Bauleistung - 71675-2023

03/02/2023    S25

Polen-Rudy: Bauarbeiten für Sammelbecken

2023/S 025-071675

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudy Raciborskie
Nationale Identifikationsnummer: 272536296
Postanschrift: ul. Rogera 1
Ort: Rudy
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Postleitzahl: 47-430
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Janusz Popadiuk
E-Mail: rudy@katowice.lasy.gov.pl
Telefon: +48 324103029
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://rudy-raciborskie.katowice.lasy.gov.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa obiektów małej retencji na obszarze zlewni potoku Raczok

Referenznummer der Bekanntmachung: ZG.270.5.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45247270 Bauarbeiten für Sammelbecken
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa obiektów małej retencji na obszarze zlewni potoku Raczok

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45247270 Bauarbeiten für Sammelbecken
45111291 Erschließungsarbeiten
45112700 Landschaftsgärtnerische Arbeiten
45240000 Wasserbauarbeiten
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Hauptort der Ausführung:

Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, leśnictwo Krasiejów, gmina Kuźnia Raciborska, powiat raciborski, woj. śląskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Odtworzenie dwóch zbiorników przelewowych na potoku "Raczok" w oddziale 169c

Zbiornik G1:

• uporządkowanie istniejących skarp oraz ukształtowanie nowych projektowanych skarp z umocnienie

biowłókniną z humusowaniem;

• budowę grobli o długości ok. 35 m, jej uszczelnienie za pomocą geomembrany bentonitowej oraz

zabezpieczenie siatką przeciw bobrom;

• budowę na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp brukiem kamiennym;

• budowę mnicha piętrząco – upustowego z przepustem;

• budowę kładki z barierką i furtką na dojściu z grobli do urządzeń upustowych mnicha;

• budowę schodów skarpowych;

• umocnienie wylotu przepustu poniżej grobli na długości ok. 5 m;

• zagospodarowanie terenu odbudowywanych zbiorników na nowo.

Zbiornik G2:

• uporządkowanie istniejących skarp oraz ukształtowanie nowych projektowanych skarp z umocnienie

biowłókniną z humusowaniem;

• budowę grobli o długości ok. 56 m, jej uszczelnienie za pomocą geomembrany bentonitowej oraz

zabezpieczenie siatką przeciw bobrom;

• budowę na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp brukiem kamiennym;

• budowę mnicha piętrząco – upustowego z przepustem;

• budowę kładki z barierką i furtką na dojściu z grobli do urządzeń upustowych mnicha;

• budowę schodów skarpowych;

• umocnienie wylotu z przepustu poniżej grobli na długości ok. 5 m;

• zagospodarowanie terenu odbudowywanych zbiorników na nowo.

Odtworzenie zbiornika przelewowego na potoku "Raczok" w oddziale 175c

Zbiornik G3:

• uporządkowanie istniejących skarp oraz ukształtowanie nowych projektowanych skarp z umocnienie

biowłókniną z humusowaniem;

• budowę grobli o długości ok. 43 m, jej uszczelnienie za pomocą geomembrany bentonitowej oraz

zabezpieczenie siatką przeciw bobrom;

• budowę na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp brukiem kamiennym;

• budowę mnicha piętrząco – upustowego z przepustem;

• budowę kładki z barierką i furtką na dojściu z grobli do urządzeń upustowych mnicha;

• budowę schodów skarpowych;

• umocnienie wylotu przepustu poniżej grobli na długości ok. 5;

• zagospodarowanie terenu odbudowywanego zbiornika na nowo

Przepust G3A

• rozbiórkę istniejącego przepustu;

• budowę nowego przepustu o średnicy 1200 mm, długości 11m;

• przebudowę istniejącej drogi z dostosowaniem najazdów nad przepustem;

Odtworzenie zbiornika przelewowego na potoku "Raczok" w oddziale 183g

Zbiornik G4:

• uporządkowanie istniejących skarp oraz ukształtowanie nowych projektowanych skarp z umocnienie

biowłókniną z humusowaniem;

• budowę grobli o długości ok. 76 m, jej uszczelnienie za pomocą geomembrany bentonitowej oraz

zabezpieczenie siatką przeciw bobrom;

budowę na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp brukiem kamiennym;

• budowę mnicha piętrząco – upustowego z przepustem

• budowę kładki z barierką i furtką na dojściu z grobli do urządzeń upustowych mnicha;

• budowę schodów skarpowych;

• umocnienie wylotu przepustu poniżej grobli na długości ok. 5 m;

• zagospodarowanie terenu odbudowywanego zbiornika na nowo.

Przebudowa zbiornika przelewowego na potoku "Raczok" w oddziale 183b

Zbiornik G5:

• uporządkowanie istniejących skarp oraz ukształtowanie nowych projektowanych skarp z umocnienie

biowłókniną z humusowaniem;

• odbudowę, przebudowę i nadbudowę grobli o długości ok. 64 m, jej uszczelnienie za pomocą geomembrany

bentonitowej oraz zabezpieczenie siatką przeciw bobrom;

• budowę na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp brukiem kamiennym;

• remont mnicha piętrząco – upustowego z przepustem o średnicy 0,90 m;

• umocnienie wylotu istniejącego przepustu poniżej grobli brukiem wokół wylotu oraz narzutem kamiennym na

długości ok. 5 m;

• zagospodarowanie terenu odbudowywanego zbiornika na nowo.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (załącznik nr 8 do SWZ):

Zał.8 A Projekt budowlany

Zał. 8 B Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

(dalej „STWIOR”)

Zał. 8 C Przedmiar robót

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 11
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozjiwodnej na terenach nizinnych” POIS.02.01.00-00-0005/16 współfinansowany ze środków Funduszu Spójnościprzez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 228-599197

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: ZG.270.5.2021
Bezeichnung des Auftrags:

Budowa obiektów małej retencji na obszarze zlewni potoku Raczok

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
17/11/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: HYDROMAK Mariusz Kuterski
Nationale Identifikationsnummer: 7491759122
Postanschrift: Przyjaźni 102
Ort: Kędzierzyn-Koźle
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 47-225
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 1 896 974.67 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800/+48 224587803
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało

w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się

w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800/+48 224587803
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45247270 Bauarbeiten für Sammelbecken
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45247270 Bauarbeiten für Sammelbecken
45240000 Wasserbauarbeiten
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45112700 Landschaftsgärtnerische Arbeiten
45111291 Erschließungsarbeiten
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Hauptort der Ausführung:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, leśnictwo Krasiejów, gmina Kuźnia Raciborska, powiat raciborski, woj. sląskie

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

BEZ ZMIAN - aktualny zakres zgodnie z aneksem nr 5

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 17/11/2021
Ende: 31/03/2023
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 3 191 603.81 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: HYDROMAK Mariusz Kuterski
Nationale Identifikationsnummer: 7491759122
Postanschrift: ul.Przyjaźni 102
Ort: Kędzierzyn Koźle
NUTS-Code: PL524 Opolski
Postleitzahl: 47-225
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Szósta zmiana umowy Aneks nr 6 z dnia 30.12.022 roku

Mając na uwadze okoliczności mające wpływ na termin realizacji robót tj. wykonanie robót dodatkowych na obiektach G3 oraz G4, działając na podstawie art 455 ust 1 pkt 1 w związku z paragrafem 14 ustęp 1 Umowy strony postanowiły zmienić umowę ZG.271.5.2021.

Przedłużenie terminu realizacji umowy do 31.03.2023 roku.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy do 31.03.2023 roku w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na obiektach G3 oraz G4, których nie można było wcześniej przewidzieć.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 3 191 603.81 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 3 191 603.81 PLN