Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 71614-2023

Submission deadline has been amended by:  147207-2023
03/02/2023    S25

Polen-Stettin: Bauarbeiten

2023/S 025-071614

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Nationale Identifikationsnummer: DZP-240/3/PN/2023
Postanschrift: ul. Rybacka 1
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 70-204
Land: Polen
Kontaktstelle(n): p. Marzena Kopacka-Biculewicz, p. Wioletta Orzechowska, p. Mirosław Pietraszek, p. Katarzyna Lenarcik
E-Mail: przetargi@pum.edu.pl
Telefon: +48 914800778
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.pum.edu.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/pum_edu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/transakcja/718668
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/transakcja/718668
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP-240/3/PN/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
24110000 Technische Gase
24111500 Medizinische Gase
45223200 Bauliche Anlagen
45232120 Bewässerungsanlage
45232460 Sanitäre Anlagen
45233140 Straßenarbeiten
45260000 Dachdeckarbeiten und Spezialbauarbeiten
45311200 Elektroinstallationsarbeiten
45333000 Installation von Gasanlagen
45316100 Installation von Beleuchtungsanlagen im Freien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Hauptort der Ausführung:

Miejscem wykonania zamówienia jest ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie” - w formule zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprojektowanie części budynku, wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń oraz wybudowanie budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, na podstawie zatwierdzonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej. Zakres prac projektowych i robót do wykonania oraz warunki ich realizacji szczegółowo określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) oraz wzór umowy wraz z załącznikami

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 33
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje prawo opcji, obejmujące uprawnienie zamawiającego do rezygnacji z realizacji z prac projektowych i/lub robót (jednostronnego zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy) w zakresie szczegółowo opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, na warunkach zawartych w dokumentach zamówienia

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia, wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych prac projektowych i robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem postępowania, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z post. na podst. art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7-10 Pzp oraz art. 5k rozporządzenia Rady UE z 31.07.2014 r. nr 833/2014 dot. środków ograniczających w zw. z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanego na mocy rozporządzenia Rady UE z 08.04.2022 r. Wykonawca na wezwanie zamawiającego złoży następujące dokumenty, potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z post.:

1. Oświadczenie JEDZ, aktualne na dzień składania ofert,

2. Inf. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem, chyba, że można je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych i o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków,

3. Inf. z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem,

4. Odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Inf. z Krajowego Rejestru Sądowego, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, chyba, że można je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych i o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków,

5. Oświadczenia o aktualności inf. zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 i art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 Pzp, chyba że zawiera się ona w JEDZ lub w innych złożonych dokumentach,

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 5k rozp. Radu UE,

7. Wykonawca zagraniczny zamiast dokumentów:

a) z pkt 2, składa inf. z odpowiedniego rejestru, tj. rejestr sądowy, albo, w braku takiego rejestru, inny równoważny dokument, wydany przez wł. organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zam., w zakresie, o którym mowa w pkt 1 - wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed ich złożeniem,

b) pkt 3,składa inf. z odpowiedniego rejestru, zawierającego inf. o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w braku takiego rejestru, inny równoważny dokument, wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zam. określający jego beneficjentów rzeczywistych - wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed ich złożeniem,

c) pkt 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub m. zam., potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed ich złożeniem, chyba, że można je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych i o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków.

d) w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP zastosowanie mają przepisy par. 4 ust. 3 rozporządzenia o podmiotowych środkach dowodowych.

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na j. polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia wszystkie poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 100.000.000 (sto milionów) złotych,

2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. w zakresie robót budowlanych na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000.000 (sto milionów) złotych,

3) spełnia warunek minimalnego obrotu i wskaźników ekonomicznych, polegający na tym, że:

a) roczny obrót wykonawcy w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem, tj. w zakresie robót budowlanych, w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyniósł minimum 150.000.000 zł (sto pięćdziesiąt milionów) złotych w każdym roku oraz

b) wskaźnik bieżącej płynności finansowej (current ratio, CR), obliczony zgodnie

z wzorem: CR = aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe wyniósł na koniec ostatniego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności nie obejmuje pełnego roku obrotowego – w okresie prowadzonej działalności, co najmniej 1,00 oraz

c) wskaźnik płynności gotówkowej (casch ratio, CshR) obliczony zgodnie z wzorem: CR płynność gotówkowa=gotówka/zobowiązani krótkoterminowe, wyniósł na koniec ostatniego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności nie obejmuje pełnego roku obrotowego – w okresie prowadzonej działalności na poziomie większym niż 0,20 oraz

d) średni wskaźnik rentowności sprzedaży netto (return of sale, ROS) w co najmniej dwóch z ostatnich trzech lat obrotowych przed upływem terminu składani ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności nie obejmuje pełnego roku obrotowego - w okresie prowadzonej działalności, obliczony zgodnie z wzorem: ROS = (zysk netto/przychody netto ze sprzedaży)*100%, jest wyższy niż 1%,

e) wskaźnik ogólnego zadłużenia (debt ratio, DR), obliczony zgodnie ze wzorem: DR = zobowiązania ogółem/aktywa ogółem wyniósł na koniec ostatniego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności nie obejmuje pełnego roku obrotowego – w okresie prowadzonej działalności, nie więcej niż 0,8.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. W przypadku składania oferty wspólnej:

1) warunek opisany w pkt 1 wykonawcy mogą spełniać łącznie, z tym zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych,

2) warunek opisany w pkt 2 wykonawcy mogą spełniać łącznie, z tym zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (tj. w zakresie robót budowlanych) na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych,

3) warunek opisany w pkt 3 wykonawcy mogą spełniać łącznie, z tym zastrzeżeniem, że warunek ten w zakresie określonym w pkt 3 lit. a) – e) powinien spełniać w całości jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku, gdy wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego:

1) w zakresie warunku opisanego w pkt 1 – wykonawca i podmiot trzeci, na którego zasoby powołuje się wykonawca mogą spełniać ww. warunek wspólnie, z tym zastrzeżeniem, że wykonawca powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych.

2) w zakresie warunku opisanego w pkt 2 - wykonawca i podmiot trzeci, na którego zasoby powołuje się wykonawca mogą spełniać ww. warunek wspólnie, z tym zastrzeżeniem, że wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (tj. w zakresie robót budowlanych) na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych.

3) zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjału konsorcjantów w zakresie warunku opisanego w pkt 3, ani korzystania z potencjału podmiotu trzeciego w zakresie warunku, opisanego w pkt 3, gdyż nie jest możliwe oddanie do dyspozycji wykonawcy obrotu oraz wskaźników charakteryzujących sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy, które nierozerwalnie związane są z podmiotem, którego kondycję charakteryzują.

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jeżeli wykonawca wspiera się potencjałem podmiotu trzeciego zamawiający wymaga, żeby co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wykonawca wspierający się potencjałem podmiotu trzeciego:

1) posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) oraz

2) posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (tj. w zakresie robót budowlanych) na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych oraz

3) spełniał warunek minimalnego obrotu i wskaźników ekonomicznych, określony w pkt 3 lit. a)-e).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który wykonał należycie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

1) przynajmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wybudowaniu nowego, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej co najmniej 40 000 m2 lub zespołu budynków użyteczności publicznej (zrealizowanego w ramach jednego zadania/umowy/kontraktu) o łącznej powierzchni całkowitej ww. budynków co najmniej 40 000 m2, o wartości ww. roboty budowlanej co najmniej 200.000.000 złotych brutto (lub równowartość tej kwoty) oraz

2) przynajmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wybudowaniu nowego, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności przeznaczonego na potrzeby szkolnictwa wyższego, nauki i/lub opieki zdrowotnej o powierzchni całkowitej co najmniej 20 000 m2 i o wartości ww. roboty budowlanej co najmniej 100.000.000 złotych brutto (lub równowartość tej kwoty) lub polegającą na wybudowaniu nowego, przebudowie lub rozbudowie zespołu budynków użyteczności publicznej (zrealizowanego w ramach jednego zadania/umowy/kontraktu) o łącznej powierzchni całkowitej co najmniej 20 000 m2, przeznaczonego na potrzeby szkolnictwa wyższego, nauki i/lub opieki zdrowotnej o wartości ww. roboty budowlanej co najmniej 100.000.000 złotych brutto (lub równowartość tej kwoty) oraz

3) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej lub zespołu budynków użyteczności publicznej, której elementem było wykonanie gruntowego wymiennika ciepła będącego dolnym źródłem ciepła obejmującą wykonanie min. dziesięciu odwiertów pionowych o głębokości każdego odwiertu przekraczającej 100 metrów (Zamawiający nie zaakceptuje odwiertów o głębokości równej lub mniejszej niż 100 m).

4) co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej, obejmującej projekt budowlany w rozumieniu art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, projekt wykonawczy i przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w rozumieniu § 4 - § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454 ze zm.) dotyczącej budowy, przebudowy lub rozbudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej co najmniej 40 000 m2 lub zespołu budynków użyteczności publicznej (zrealizowanego w ramach jednego zadania/umowy/kontraktu) o łącznej powierzchni całkowitej ww. budynków co najmniej 40 000 m2, na podstawie której uzyskana została ostateczna i prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę.

2. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował:

1) minimum jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Przedstawiciela Wykonawcy (tzw. Dyrektora Kontraktu),

2) minimum jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika Budowy,

3) minimum jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych,

4) minimum jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika robót branży elektrycznej,

5) minimum jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika robót sanitarnych,

6) minimum jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Inżyniera systemów teletechnicznych,

7) minimum jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Inżyniera systemu BMS,

8) minimum jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Projektanta Głównego, (Koordynatora Zespołu Projektantów).

Wykształcenie, doświadczenie i inne wymogi, dotyczące wymienionych osób, z powodu limitu znaków w niniejszym ogłoszeniu zostały szczegółowo opisane w dokumentach zamówienia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub wykonawcy powołującego się na potencjał podmiotu trzeciego, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 mogą być spełnione przez ww. podmioty łącznie, z zastrzeżeniem poniższych warunków:

1) warunki udziału w postępowaniu, opisane w ust. 1 pkt 1-4 można spełniać łącznie w ten sposób, że:

a) poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub wykonawca i podmioty trzecie, na zasoby których powołuje się wykonawca będą spełniały w całości poszczególne warunki opisane w ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 lub pkt 4,

b) jeden z podmiotów może spełniać w całości kilka poszczególnych warunków, opisanych w ust. 1 pkt 1-4, tak aby wspólnie spełnione były wszystkie warunki wymienione w tych postanowieniach swz,

c) jeden podmiot może także spełniać w całości wszystkie warunki opisane w ust. 1.

2) łączne spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie może polegać na dzieleniu parametrów każdego z warunków, opisanych w ust. 1 pkt 1-4. Zamawiający nie dopuszcza łączenia warunków, opisanych w ust. 1 w ten sposób, że poszczególni członkowie konsorcjum lub wykonawca wspólnie z podmiotem, na zasoby którego się powołuje, będą spełniali tylko część wymogów, dotyczących każdej z usług lub robót budowlanych, stanowiących warunek udziału w postępowaniu.

2. Wszystkie osoby z ust. 2, powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednią liczbę tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia, na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający nie dopuszcza się łączenia funkcji wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz pkt 8 z innymi funkcjami. W odniesieniu do pozostałych osób, wymienionych w pkt 3-7, zamawiający dopuszcza możliwość łączenia pełnionych przez te osoby funkcji, pod warunkiem spełniania warunku doświadczenia i uprawnień przez tą osobę.

4. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-8, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie. To samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie wykonawca uważa za niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.

2. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walucie obcej.

3. Zamawiający akceptuje faktury elektroniczne. Adres do przesyłania faktur elektronicznych: kancelaria@pum.edu.pl.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 14:55
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza składania oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/718668.

2. Wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3. Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 Pzp, komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, za pomocą formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób nie będzie brana pod uwagę.

4. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem „Formularza”, dostępnego na Platformie Zakupowej, w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu i innych dokumentów zamówienia.

5. Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pum_edu.

6. Sposób składania oferty, jej wycofania jest przedstawiony na stronie https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view oraz na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

7. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

8. Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 139 ust. 1 Pzp. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10 000 000,00 zł (dziesięć milionów złotych).

10. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego w Santander Bank Polska S.A. III O/Szczecin 22 1090 1766 0000 0001 5019 5534 z dopiskiem: „wadium: DZP-240.3.PN.2023 – Budowa budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego PUM w Szczecinie”, lub inny sposób identyfikujący postępowanie, w sposób nie budzący wątpliwości, przed upływem terminu składania ofert;

2) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (z zastrzeżeniem, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym) - wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej na Platformie. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w formie elektronicznej. Wadium w formie niepieniężnej musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę.

11. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w j.polskim. Wszystkie dokumenty przedstawia się w j.polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na j.polski.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej (np. na Platformie Zakupowej), przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie Zakupowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 pzp.

10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX pzp nie stanowią inaczej.

12. Skargę wnosi się do SO w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023