Építési beruházás - 71580-2020

13/02/2020    S31

Magyarország-Debrecen: Tereprendezési munkák

2020/S 031-071580

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511550
Fax: +36 52511552

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Debrecen, Dósa nádor tér rendezése_HNT

Hivatkozási szám: EKR000748322019
II.1.2)Fő CPV-kód
45112700 Tereprendezési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Debrecen, Dósa nádor tér rendezése és a gyalogos övezet kiterjesztése_HNT

A közbeszerzés részletes mennyiségére vonatkozó adatokat a II.2.4) pont tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 730 014 155.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45112700 Tereprendezési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Dózsa utca Hrsz.: 8516.,

Dósa nádor tér Hrsz.: 8517.,

Zamenhof utca Hrsz.: 8519.,

Vár utca Hrsz.: 8328/1.,

Csapó utca Hrsz.: 8458.,

Liszt Ferenc utca Hrsz.: 8498.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

10 867,5 m2 felületen kerül sor zöldterületi rekonstrukcióra, az alábbiak szerint:

— Bontási munkák az alábbiak szerint:

Tájépítész költségvetés szerint:

Meglévő burkolatok bontása átl. 50 cm vastagságban alépítménnyel és szegéllyel együtt: 4 968,30 m3

Útépítés költségvetés szerint:

Homokos kavics bontása 10-20 cm vastagságban: 144,00 m3

Burkolatalap, aszfaltburkolat, kötőréteg bontása: 187,00 m3

Térkő burkolatfelszedése: 34,00 m2

Gyeprácsos parkoló burkolat megszüntetése: 102,00 m2

Kavicsos felület megszüntetése: 48,00 m2

Aszfaltfelületek felső rétegének lemarása változó vastagságban: 505,00 m2

Szegélyek bontása: 268,00 m

Jelzőlámpa költségvetés szerint:

Járda bontása (térköves): 43,00 m2

Járda bontása (aszfalt): 4,00 m2

Útburkolat bontása: 42,00 m2

Közműcsatorna-építés költségvetés szerint:

Előregyártott csőelemekből készített csatorna törmelékre bontása: 578,00 m

Útalap, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása: 15,00 m3

Távközlési közmű költségvetés szerint:

Járdaburkolat bontás- aszfalt betonalappal: 59,00 m2

— A Virágpiac kialakítása kapcsán 36 db virágárusító pavilon kerül telepítésre, 128 db árusító hely (asztal) telepítése árnyékoló szerkezettel,

— A Dósa nádor tér kialakítása során ~5 000 m2 burkolatbontás, 11 db fa kivágás, ifjító gallyazás, 6 165 m2 térkő burkolat, 1 db vízjáték kialakítása,

— A fejlesztés során telepítésre kerül: 17 db támlás pad, 4 db betonpad, 3 db egyedi fa játszógömb, 15 db hulladékgyűjtő, 28 db kerékpártámasz, 28 db faverem rács, 1 db ivókút, 20 db növénydézsa faültetéssel,

— Növénytelepítés során: 3 425 db cserjeültetés és 360 m2 gyepszőnyegezés, öntözőrendszer kiépítése,

— Tér és közvilágítás fejlesztése,

— A beruházás során 3 helyszínen telepítésre kerül 9 db térfigyelő kamera,

— A kivitelezés az alábbi szakágakat érinti:

— Építészet,

— Kertépítészet öntözőrendszer kiépítésével,

— Közlekedés,

— Jelzőlámpa,

— Közműfejlesztéseken belül:

— Vízimérnöki közmű,

— Villamosmérnöki közmű,

— Távközlési infrastruktúra közmű,

— Gáz közmű,

— Kamerarendszer,

— Biztonság és egészségvédelem.

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott Közbeszerzési Dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. A nyertes ajánlattevővel való szerződés megkötését követően az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1/a. Rend.-e a telj.-be bev. kívánt olyan szakemberrel, aki szökőkút és/vagy ivókút és/vagy csobogó és/vagy egyéb, vízi látványt és/vagy élményt nyújtó vízi létesítmény ép.-nek ir.-ban szerzett tap. rend. / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 1/b. Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberrel, aki közpark és/vagy szabadtér építésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. Többlet jótállás vállalt időtartama (0-24 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 3. Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való bevonásának mértéke (fő) /maximum 2 fő/ / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be nyílt eljárás
Magyarázat:

A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoka:

A Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont értelmében ajánlatkérő tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a 85. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt előfeltételek fennállnak és a közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak meg, valamint az ajánlatkérő a tárgyalásra meghívja a nyílt vagy a meghívásos eljárás mindazon és csak azon ajánlattevőit, amelyek ajánlata nem a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen, és ajánlatuk – adott esetben hiánypótlást követően – megfelelt az előírt formai követelményeknek;

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás tárgyával megegyező építési beruházás megvalósítására korábban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény II. rész, XV. fejezet szerinti uniós értékhatárt elérő nyílt eljárást (EKR000236232019) indított. Ezen eljárásra 2 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot (D-PROFIL Építő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4030 Debrecen, Ozmán utca 9.) és a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (4025 Debrecen, Széchenyi utca 46.)). Mindkét ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősült, így az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont szerint eredménytelennek minősült.

A Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont értelmében ezen eljárástípus alkalmazhatóságának feltételei fennállnak, ugyanis:

— 85. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt előfeltételek fennállnak: Megelőzőleg a nyílt eljárás azért lett eredménytelen, mert kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be,

— a közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak meg: Ajánlatkérő érdemben, illetőleg lényegesen nem változtatta meg a korábbi eljárásban kidolgozott feltételeket, mivel a(z)

– kizáró okokra vonatkozó előírások nem módosultak,

– alkalmassági követelményrendszer nem módosult,

– értékelési szempontrendszer nem módosult,

– szerződés-tervezete a jelen eljárástípusra figyelemmel néhány helyen pontosításra került,

– a beépítésre kerülő illemhely műszaki tartalma minimálisan módosult, továbbá a vízjáték műszaki dokumentumai kiegészítésre kerültek. Ezen módosítás a becsült értéket nem érintette.

– a felhívás és a Közbeszerzési Dokumentumok a 1.4.2019-ei jogszabályváltozásra tekintettel aktualizálásra kerültek.

— az ajánlatkérő a tárgyalásra meghívja a nyílt eljárás mindazon és csak azon ajánlattevőit, amelyek ajánlata nem a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen: A megelőző eljárásban a D-PROFIL Építő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4030 Debrecen, Ozmán utca 9.) és a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (4025 Debrecen, Széchenyi utca 46.) nyújtott be ajánlatot. Mindkét ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján minősült érvénytelennek. Ajánlatkérő mindkét ajánlattevőt felhívja ajánlattételre.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Debrecen, Dósa nádor tér rendezése_HNT

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/02/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72404157
Postai cím: Széchenyi utca 46.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: center@keviep.hu
Telefon: +36 52513700
Fax: +36 52513723

Internetcím: http://www.keviep.hu

A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 730 014 155.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Gyártmánytervek tervezése, előkészítő munkák, régészeti szakfelügyelet, közműkiváltások részben, bontási munkák részben, forgalomtechnikai munkák, gravitációs csatorna építésének részfeladatai, nyomóvezeték építési részfeladatai, geodéziai munkák részben minőségügyi feladatok, út és térburkolat építési munkák, elektromos szerelési munkák, táj-és kertépítészeti munkák, Folyt. a VI.3. pontban.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

V.2.5) pont folytatása:

Minőségvizsgálatok, őrzés-és vagyonvédelem, pénzügyi szolgáltatások, biztosítás, földmunka részben, szakfelügyelet, kamerás vizsgálatok, gépészeti szerelési munkák, fém és lakatosszerkezetek gyártása és szerelése, hulladék szállítás és kezelés, szállítási feladatok.

Ajánlattevők:

D-PROFIL Építő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

4030 Debrecen, Ozmán utca 9., Adószám:10680476-2-09

KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

4025 Debrecen, Széchenyi utca 46.

Adószám: 11149422209

Nyertes ajánlattevő:

KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

4025 Debrecen, Széchenyi utca 46.

Adószám: 11149422209

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148 .§

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/02/2020