Lieferungen - 71567-2023

03/02/2023    S25

Polska-Przemyśl: Elektryczność

2023/S 025-071567

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 650186837
Adres pocztowy: Adama Mickiewicza 34
Miejscowość: Przemyśl
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Mazurkiewicz - Łacina, Katarzyna Piasecka
E-mail: zamowienia.biosg@strazgraniczna.pl
Tel.: +48 166732374/ +48 166732327
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/biosg
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/biosg
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Administracja rządowa terenowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej do kompleksu nieruchomości służbowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu oraz obiektów Placówek BiOSG.

Numer referencyjny: 1/SGMiK/2023
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do kompleksu nieruchomości służbowych BiOSG w Przemyślu oraz obiektów Placówek Straży Granicznej w miejscowościach Horyniec Zdrój, Lubaczów, Korczowa, Hermanowice, Huwniki, Wojtkowa, Czarna Górna, Stuposiany, Ustrzyki Górne, Sanok, Wetlina oraz masztów obserwacyjnych w miejscowościach Starzawa, Rożubowice oraz wież obserwacyjnych w miejscowościach Kalwaria Pacławska, Żmijowiska, Bystre i Muczne, a także kamer obserwacyjnych w miejscowości Ustrzyki Górne. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 2 125 085 kWh. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, Placówki Straży Granicznej, maszty i wieże obserwacyjne, kamery obserwacyjne.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do kompleksu nieruchomości służbowych BiOSG w Przemyślu oraz obiektów Placówek Straży Granicznej w miejscowościach Horyniec Zdrój, Lubaczów, Korczowa, Hermanowice, Huwniki, Wojtkowa, Czarna Górna, Stuposiany, Ustrzyki Górne, Sanok, Wetlina oraz masztów obserwacyjnych w miejscowościach Starzawa, Rożubowice oraz wież obserwacyjnych w miejscowościach Kalwaria Pacławska, Żmijowiska, Bystre i Muczne, a także kamer obserwacyjnych w miejscowości Ustrzyki Górne. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 2 125 085 kWh. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy SmartPZP pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/biosg; UWAGA : Automatycznie wygenerowany przez Platformę SmartPZP dokument: ,,Oferta Podstawowa” nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy p.z.p. i Kodeksu cywilnego . Formularz ofertowy i oświadczenia złożone na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p. składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 2. Na podstawie art. 257 ustawy p.z.p., Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 5. Początek biegu terminu realizacji przedmiotu zamówienia rozpocznie się z dniem 02.06.2023 r., jednakże nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. 6. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 57 378,00 zł. 7. Zasady i sposób wniesienia wadium określa rozdz. XIII SWZ. 8. Dokumenty należy składać w formie zgodnej z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452). 9. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały zawarte w rozdz. XI SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. warunek jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W przypadku złożenia koncesji, o której mowa powyżej, w zakresie dotyczącym zmian do koncesji, wraz z aktualną zmianą należy złożyć również koncesję pierwotną.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy oraz zmiany do umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 5 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/03/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/06/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/03/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy SmartPZP dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/biosg

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576. 2. Oferta musi zawierać: Formularz ofertowy (Załącznik nr 1) wraz z Tabelą do Formularza ofertowego (Załącznik nr 1a); Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia; Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, z którego wynikać będzie, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzi podstawa wykluczenia, przewidziana w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 (załącznik nr 4 do SWZ); Pełnomocnictwo lub inny dokument, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca dokonuje czynności przez przedstawiciela lub Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 3 do SWZ). 3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych: tj.: aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, art. 108 ust. 1 pkt 4, art. 108 ust.1 pkt 5, art. 108 ust.1 pkt 6 ustawy p.z.p., a także art. 7 ust. 1 ustawy ,,sankcyjnej” z dnia 13 kwietnia 2022 r. oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014; Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p. sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest złożyć dokumenty zgodnie z Rozdz. X Sekcja B pkt 4 SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie: a. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejsz

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023