Lieferungen - 71624-2023

03/02/2023    S25

Polska-Kraków: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

2023/S 025-071624

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 678 31 05 119
Adres pocztowy: os. Złotej Jesieni 1
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-826
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Manys
E-mail: amanys@rydygierkrakow.pl
Tel.: +48 126468958
Faks: +48 126468173
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpitalrydygier.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Szpital Sp. z o.o.
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH WG 9 PAKIETÓW

Numer referencyjny: 32/ZP/2023
II.1.2)Główny kod CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie wyrobów medycznych wg 9 pakietów do siedziby Zamawiającego (Kraków, os. Złotej Jesieni 1), zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do nin. specyfikacji.

Termin ważności / okres gwarancji przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawców na etapie badania i oceny ofert o udostępnienie próbek oferowanego przedmiotu zamówienia w celu ich przetestowania i sprawdzenia zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy do realizacji zamówienia. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitalna w siedzibie Zamawiającego os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Opatrunek w żelu do stosowania na rany, zawierający kwaśny koloidalny karmoner i karnozynę 20g szt 20

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 15,00 zł

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitalna w siedzibie Zamawiającego os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Preparat zawierający powidon jodu w stężeniu 1% w alkoholu izopropylowym, przeznaczony do dezynfekcji skóry, o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym (także na prątki gruźlicy), aktywny wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV, HIV) 1000ml szt 500

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 290,00 zł

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitalna w siedzibie Zamawiającego os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Jednorazowy zestaw składający się 3 siatek polipropy-lenowych, monofilamentowych, niewchłanialnych. 1 szt. siatki w rozmiarze 18x6cm oraz 2 szt. w rozmiarze 18x2,5cm. Gramatura 55/m2, porowatość 52%. grubość siatki: 0,48mm wielkość porów: 1,53x1,33mm szt 10

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 1 500,00 zł

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitalna w siedzibie Zamawiającego os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Sterylna serweta operacyjna z włókniny nieprzemakal-nej z przylepcem. Serwety pełnobarierowe, zgodne z normą EN 13795 1-3 180cm x 150cm szt 600

* Zgodność z normą potwierdzona kartą techniczną

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 180,00 zł

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 5

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitalna w siedzibie Zamawiającego os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Szew chirurgiczny, wchłanialny, syntetyczny, wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, z spiralnie ułożonymi kotwicami. Okres całkowitego wchłaniania szwu od 90 do 120 dni. Wymagany czas podtrzymywania tkanek: 60-62% początkowej siły po 7 dniach od zastosowania i 25-28% po 14 dniach od zastosowania.

1 rozmiar nici wg USP 3-0, barwna szt 240

długość nici 23cm

krzywizna igły 1/2 koła

długość igły 26mm

kształt igły okrągła

2 rozmiar nici wg USP 2-0, barwna szt 240

długość nici 20cm

krzywizna igły 1/2 koła

długość igły 26mm

kształt igły okrągła

3 rozmiar nici wg USP 3-0, barwna szt 240

długość nici 23cm

krzywizna igły 5/8 koła

długość igły 26mm

kształt igły okrągła

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 1 500,00 zł

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 6

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitalna w siedzibie Zamawiającego os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Sterylna koszulka dostępu do moczowodów z powłoką hydrożelową, umieszczona w aplikatorze ułatwiającym nawilżenie, wyposażona w pierścień widoczny w RTG. Wewnątrz mandrynu koszulki dwa kanały, w tym jeden zakończony w części dystlanej 3 otworami umożliwiającymi podanie kontrastu. 10/12Fr, długość 28cm szt 50

2 12/14Fr, długość 46cm szt 50

3 Sterylny koszyk nitinolowy do ekstrakcji złogów w trakcie ureterorenoskopii, z otwarciem frontalnym, z końcówką wzmocnioną poliestrem, ergonomiczna rękojeść. 1,5Fr, rozmiar okna 8mm, dł.120cm szt 10

4 2Fr, rozmiar okna 11mm, dł.120cm szt 10

5 Zestaw do szynowania z dwoma pętlami do zwężeń moczowodu. Zestaw składa się z: 1. cewnik DJ wykonany z silikonu, rozmiar CH8 na pętlach i CH12 w części prostej, 2. prowadnica 0,035, długość 150cm z nieruchomym rdzeniem, popychacz 40cm. Zestaw wykonany z materiału biokompatybilnego, maksymalny czas stosowania 12 miesięcy. rozmiar do wyboru przez Zamawiającego szt 10

6 Zestaw do szynowania stosowany przy pieloplastyce zakładany za pomocą cystoskopu. Zestaw składa się z: 1. cewnik DJ wykonany z silikonu, rozmiar CH8 na pętlach i CH12 w części prostej, 2. prowadnica 0,035, długość 150cm z nieruchomym rdzeniem, popychacz 40cm. Zestaw wykonany z materiału biokompatybilnego, maksymalny czas stosowania 12 miesięcy. rozmiar do wyboru przez Zamawiającego szt 30

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 1 800,00 zł

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 7

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitalna w siedzibie Zamawiającego os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Proteza strzemiączka wykonana z politetrafluoroetyle-nu. Złożona z tłoczka i pierścienia leżącego w płasz-czyźnie osi wzdłuż tłoczka pod kątem 45st. średnica tłoczka 0,5mm, 0,55mm, 0,6mm (do wybo-ru przez Zamawia-jącego) szt 12

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 250,00 zł

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 8

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitalna w siedzibie Zamawiającego os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Proteza częściowa strzemiączka tytanowa średnica: 0,2 x 2,25mm, 2,5mm, 2,75 mm (do wyboru przez Zamawiającego) szt 15

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 50,00 zł

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PAKIET 9

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Apteka Szpitalna w siedzibie Zamawiającego os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Zestaw drenów do odsysania, wykorzystywany do endoskopowych zabiegów urologicznych. - szt 100

*Dreny kompatybilne do pompy ssąco-płuczącej Zamawiającego KARL STORZ ENDOMAT Select

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 310,00 zł

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego

na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Specyfikacji.

2. Zamawiający, zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/03/2023
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/06/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/03/2023
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

1. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 222 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy Pzp.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której była zamieszczona SWZ wraz z załącznikami, informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
Adres pocztowy: UL. POSTĘPU 17A
Miejscowość: WARSZAWA
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy pzp. 2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie 3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adres pocztowy: UL. POSTĘPU 17A
Miejscowość: WARSZAWA
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023