. Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal/imputernicitului din partea ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa. In acest sens, informatiile legate de aceasta persoana vor fi precizate la nivelul DUAE la partea a II-a, litera B “Informații privind reprezentanții operatorului economic” si se va completa formularul 10.

5. In cazul in care la nivelul caietului de sarcini apar cerinte de calificare, altele decat cele solicitate prin fisa de date, se considera cerinte nescrise.

6. Acordul-cadru se va incheia cu trei operatori economici, clasati in ordinea pretului ofertat, in cazul in care exista trei operatori economici declarati admisi (indeplinesc conditiile solicitate conform documentatiei de atribuire). In cazul in care nu sunt minim trei operatori economici, acordul-cadru se va incheia cu toti operatorii economici calificati.

7. Contractele care se atribuie în baza acordului-cadru nu pot fi încheiate decât între autoritatea contractantă şi operatorii economici care sunt parte a acordului, prin reluarea competiei.

Elementul reofertarii il constituie pretul contractului.

Solicitarea autorităţii contractante, adresată operatorilor economici pentru a furniza, se materializează prin încheierea de contracte subsecvente acordului-cadru, care constituie temei legal de plată.

Informatii legate de reluarea competitiei:

Elementele/conditiile care fac obiectul reluarii competitiei si criteriul de atribuire/factorii de evaluare care urmeaza sa fie aplicati pentru stabilirea operatorului economic caruia îi va fi atribuit contractul subsecvent: pretul cel mai scazut.

Atribuirea contractelor subsecvente se va face prin reluarea competitiei, ocazie cu care autoritatea contractanta va transmite concomitent o invitatie de participare la reofertare, prin intermediul SEAP, catre toti operatorii economici semnatari ai acordului-cadru. Termenul limita de depunere a noilor oferte va fi comunicat in invitatie de participare la reofertare din SEAP.

Semnatarii acordului-cadru au obligatia de a prezenta la data solicitata de autoritatea contractanta, prin intermediul SEAP, in sectiunea dedicata, valoarea ofertei/propunerii financiare (pret cel mai scazut).

Atentie! In conf. cu prev. art. 110, alin (5) din HG 395/2016, in cadrul procesului de reofertare operatorii economici au dreptul sa modifice pretul ofertei numai in sensul imbunatatirii acestuia.

I. Elemente care raman neschimbabile :

1. criteriu de atribuire stabilit la data demarării procedurii de achiziţie publică;

2. atribuirea contractelor subsecvente numai pe baza regulilor şi condiţiilor stabilite prin prezentul acord-cadru;

3. oferta tehnica.

4. plata produselor ce vor face obiectul contractelor subsecvente.

II. Elementele care fac obiectul reofertarii, cu respectarea prevederilor art. 118. Legea 98, 1.pretul ofertei.

În situatia în care, în urma invitatiei de reofertare, doi furnizori prezinta acelasi pret, se va relua competitia numai cu cei doi operatori, acestia trebuind sa-si îmbunatateasca oferta, în sensul diminuarii acesteia.

În urma analizarii ofertelor prezentate, autoritatea contractanta va stabili operatorul economic câstigator, va transmite rezultatul evaluarii ofertelor tuturor participantilor la reofertare si va atribui contractul subsecvent celui care a oferit pretul cel mai scazut.

Operatorii economici semnatari ai acordului-cadru au obligatia de a lua toate masurile posibile în vederea minimizarii costurilor, pentru a servi în cel mai bun mod interesele autoritatii contractante. Contractele subsecvente se vor incheia cu operatorul economic clasat pe primul loc in ordinea pretului ofertat. In cazul in care in urma comenzii autoritatii contractante operatorul economic clasat pe primul loc in ordinea pretului ofertat nu poate onora comanda, contractul subsecvent se va incheia cu urmatorul clasat in ordinea pretului ofertat.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
31/01/2023