Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 71567-2023

03/02/2023    S25

Polen-Przemyśl: Elektrizität

2023/S 025-071567

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Nationale Identifikationsnummer: REGON 650186837
Postanschrift: Adama Mickiewicza 34
Ort: Przemyśl
NUTS-Code: PL822 Przemyski
Postleitzahl: 37-700
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Grażyna Mazurkiewicz - Łacina, Katarzyna Piasecka
E-Mail: zamowienia.biosg@strazgraniczna.pl
Telefon: +48 166732374/ +48 166732327
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/biosg
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/biosg
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Administracja rządowa terenowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa energii elektrycznej do kompleksu nieruchomości służbowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu oraz obiektów Placówek BiOSG.

Referenznummer der Bekanntmachung: 1/SGMiK/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09310000 Elektrizität
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do kompleksu nieruchomości służbowych BiOSG w Przemyślu oraz obiektów Placówek Straży Granicznej w miejscowościach Horyniec Zdrój, Lubaczów, Korczowa, Hermanowice, Huwniki, Wojtkowa, Czarna Górna, Stuposiany, Ustrzyki Górne, Sanok, Wetlina oraz masztów obserwacyjnych w miejscowościach Starzawa, Rożubowice oraz wież obserwacyjnych w miejscowościach Kalwaria Pacławska, Żmijowiska, Bystre i Muczne, a także kamer obserwacyjnych w miejscowości Ustrzyki Górne. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 2 125 085 kWh. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
NUTS-Code: PL822 Przemyski
Hauptort der Ausführung:

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, Placówki Straży Granicznej, maszty i wieże obserwacyjne, kamery obserwacyjne.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do kompleksu nieruchomości służbowych BiOSG w Przemyślu oraz obiektów Placówek Straży Granicznej w miejscowościach Horyniec Zdrój, Lubaczów, Korczowa, Hermanowice, Huwniki, Wojtkowa, Czarna Górna, Stuposiany, Ustrzyki Górne, Sanok, Wetlina oraz masztów obserwacyjnych w miejscowościach Starzawa, Rożubowice oraz wież obserwacyjnych w miejscowościach Kalwaria Pacławska, Żmijowiska, Bystre i Muczne, a także kamer obserwacyjnych w miejscowości Ustrzyki Górne. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 2 125 085 kWh. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy SmartPZP pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/biosg; UWAGA : Automatycznie wygenerowany przez Platformę SmartPZP dokument: ,,Oferta Podstawowa” nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy p.z.p. i Kodeksu cywilnego . Formularz ofertowy i oświadczenia złożone na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p. składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 2. Na podstawie art. 257 ustawy p.z.p., Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 5. Początek biegu terminu realizacji przedmiotu zamówienia rozpocznie się z dniem 02.06.2023 r., jednakże nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. 6. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 57 378,00 zł. 7. Zasady i sposób wniesienia wadium określa rozdz. XIII SWZ. 8. Dokumenty należy składać w formie zgodnej z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452). 9. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały zawarte w rozdz. XI SWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. warunek jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W przypadku złożenia koncesji, o której mowa powyżej, w zakresie dotyczącym zmian do koncesji, wraz z aktualną zmianą należy złożyć również koncesję pierwotną.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy oraz zmiany do umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 5 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 06/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/03/2023
Ortszeit: 10:30
Ort:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy SmartPZP dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/biosg

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576. 2. Oferta musi zawierać: Formularz ofertowy (Załącznik nr 1) wraz z Tabelą do Formularza ofertowego (Załącznik nr 1a); Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia; Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, z którego wynikać będzie, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzi podstawa wykluczenia, przewidziana w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 (załącznik nr 4 do SWZ); Pełnomocnictwo lub inny dokument, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca dokonuje czynności przez przedstawiciela lub Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 3 do SWZ). 3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych: tj.: aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, art. 108 ust. 1 pkt 4, art. 108 ust.1 pkt 5, art. 108 ust.1 pkt 6 ustawy p.z.p., a także art. 7 ust. 1 ustawy ,,sankcyjnej” z dnia 13 kwietnia 2022 r. oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014; Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p. sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest złożyć dokumenty zgodnie z Rozdz. X Sekcja B pkt 4 SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie: a. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejsz

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023